2. kapitola: Rasy

Návštěva jednoho z velkoměst ve světech Dungeons & Dragons — Hlubiny, Svobodného města Jestřábí, či dokonce záhadného Sigilu, Města dveří — ohromuje smysly. Hlasy klábosí nespočtem různých jazyků. Vůně z vaření desítek různých druhů kuchyní se mísí se zápachem přeplněných ulic a mizerné kanalizace. Budovy nesčetných architektonických stylů ukazují na různorodý původ svých obyvatel.

A sami obyvatelé — nejrůznějších velikostí, tvarů, barev, s oblečením v oslnivé škále stylů a odstínů — představují mnoho rozličných ras, od malinkatých hobitů a statných trpaslíků po majestátně krásné elfy mísící se mezi různými etniky lidí.

Mezi těmito celkem běžnými rasami jsou roztroušeny ty skutečně exotické: zde je mohutný drakorozený razící si cestu davem a tam ve stínu se skrývá lstivý tiefling, jemuž kouká z očí neplecha. Skupina gnómů vyprskne smíchy, když jeden z nich aktivuje důmyslnou dřevěnou hračku a ta se dá do pohybu. Půlelfové a půlorkové žijí a pracují po boku lidí, aniž by plně náleželi k nějaké z ras jejich rodičů. A tam, chránící se před přímým slunečním zářením, je osamělý drow — uprchlík z podzemního prostoru Temných říší, snažící se najít svou cestu ve světě, který se jeho druhu bojí.

Volba rasy

Lidé jsou nejběžnějšími obyvateli ve světech D&D, ale žijí a pracují spolu s trpaslíky, elfy, hobity a nespočtem jiných fantastických ras. Tvá postava je jedním z některého druhu těchto obyvatel.

Ne všechny inteligentní rasy mnohovesmíru jsou vhodné pro hráčem ovládaného dobrodruha. Lidé, elfové, hobiti a trpaslíci jsou nejběžnějšími rasami pro ten druh dobrodruhů, který tvoří typické družiny. Ostatní rasy a rody jsou méně obvyklé jako dobrodruzi.

Volba rasy ovlivňuje mnoho dalších aspektů tvé postavy. Ustanovuje základní rysy, které trvají po celou dobrodružnou kariéru tvé postavy. Při tomto rozhodování přemýšlej nad druhem postavy, který chceš hrát. Například hobit by byla dobrá volba pro lstivého tuláka, trpaslík pro drsného válečníka a elf může být mistrem mystické magie.

Rasa tvé postavy ovlivňuje nejen tvoje hodnoty vlastností a rysy, ale také poskytuje vodítka pro budování příběhu tvé postavy. Popis každé rasy v této kapitole obsahuje informace k usnadnění hraní role postavy dané rasy, včetně osobnosti, fyzického vzhledu, znaků společnosti a tendencí rasových přesvědčení. Tyto podrobnosti jsou podněty, které ti mají pomoci přemýšlet nad tvou postavou; dobrodruzi se mohou velmi odchylovat od standardu svých ras. Stojí za to zvážit, proč je tvá postava jiná, je to užitečný způsob, jak přemýšlet o zázemí a osobnosti tvé postavy.

Rasové rysy

Popis každé rasy obsahuje rasové rysy, které jsou běžné pro příslušníky dané rasy. Následující údaje se vyskytují u rysů většiny ras.

Zvýšení hodnot vlastností

Každá rasa zvyšuje jednu či více hodnot vlastností postavy.

Věk

Údaj o věku udává stáří, kdy je člen rasy považován za dospělého, stejně jako předpokládaná střední délka života rasy. Tato informace ti může pomoci rozhodnout, jak stará je tvá postava na začátku hry. Své postavě můžeš zvolit věk, který by mohl vysvětlovat některé hodnoty vlastností. Například, pokud hraješ mladou či velmi starou postavu, tvůj věk by mohl vysvětlovat velmi nízkou hodnotu Síly či Odolnosti, zatímco pokročilý věk by mohl vysvětlovat vysokou Inteligenci či Moudrost.

Přesvědčení

Většina ras má tendence k určitým přesvědčením, popsaným v tomto údaji. Nejsou pro hráčské postavy závazné, ale zvážení, proč je například tvůj trpaslík chaotický, navzdory zákonné trpasličí společnosti, ti může pomoci lépe definovat svou postavu.

Velikost

Postavy většiny ras jsou Střední, což je třída velikosti obsahující tvory, kteří jsou zhruba 4 až 8 stop vysocí. Příslušníci několika ras jsou Malí, 2 až 4 stopy vysocí, což znamená, že určitá pravidla hry na ně působí jinak. Nejdůležitější z těchto pravidel je, že Malé postavy mají problémy s držením těžkých zbraní, jak je vysvětleno v 5. kapitole.

Rychlost

Tvá rychlost udává, jak daleko se můžeš pohnout během cestování (8. kapitola) a bojování (9. kapitola).

Jazyky

Na základě rasy může tvá postava mluvit, číst a psát určitými jazyky. 4. kapitola obsahuje nejběžnější jazyky mnohovesmíru D&D.

Rody

Některé rasy se člení na rody. Příslušníci rodu mají mimo rysů uvedených pro svůj rod i rysy mateřské rasy. Vztahy mezi rody se výrazně liší od rasy k rase a světa k světu. Například ve světě Dragonlance žijí horští a kopcoví trpaslíci společně jako odlišné kmeny stejných obyvatel, ale v Zapomenutých říších žijí daleko od sebe v odlišných královstvích a nazývají se štítoví a zlatí trpaslíci, v tomto pořadí.

Člověk

Příběhy v knize byly jednoduché, ale docela poutavé. Vyprávěly o neklidných lidech, kteří před dávnými časy vypluli v dlouhých člunech na moře, nejdříve aby plenili a zabíjeli, později aby se usadili. Přesto z každé stránky tryskala energie a láska k dobrodružství. Liriel si nakonec četla dlouho do noci a spotřebovala spoustu vzácných svíček.

Úvahami o lidech se nikdy nezabývala, avšak tyhle příběhy ji zaujaly. Na zažloutlých stránkách znovu ožívaly příběhy o odvážných hrdinech, podivných a divokých zvířatech, mocných primitivních bozích a kouzlech, která byla nedílnou součástí vzdáleného světa. Liriel hltala slovo za slovem, vstřebávala ten prastarý jazyk, myšlení tehdejších lidí a jejich podivnou magii. Její vzrušení rostlo s každou další stránkou.

— Elaine Cunninghamová, Drowova dcera

Lidé jsou ve většině světů nejmladší z běžných ras, kteří se zrodili na světové scéně později a ve srovnání s trpaslíky, elfy a draky žijí krátce. Nejspíš je to kvůli jejich kratším životům, že se snaží dosáhnout, kolik toho jen jde, v letech, které jsou jim dány. Nebo si možná myslí, že mají něco dokázat starším rasám, a proto budují své mocné říše na základě dobývaní a obchodování. Ať už je žene cokoli, jsou to inovátoři, úspěšní jedinci a pionýři světů.

Široce různorodí

Lidé, se svými sklony k migraci a dobývání, jsou fyzicky různorodější než ostatní běžné rasy. Neexistuje typický člověk. Jednotlivec může být vysoký 5 až téměř 6 stop a vážit 125 až 250 liber. Lidské odstíny pleti se různí od téměř černé až po velmi světle bílou a barva vlasů od černé po blond (kudrnaté, vlnité nebo rovné); muži mohou nosit řídké i husté vousy. Mnoho lidí má v sobě kapku nelidské krve, jejich rodokmen vede někam k elfím, orčím či jiným předkům. Lidé dospívají jako pozdní náctiletí a zřídka se dožívají byť jen jediné stovky let.

Různorodí ve všem

Lidé jsou nejpřizpůsobivější a nejambicióznější ze všech běžných ras. Mají nejrozmanitější chutě, morálku a tradice v mnoha různých zemích, které osídlili. Když se však někde usadí, zůstanou: budují města, která vydrží roky, a velká království, která přetrvají celá staletí. Jeden člověk může žít relativně krátkou dobu, ale lidský národ či kultura si uchovává tradice, které sahají daleko před vzpomínky jednoho člověka. Žijí plně přítomností – takže dobrodružný život jim padne dobře — ale také plánují do budoucnosti, snaží se zanechat trvalý odkaz. Lidé jako jednotlivci i skupina jsou přizpůsobiví oportunisté a zůstávají ve střehu vůči politickým a společenským změnám.

Druzí nejlepší přátelé všech

Tak jako se mísí jeden s druhým, stejně se druží s příslušníky ostatních ras. Vychází téměř s každým, i když s mnohými si nemusí být příliš blízcí. Lidé často působí jako velvyslanci, diplomaté, smírčí soudci, obchodníci a nejrůznější funkcionáři všech druhů.

Elfové. „Do elfích lesů je lepší nechodit. Nemají rádi vetřelce a buď skončíš uhranutý, nebo prošpikovaný šípy. Ale pokud se elf přenese přes tu zatracenou rasovou domýšlivost a bere tě skutečně jako sobě rovného, můžeš se od něj hodně naučit.“

Hobiti. „Je těžké předstihnout jídlo v hobitím domově, pokud si nerozbiješ hlavu o strop — dobré jídlo a dobré příběhy před hezkým, hřejivým ohněm. Mají-li hobiti kousíček ctižádosti, dokážou v tom skutečně uspět.“

Trpaslíci. „Jsou statný národ, oddaní přátelé a drží své slovo. Jejich chamtivost po zlatu je však jejich zkázou.“

Trvalé instituce

Kde by jeden elf či trpaslík převzal zodpovědnost za strážení zvláštního místa či mocného tajemství, tam lidé pro tyto účely zakládají posvátné řády a instituce. Zatímco trpasličí klany a hobití starci předávají prastaré tradice každé nové generaci, lidské chrámy, vlády, knihovny a zákoníky upevňují jejich tradice v historických faktech. Lidé sní o nesmrtelnosti, ale (kromě těch několika, kteří hledají nemrtvost či božské nanebevstoupání, aby unikly spárům smrti) dosahují toho zajištěním, že se na ně nezapomene, až zemřou.

I když někteří lidé mohou být xenofobní, celkově jsou jejich společnosti inkluzivní. Lidské země vítají relativně velký počet nelidí ve srovnání s podílem lidí, jež žijí v nelidských zemích.

Vzory ctižádostivosti

Lidé, kteří vyhledávají dobrodružství, jsou nejsmělejší a nejctižádostivější členové smělé a ctižádostivé rasy. Usilují o to, aby si v očích svých druhů vydobyli slávu tím, že nashromáždí moc, majetek a věhlas. Lidé, víc než ostatní rasy, bojují spíš za pohnutky, než za teritoria nebo skupiny.

Lidská jména a etnika

Tím, že lidé mají mnohem větší různorodost než jiné kultury, jako celek nemají žádná typická jména. Někteří lidští rodiče dávají dětem jména z jiných jazyků, například elfštiny nebo trpasličtiny (vyslovované více méně správně), ale většina rodičů dává jména, která jsou spojena s jejich oblastní kulturou, nebo podle jmenných tradic svých předků.

Hmotná kultura a fyzické rysy se mohou výrazně lišit podle kraje. Například v Zapomenutých Říších, oblečení, architektura, kuchyně, hudba a literatura jsou v severozápadních zemích Stříbrného pomezí jiné než ve vzdáleném Turmiši nebo Impilturu na východě — a ještě odlišnější než ve vzdáleném Kara-Turu. Lidské fyzické rysy se však různí podle dávných migrací nejstarších lidí, takže lidé Stříbrného pomezí mají všechny možné variace zbarvení a rysů.

V Zapomenutých Říších se obecně rozlišuje devět lidských etnických skupin, i když víc jak tucet dalších se nachází v lokálnějších oblastech Faerûnu. Tyto skupiny a typická jména jejich příslušníků se dají použít jako inspirace, nezávisle na tom, z jakého světa je tvůj člověk.

Damaran

Damarani se vyskytují zejména na severozápadě Faerûnu. Mají střední výšku a tělesnou konstrukci, barva pokožky je v rozsahu od snědé po světlou. Jejich vlasy jsou obvykle hnědé nebo černé a barva očí se široce liší, ale převládá hnědá.

Damaranská jména: (mužská) Bor, Fodel, Glar, Grigor, Igan, Ivor, Kosef, Mival, Orel, Pavel, Sergor; (ženská) Aletra, Kara, Katernin, Mara, Natálie, Olma, Tana, Zora; (příjmení) Bersk, Chernin, Dotsk, Kulenov, Marsk, Nemetsk, Šemov, Starag

Chondalan

Chondalani jsou štíhlí, snědí lidé s hnědými vlasy, které se pohybují od téměř blond po téměř černé. Většina z nich jsou vysocí a mají zelené či hnědé oči, ale tyto rysy jsou stěží univerzální. Lidé z Chondalanských svahů ovládají střední země Faerûnu kolem Vnitřního moře.

Chondalanská jména: (mužská) Darvin, Dorn, Evendur, Gorstag, Grim, Helm, Malark, Morn, Randal, Stedd; (ženská) Arvína, Esvel, Jhessail, Kerri, Lurína, Miri, Rowan, Šandry, Tessele; (příjmení) Kačkař, Loudověnec, Stejnoles, Šedodrak, Šedohrad, Vysokojelen

Iluskánec

Iluskánci jsou vysocí lidé s bílou pokožkou a modrýma či kovově šedýma očima. Většina má havraní černé vlasy, ale ti, co obývají extrémní severozápad, mají blond, zrzavé nebo světle hnědé vlasy.

Iluskánská jména: (mužská) Ander, Blat, Bran, Frat, Get, Lander, Lut, Malcer, Stor, Taman, Urt; (ženká) Amafrey, Běta, Cefrey, Ketra, Mara, Olga, Silifrey, Westra; (příjmení) Bezmuž, Dešťovítr, Držitel, Havranoroh, Světloles, Větrořeka

Kalimšanec

Kalimšanci mají menší a štíhlejší postavu než většina ostatních lidí. Mají tmavě hnědé oči, vlasy a pokožku. Nachází se zejména na jihozápadě Faerûnu.

Kalimšanská jména: (mužská) Aseir, Bardeid, Haseid, Khemed, Mehmen, Sudeiman, Zasheir; (ženská) Atala, Ceidil, Hama, Jasmal, Meilil, Seipora, Yasheira, Zasheida; (příjmení) Baša, Dumein, Jasan, Khalid, Mostana, Pašar, Uzda

Mulan

Mulani převládají na východních a jihovýchodních pobřežích Vnitřního moře. Jsou celkem vysocí, štíhlí, se žlutou pletí a oříškovýma či hnědýma očima. Jejich barva vlasů se pohybuje od černé po tmavě hnědou, ale v zemích, kde Mulani nejvíc převládají, si mulanská šlechta a mnozí další své vlasy holí.

Mulanská jména: (mužská) Aot, Bareris, Ehput-Ki, Ketot, Mumed, Ramas, So-Kehur, Tazar-De, Urhur; (ženská) Arizima, Chati, Nefis, Nulara, Muriti, Sefris, Tola, Umara, Zolis; (příjmení) Ankhalab, Anskuld, Fezim, Hahpet, Natandem, Sepret, Útrakt

Rašem

Rašemové se vyskytují na východě Vnitřního moře a často se mísí s Mulany. Jsou spíše malí, statní a svalnatí. Obvykle mají snědou pleť, tmavé oči a husté černé vlasy.

Rašemská jména: (mužská) Borivik, Faurgar, Jandar, Kanitar, Madislak, Ralmevik, Šaumar, Vladislak; (ženské) Fyevara, Hulmara, Imit, Imzel, Navara, Ševara, Tamit, Yuldra; (příjmení), Chergoba, Dyernina, Iltazyara, Murnyetara, Stayanoga, Ulmokina

Šou

Šouové jsou nejpočetnější a nejmocnější etnická skupina v Kara-Turu, daleko na východě Faerûnu. Jejich pokožka je žlutobronzová, s černými vlasy a tmavýma očima. Příjmení šouů se obvykle dává před jméno.

Šouská jména: (mužská) An, Chen, Chi, Fai, Jiang, Jun, Lian, Long, Meng, On, Shan, Shui, Wen; (ženská) Bai, Chao, Jia, Lei, Mei, Qiao, Shui, Tai; (příjmení) Chien, Huang, Kao, Kung, Lao, Ling, Mei, Pin, Shin, Sum, Tan, Wan

Tethyřan

Tethyřané jsou roztroušení po celém Mečovém pobřeží na západním okraji Faerûnu. Mají střední postavu a výšku, se snědou pokožkou, která je směrem na sever, kde také sídlí, stále světlejší. Jejich barva vlasů a očí je široce různorodá. Využívají hlavně Chondalanských jmen.

Turam

Turamové jsou doma na jižním pobřeží Vnitřního moře. Jsou obecně vysocí a svalnatí, s tmavě mahagonovou pokožkou, kudrnatými černými vlasy a tmavýma očima.

Turamská jména: (mužská) Anton, Diero, Marcon, Pieron, Rimardo, Romero, Salazar, Umbero; (ženská) Balama, Dona, Faila, Jalana, Luisa, Marta, Quara, Selise, Vonda; (příjmení) Agosto, Astorio, Calabra, Domine, Falone, Marivaldi, Pisacar, Ramondo

Lidské rysy

Je těžké generalizovat lidi, ale tvoje lidská postava má tyto rysy.

Zvýšení hodnot vlastností. Každá hodnota tvých vlastností se zvýší o 1.

Věk. Lidé dosahují dospělosti jako pozdní náctiletí a dožívají se méně než sto let.

Přesvědčení. Lidé nemají sklon k žádnému konkrétnímu přesvědčení. Dají se mezi nimi nalézt ti nejhorší i nejlepší.

Velikost. Výška a postava lidí se velmi liší, od sotva 5 stop po dobře přes 6 stop. Tvá třída velikosti je Střední, nezávisle na tvé skutečné výšce.

Rychlost. Tvá základní rychlost chůze je 6 sáhů.

Jazyky. Umíš mluvit, číst a psát obecnou řečí a jedním jazykem navíc dle své volby. Lidé se obvykle učí jazyky ostatních obyvatel, se kterými jednají, včetně pokoutných dialektů. Lidé s nadšením okořeňují svou řeč přejatými slovy z jiných jazyků: orčími kletbami, elfími hudebními výrazy, trpasličími vojenskými slovními obraty a tak dále.

Varianta lidských rysů

Pokud vaše tažení používá volitelná pravidla pro odbornosti z 6. kapitoly, tak váš Pán jeskyně může povolit tyto variantní rysy, jež všechny nahradí lidský rys Zvýšení hodnot vlastností.

Zvýšení hodnot vlastností. Dvě různé hodnoty vlastností dle tvé volby se zvýší o 1.

Dovednosti. Získáš zdatnost v jedné dovedností dle své volby.

Odbornost. Získáš jednu odbornost dle své volby.

Elf

„Nikdy bych si nedokázala představit takovou krásu,“ řekla tiše Zlatoluna. Celodenní pochod byl obtížný, ale odměna na jeho konci překonala veškeré sny. Družina stanula na vysokém útesu nad bájným městem Qualinestem.

Z každého ze čtyř rohů města se tyčila štíhlá věž jako třpytné vřeteno, jejich svítivý bílý kámen se leskl jako stříbro. Ušlechtilé oblouky, které se klenuly od věže k věži jako by vzlétaly do vzduchu. Kdysi je postavili staří trpasličí kovotepci, byly dost pevné, aby unesly pochodující vojsko, a přesto se zdály tak jemné, že by pouhé usednutí ptáka narušilo jejich rovnováhu. Tyto třpytné oblouky byly jedinou hranicí města: kolem Qualinestu nebyly hradby. Elfí město otevíralo láskyplně svou náruč divočině. — Margaret Weisová & Tracy Hickmanová, Draci podzimního soumraku

Elfové jsou magické bytosti nadpozemského půvabu, žijící ve světě, ale ne zcela jeho součástí. Žijí na místech éterické krásy, uprostřed prastarých hvozdů nebo ve stříbřitých věžích třpytících se kouzelným světlem, kde se nese vzduchem klidná hudba a vánek unáší jemné vůně. Elfové milují přírodu a magii, umění a uměleckou zručnost, hudbu, poezii a dobré věci světa.

Štíhlí a půvabní

Se svým nadpozemským šarmem a jemnými rysy se zdají lidem i mnoha ostatním rasám překrásní. Jsou průměrně o něco menší než lidé, měří od necelých 5 stop až po o něco více než 6 stop. Jsou však štíhlejší než lidé, váží jen 100 až 145 liber. Muži jsou téměř stejně vysocí jako ženy a jen o málo těžší.

Zbarvení elfů se shoduje s normálním lidským rozsahem, ale obsahuje také pokožku měděné, bronzové a téměř namodrale bílé barvy, zelené či modré vlasy, a očijako zlaté a stříbrné studánky. Elfové nemají žádné vousy a jen nepatrně tělního ochlupení. Rádi se oblékají do elegantního oblečení pastelových barev a těší je jednoduché, ale milé šperky.

Nadčasový pohled

Elfové mohou žít dobře přes 700 let, což jim dává široký pohled na události, které mohou trápit rasy s kratším životem hlouběji. Častěji jsou spíše pobavení než nadšení, spíše zvědaví než dychtiví. Mají sklon zůstávat rezervovaní a nedotčení banálními okolnostmi. Když si ale elfové vytyčí cíl, dokážou se na něj zaměřit a být neúprosní, ať už jde o dobrodružnou výpravu nebo naučení se nové dovednosti či zvládnutí nového umění. Přátele a nepřátele si dělají pomalu, a ještě pomaleji jim odpouští. Malicherné urážky přezírají a za vážné urážky se mstí.

Když čelí nebezpečí, jsou pružní jako větve mladého stromu. Než vystupňují násilí, věří diplomacii a kompromisu, že vyřeší rozdíly. Je o nich známo, že před nežádoucím obtěžováním se stahují do svých lesních domovů v přesvědčení, že stačí prostě jen počkat, až vetřelci odtáhnou. Ale když vyvstane potřeba, projeví svou tvrdou bojovou stránku, ukáže se jejich dovednost s mečem, lukem a strategií.

Skryté lesní říše

Většina elfů bydlí v lesních vesničkách skrytých mezi stromy. Elfové loví zvěř, sbírají potravu a pěstují zeleninu. Jejich dovednosti a magie jim umožňují soběstačnost, aniž by museli mýtit a orat. Jsou nadanými umělci, zhotovují prvotřídní šaty a umělecké předměty. Jejich kontakt s okolím je obvykle omezený, i když pár elfů má spokojený život ze směnného prodeje řemeslných výrobků za kovy (těžba pro ně není zajímavá).

Elfové, kteří se vyskytují mimo domovinu, jsou obvykle potulní bardi, oblíbení umělci nebo toulaví mudrci. Lidští šlechtici se ucházejí o služby elfích učitelů, aby cvičili jejich děti s mečem.

Průzkum a dobrodružství

Elfové se vydávají za dobrodružstvím kvůli toulání. Díky své dlouhověkosti se mohou bavit průzkumem a objevováním celá staletí. Nelíbí se jim tempo lidské společnosti, které je uspořádané den po dni, a neustále se mění každé desetiletí. Elfové vyhledávají povolání, která jim umožní volně cestovat svým vlastním tempem. Rádi také procvičují svou bojovou zdatnost nebo získávají větší magickou moc a povolání dobrodruha jim to umožňuje. Někteří se mohou přidat k rebelům proti útisku, a jiní se mohou stát šampioni morálních pohnutek.

Elfí jména

Elfové se považují za děti, dokud se neprohlásí za dospělé, což je někdy po stých narozeninách. Během dětství jsou nazýváni dětskými jmény.

Když se elf prohlásí za dospělého, vybere si současně dospělé jméno, i když ti, kteří ho znali dříve, ho mohou dál nazývat jeho dětským jménem. Dospělé jméno každého elfa je vytvořeno jedinečně, avšak může odrážet jména ctěných jedinců nebo jiných členů rodiny. Mezi mužskými a ženskými jmény jsou malé rozdíly; zdejší příklady odráží pouze obecné tendence. Navíc má každý elf příjmení, které je obvykle kombinací elfích slov. Někteří elfové, jež cestují spolu s lidmi, překládají svá příjmení do obecné řeči, zatímco jiní používají elfí verzi.

Dětská jména: Ara, Bryn, Del, Eryn, Faen, Fann, Innil, Lael, Mella, Naill, Naeris, Rael, Rinn, Sai, Syllin, Tia, Vall

Mužská dospělá jména: Adran, Aelar, Aramil, Arannis, Aust, Beiro, Berrian, Carric, Enialis, Erdan, Erevan, Galinndan, Hadarai, Heian, Himo, Immeral, Ivellios, Laucian, Mindartis, Paelias, Peren, Quarion, Riardon, Rolen, Soveliss, Tamior, Tarivol, Teren, Varis

Ženská dospělá jména: Adrie, Altaea, Anastrianna, Andraste, Antinua, Betrynna, Birel, Caelynn, Drusilia, Enna, Felosial, Ielenia, Jelennet, Keylet, Leshanna, Lia, Meriele, Mialee, Naivara, Quelenna, Quillata, Sariel, Shanairra, Shava, Silaqui, Teirastra, Tia, Vadania, Valanta, Xanaphia

Příjmení (překlady do obecné řeči): Amastacia (Hvězdný květ), Amakiir (Drahokamová květina), Galanodel (Šepot luny), Holimion (Diamantová rosa), Liadon (Stříbrný vějíř), Meliamne (Pata dubu), Naïlo (Noční vánek), Siannodel (Měsíční potok), Ilphelkiir (Drahokamový květ), Xiloscient (Zlatý plátek)

Povýšení, ale laskaví

Ač mohou být elfové povýšení, obecně jsou milí a laskaví i na ty, kteří nedosahují jejich úrovně — což je většina neelfů. Přesto umí najít něco dobrého skoro na každém.

Lidé. „Všechen ten jejich spěch, ctižádost a shon za dosažením něčeho, než jejich krátké životy uplynou — lidská snaha vypadá občas tak marná. Ale pak se podíváš, čeho dosáhli a musíš ocenit jejich výkony. Kéž by jen dokázali zpomalit a naučili se vytříbenosti.“

Hobiti. „Hobiti jsou rasou prostých rozkoší, a to není ctnost, kterou bychom měli pohrdat. Je to dobrý národ, starají se o sebe a pečují o své zahrady, a když bylo potřeba, prokázali se houževnatější, než vypadají.“

Trpaslíci. „Trpaslíci jsou tupí, nemotorní spratci. Ale co postrádají v humoru, kulturnosti a způsobech, dohání svou srdnatostí. A musím uznat, že jejich nejlepší kováři produkují umění, které se blíží elfí kvalitě.“

Elfí rysy

Tvá elfí postava má různé přirozené schopnosti, výsledek tisíců let elfí kultivace.

Zvýšení hodnot vlastností. Tvoje hodnota Obratnosti se zvýší o 2.

Věk. I když elfové dosahují fyzické zralosti zhruba ve stejném věku jako lidé, elfí chápání dospělosti jde za fyzickou vyspělost k nabytí zkušenosti ve světě. Elf se obvykle prohlásí dospělým a přijme dospělé jméno kolem 100. roku věku a může se dožít 750 let.

Přesvědčení. Elfové milují svobodu, rozmanitost a sebevyjádření, takže se silně kloní k jemnějším aspektům chaosu. Váží si a chrání svobodu ostatních stejně jako svou a jsou častěji dobří.

Velikost. Výška elfů je v rozmezí od méně než 5 stop do více než 6 stop a mají štíhlá těla. Tvá třída velikosti je Střední.

Rychlost. Tvá základní rychlost chůze je 6 sáhů.

Vidění ve tmě. Jsi zvyklý na šeré hvozdy a noční oblohu, mimořádně dobře vidíš za tmy a v šeru. V šeru vidíš 12 sáhů tak, jako by bylo jasno, a ve tmě, jako by bylo šero. Ve tmě nerozeznáš barvy, pouze odstíny šedi.

Bystré smysly. Jsi zdatný v dovednosti Vnímání.

Vílí původ. Máš výhodu k záchranným hodům proti zmámení a magie tě nemůže uspat.

Trans. Elfové nepotřebují spát. Místo toho hluboce meditují, kdy zůstávají zpola při vědomí, 4 hodiny denně. (Taková meditace se v obecné řeči nazývá „trans“.) Během meditace můžeš dle potřeby snít; takové sny jsou ve skutečnosti mentální cvičení, která se stala během let výcviku zpětným promítáním. Toto odpočívání je stejně prospěšné jako 8 hodin spánku pro lidi.

Jazyky. Umíš mluvit, číst a psát elfštinou a obecnou řečí. Elfština je plynulá s jemnou intonací a složitou gramatikou. Elfí literatura je bohatá a rozmanitá a elfí písně a básně jsou slavné mezi ostatními rasami. Mnoho bardů se učí elfsky, aby si přidali do svého repertoáru elfí balady.

Rod. Prastaré dělení mezi elfím národem vyústilo ve tři hlavní rody: lesní elfy, vznešené elfy a temné elfy, kteří se běžně nazývají drowové. Zvol si jednu z těchto rodů. V některých světech se tyto rody dělí ještě dále (například jako sluneční a měsíční elfové v Zapomenutých říších), takže pokud chceš, můžeš si zvolit užší rody.

Lesní elf

Jako lesní elf máš bystré smysly a intuici a tvé čiperné nohy tě rychle a nenápadně provedou tvými domovskými hvozdy. Tato kategorie obsahuje divoké elfy (grugachy) z Greyhawku a Kagonesty z Dragonlance, stejně jako rasy zvané lesní elfové v Greyhawku a Zapomenutých říších. Ve Faerûnu jsou lesní elfové (také zvaní divocí elfové, zelení elfové nebo hvozdní elfové) samotářští a nedůvěřivý vůči neelfům.

Pokožka lesních elfů má spíš měděný odstín, občas se stopami zelené. Jejich vlasy jsou spíše hnědé a černé, ale výjimečně blond nebo měděné barvy. Jejich oči jsou zelené, hnědé nebo oříškové.

Zvýšení hodnot vlastností. Tvoje hodnota Moudrosti se zvýší o 1.

Elfí výcvik se zbraněmi. Jsi zdatný s dlouhým mečem, krátkým mečem, dlouhým lukem a krátkým lukem.

Rychlonohý. Tvá základní rychlost chůze se zvýší na 7 sáhů.

Maska divočiny. Můžeš se pokusit schovat, i když jsi jen slabě zahalený listím, hustým deštěm, padajícím sněhem, mlhou nebo jiným přírodním jevem.

Vznešený elf

Jako vznešený elf máš bystrou mysl a ovládáš minimálně základy magie. V mnoha světech D&D jsou dva druhy vznešených elfů. Elfové jednoho typu (který zahrnuje šedé elfy a údolní elfy z Greyhawku, Silvanesty z Dragonlance a sluneční elfy ze Zapomenutých říší) jsou povýšení a odtažití, věří, že jsou nadřazení vůči neelfům, a dokonce i jiným elfům. Elfové druhého typu (zahrnující vznešené elfy z Greyhawku, Qualinesty z Dragonlance a měsíční elfy ze Zapomenutých říší) jsou obyčejně přátelštější a často se vyskytují mezi lidmi a ostatními rasami.

Sluneční elfové Faerûnu (zvaní také zlatí elfové nebo elfové úsvitu) mají bronzovou pokožku a měděné, zlatý blond nebo černé vlasy. Jejich oči jsou zlaté, stříbrné nebo černé. Měsíční elfové (zvaní také stříbrní elfové či šedí elfové) jsou bledší, s alabastrovou pokožkou někdy se stopami modré. Často mají stříbrnobílé, černé nebo modré vlasy, ale nejsou výjimečné ani různé odstíny blonďaté, hnědé a zrzavé. Jejich oči jsou modré nebo zelené se zlatými tečkami.

Zvýšení hodnot vlastností. Tvoje hodnota Inteligence se zvýší o 1.

Elfí výcvik se zbraněmi. Jsi zdatný s dlouhým mečem, krátkým mečem, dlouhým lukem a krátkým lukem.

Trik. Znáš jeden trik dle své volby ze seznamu kouzelnických kouzel. Tvá sesílací vlastnost pro tento trik je Inteligence.

Jazyk navíc. Umíš mluvit, číst a psát jedním jazykem navíc dle své volby.

Temný elf (drow)

Drowové, potomci starého rodu elfů tmavé pleti, byli vyhnáni z povrchu světa, protože uposlechli bohyni Lolth na cestě ke zlu a zkaženosti. V hlubinách Temných říší si zbudovali svou vlastní civilizaci podle Způsobu Lolth. Drowové, zvaní také temní elfové, mají černou kůži, která připomíná leštěný obsidián, a ostře bílé či světle žluté vlasy. Obvykle mají velmi bledé oči (tak bledé, že se někdy chybně zaměňují za bílé) v odstínech světle fialové, stříbrné, růžové, červené a modré. Jsou zpravidla menší a hubenější než většina elfů.

Drowí dobrodruzi jsou vzácní a tato rasa neexistuje ve všech světech. Zeptej se Pána jeskyně, jestli můžeš hrát za drowí postavu.

Zvýšení hodnot vlastností. Tvoje hodnota Charismatu se zvýší o 1.

Zlepšené vidění ve tmě. Tvé vidění ve tmě má dosah 24 sáhů.

Citlivost na sluneční světlo. Máš nevýhodu k hodům na útok a ověřením Moudrosti (Vnímání) opírajícími se o zrak, když ty, či cíl, na který útočíš, nebo to, co se snažíš postřehnout, je na přímém slunečním světle.

Drowí magie. Znáš trik tančící světla. Když dosáhneš 3. úrovně, můžeš seslat kouzlo vílí oheň a znovu, až si důkladně odpočineš. Když dosáhneš 5. úrovně, můžeš seslat také kouzlo tma a znovu, až si důkladně odpočineš. Tvá sesílací vlastnost pro tato kouzla je Charisma.

Drowí výcvik se zbraněmi. Jsi zdatný s krátkým mečem, rapírem a ruční kuší.

Temnota drowů

Nebýt jedné slavné výjimky, rasa drowů by byla všeobecně zlořečená. Jejich zvrácená společnost je posedlá po přízni Lolth, jejich pavoučí bohyně, která schvaluje vraždu a vyhlazení celých rodin, když urozené rodiny soupeří o postavení. Drowové vyrůstají v přesvědčení, že rasy na povrchu si zaslouží leda otroctví. Ale přinejmenším jeden drow překročil mez. Ve světě Zapomenuté říše, Drizzt Do’Urden, hraničář ze Severu, prokázal své kvality jako dobrosrdečný ochránce slabých a utiskovaných. Odmítl svůj původ a vydal se nazdařbůh světem, který na něj pohlíží s úděsem a odporem. Drizzt je vzorem pro těch několik drowů, kteří jdou v jeho šlépějích a snaží se nalézt život mimo zlou společnost jejich domoviny v Temných říších. Drowové vyrůstají v přesvědčení, že rasy žijící na povrchu jsou podřadné, vhodné leda tak jako otroci. Pro drowy, v nichž se vyvine svědomí, nebo musí spolupracovat s příslušníky jiných ras, je těžké překonat tento předsudek, obzvlášť když tak často pociťují zášť protistrany.

Hobit

V jisté podzemní noře bydlel jeden hobit. Nebyla to... ne, to je jiný příběh! Tak jinak: Hobit Regis, jediný svého rodu v okruhu sta mil, spojil prsty za hlavou a slastně se opřel o mechovitou pokrývku stromu. I při standardech jeho rasy byl malý, načechrané kučery hnědých vlasů sotva překročily třístopou míru, ale kolem pasu byl pěkně obtloustlý díky lásce k dobrému jídlu — či několika, když se naskytla příležitost.

Nad ním se zvedala pokroucená hůl, jež mu sloužila za rybářský prut. Přidržoval jej mezi dvěma chlupatými prsty levé nohy, a jak se skláněl nad tichým jezerem, jeho obraz se zrcadlil na sklovité hladině Maer Dualdonu.

— R.A. Salvatore, Magický krystal

Pohodlí domova je cílem většiny hobitích životů; místo ke klidnému a pokojnému usazení, daleko od loupeživých nestvůr a řinčících armád; plápolající oheň a hojné jídlo; dobré pití a pohodová konverzace. Ačkoli někteří hobiti prožívají své dny ve vzdálených zemědělských společenstvích, jiní vytváří potulné skupiny, které neustále kočují, vábeni otevřenou cestou a širokým horizontem k objevování divů nových zemí a obyvatel. Ale i tito poutníci milují klid, jídlo, krb a domov, i když domovem může být vůz drkotající podél prašné cesty nebo vor plující po proudu řeky.

Malí a praktičtí

Malinkatí hobiti přežívají ve světě plném větších tvorů díky tomu, že zůstávají bez povšimnutí, a kromě toho se vyhýbají provinění. Vysocí zhruba 3 stopy vypadají relativně neškodně, a tak se jim dařilo po staletí přežívat ve stínu velkých říší a na okrajích válek a politických sporů. Jsou spíše obtloustlí, váží 40 až 45 liber.

Pleť hobitů je v rozmezí od opálené po bílou s brunátnými rysy a zpravidla mají hnědé nebo pískově hnědé vlnité vlasy. Jejich oči jsou hnědé nebo oříškové. Muži často nosí dlouhé kotlety, ale vousy jsou u nich vzácné a kníry ještě vzácnější. Rádi nosí prosté, pohodlné oblečení světlé barvy.

Hobit prakticky přerůstá své oblečení. Hobiti se starají o své základní potřeby a prostá potěšení a v okázalosti vidí pramalý užitek. I ti nejbohatší hobiti drží své poklady zamčené ve sklepě, než aby je vystavovali všem na očích. Mají nos na nalezení nejjednoduššího řešení problému a nemají trpělivost na rozvažování.

Milí a zvědaví

undefinedHobiti jsou vlídní a srdeční. Udržují rodinná a přátelská pouta i pohodlí krbu a domova a ve skrytu duše občas sní o zlatě či slávě. Dokonce i dobrodruzi z jejich řad putují do světa obvykle kvůli společenství, přátelství, toulavosti nebo zvědavosti. Milují objevování nových věcí, třeba i jednoduchých, jako jsou například exotická jídla nebo nevšední styl oblékání.Hobity lze snadno dohnat k lítosti či nenávisti a nesnáší pohled na utrpení čehokoli živého. Jsou velkorysí a rádi se podělí, dokonce i v chudých dobách.

Splynutí s davem

Hobiti jsou zběhlí v zapadnutí do společnosti lidí, trpaslíků či elfů, umí být užiteční a vítaní. Kombinace jejich vrozené nenápadnosti a skromné přirozenosti jim pomáhá vyhnout se nechtěné pozornosti.

S ostatními pracují ochotně a svým přátelům jsou věrní, bez ohledu na to, jestli jsou to hobiti. Dokážou se pěkně rozzuřit, když jsou ohrožení jejich přátelé, rodiny či společenství.

Pastýřská zdvořilost

Většina hobitů žije v malých, mírumilovných společenstvích s velkými farmami a udržovanými háji. Jen vzácně tvoří svá vlastní království či ovládají rozsáhlejší oblasti mimo své tiché kraje. Obvykle mezi sebou neuznávají žádné hobití šlechtice ani královskou krev, místo toho následují vedení rodinných stařešinů. Rodiny zachovávají své tradiční způsoby navzdory vzestupům a pádům říší.

Mnoho hobitů žije mezi ostatními rasami, kde tvrdě pracují a poctivost jim nabízí hojné odměny a hmotné zajištění. Některá společenství hobitů cestují jako způsob života, jezdí s vozy nebo se plaví s loďkami z místa na místo a neudržují žádný stálý domov.

Příležitosti k průzkumu

Hobiti se obvykle dávají na dráhu dobrodruha, aby chránili svá společenství, podpořili své přátele, nebo prozkoumali širý svět plný krás. Dobrodruh pro ně není ani povolání, jako spíš příležitost, nebo někdy nutnost.

Vlídní a pozitivní

Hobiti se snaží vyjít s každým a neradi dělají povrchní zobecňování — zvlášť ta negativní.

Lidé. „Lidé jsou hodně jako my, vážně. Aspoň někteří z nich. Vyjdi z hradů a tvrzí, běž k farmářům a pastýřům a najdeš dobré, poctivé lidi. Ne, že by bylo něco špatného na baronech či vojácích — musíš obdivovat jejich přesvědčení. A tím, že brání své země, brání i nás.“

Elfové. „Jsou tak nádherní! Jejich tváře, hudba, půvab a všechno. Jako kdyby vystoupili z báječného snu. Ale neřeknou, co se děje za jejich usměvavými tvářemi — určitě víc, než kdy dají najevo.“

Trpaslíci. „Trpaslíci si dělají věrné přátele a můžeš se spolehnout na jejich slovo. Ale bolelo by je, kdyby se občas usmáli?“

Hobití jména

Hobit má křestní jméno, příjmení a eventuálně jednu přezdívku. Příjmení jsou často přezdívky, které přirostly natolik nerozlučně, že přechází mezi generacemi.

Mužská jména: Alton, Ander, Cade, Corin, Eldon, Erich, Finan, Garet, Lindal, Lyle, Merik, Milo, Osborn, Perin, Rýd, Rosko, Velbi

Ženská jména: Andrya, Bréa, Calia, Cora, Euphemia, Jiliana, Kitria, Lavinia, Lida, Merla, Neda, Paela, Portia, Seraphina, Šaena, Tryma, Vania, Verna

Příjmení: Bodlákotrn, Bral, Čajolístek, Dobrosud, Hoďvaloun, Horal, Kartáčobral, Podvětev, Pytlík, Svalilskopce, Šibeničář, Zelenoflaška

Hobití rysy

Tvá hobití postava má několik rysů, které jsou společné se všemi ostatními hobity.

Zvýšení hodnot vlastností. Tvoje hodnota Obratnosti se zvýší o 2.

Věk. Hobit dosahuje dospělosti ve 20 letech a obecně se dožívá půlky své druhé stovky.

Přesvědčení. Většina hobitů jsou zákonně dobří. Zpravidla jsou dobrosrdeční a laskaví, nesnáší, když vidí něčí bolest a netolerují útisk. Jsou také velmi spořádaní a tradicionální, silně se opírají o podporu svého společenství a pohodlí svých starých obyčejů.

Velikost. Hobiti měří zhruba 3 stopy a váží asi 40 liber. Tvá třída velikosti je Malá.

Rychlost. Tvá základní rychlost chůze je 5 sáhů.

Štěstí. Když si házíš na útok, ověření vlastnosti nebo záchranný hod a padne ti 1, můžeš si touto kostkou hodit znovu, ale pak musíš použít nový výsledek.

Smělost. Máš výhodu k záchranným hodům proti vystrašení.

Hobití hbitost. Můžeš se pohybovat skrz místa s tvory, kteří mají větší třídu velikosti než ty.

Jazyky. Umíš mluvit, číst a psát obecnou řečí a hobitštinou. Hobitština není tajná, ale hobiti se zdráhají o ni podělit s ostatními. Píší jen velmi málo, takže nemají bohatou literaturu, ale mají velmi silnou ústní tradici. Téměř každý hobit umí obecnou řeč, kterou hovoří s obyvateli země, ve které žije, nebo přes kterou cestuje.

Rod. Dva hlavní druhy hobitů, pořízek a tichošlápek, jsou spíš jako úzce související rodiny než skutečné rody. Zvol si jednu z těchto rodů.

Pořízek

Jako hobit pořízek jsi neohroženější než průměrný hobit a jsi částečně odolný vůči jedu. Někteří říkají, že pořízci mají trpasličí krev. V Zapomenutých říších jsou tito hobiti také zvaní srdnatci a nejběžněji se vyskytují na jihu.

Zvýšení hodnot vlastností. Tvoje hodnota Odolnosti se zvýší o 1.

Nezlomnost pořízků. Máš výhodu k záchranným hodům proti jedu a jsi odolný vůči jedovým zraněním.

Tichošlápek

Jako hobit tichošlápek se dokážeš snadno schovat, a dokonce využít ostatní tvory jako kryt. Jsi spíš vlídný a dobře vycházíš s ostatními. V Zapomenutých říších se hobiti tichošlápci roztrousili nejdál, a tak jsou nejběžnější variantou. Tichošlápci se toulají častěji než ostatní hobiti a často žijí spolu s jinými rasami, nebo vedou potulný život. Ve světě Greyhawk se tito hobiti nazývají chluponozí nebo valibuci.

Zvýšení hodnot vlastností. Tvoje hodnota Charismatu se zvýší o 1.

Přirozená nenápadnost. Můžeš se pokusit schovat, i když jsi zahalen jen tvorem, který je pouze o jednu třídu velikost větší než ty.

Trpaslík

„Deš pozdě, elfe!“ slyšel drsný zvuk známého hlasu. Bruenor Válečné Kladivo zezadu obešel mrtvého netvora a úplně ignoroval fakt, že jeho těžké tělo leželo na elfím příteli. I přes to nepohodlí se Drizzt pohledem na něj potěšil. Trpaslíkův dlouhý špičatý nos byl na několika místech přeražený a šedě prokvetlé, ač stále žhavě rudé vousy mu moc na kráse nepřidaly. „Hned jsem si myslel, že máš trable, když jsem se šel podívat, kde vězíš!“

— R.A. Salvatore, Magický krystal

Bohatá království v dávné vznešenosti, síně vytesané v úpatích hor, ozvěna krumpáčů a kladiv v hlubokých dolech a sálajících kovářských výhních, závazek ke klanu a tradici a spalující nenávist ke goblinům a orkům — tyto společné vztahy sjednocují všechny trpaslíky.

Nízcí a statní

Stateční a neohrožení trpaslíci jsou známí jako zkušení válečníci, horníci a zpracovatelé kamenů a kovů. I když měří dobře pod 5 stop, jsou tak širocí a hustí, že mohou vážit stejně jako téměř o dvě stopy vyšší člověk. Svou odvahou a houževnatostí se také snadno vyrovnají jakémukoliv většímu národu.

Trpasličí pokožka je v rozsahu od tmavě hnědé po bílou, zabarvenou dočervena, ale nejběžnější odstíny jsou světle hnědá nebo tmavě opálená, jako určité tóny země. Jejich vlasy, nošené dlouhé, ale v jednoduchých stylech, jsou obvykle černé, šedé nebo hnědé, ačkoliv světlejší trpaslíci mají často zrzavé vlasy. Mužští trpaslíci si velmi cenní svých bradek a pečlivě si je pěstují.

Dlouhá paměť, stará zášť

Trpaslíci se mohou dožít více než 400 let, takže nejstarší žijící trpaslíci si často pamatují velmi odlišný svět. Například někteří nejstarší trpaslíci žijící ve Felbarské citadele (ve světě Zapomenuté říše) si vzpomínají na den před více než třemi stoletími, kdy pevnost dobyli orkové a vypudili je do vyhnanství, které trvalo přes 250 let. Tato dlouhověkost jim dává pohled na svět, který rasy s kratší životností, například lidé a hobiti, postrádají.

Trpaslíci jsou pevní a odolní jako hory, které milují, zvětrávají průchod staletími se stoickou výdrží a pramalou změnou. Respektují tradice svých klanů, sledují svůj rodový původ až k založení svých nejstarších pevností, kdy byl svět ještě mladý, a tyto tradice jen tak neopouští. Část těchto tradic je úcta k bohům trpaslíků, kteří pozdvihli trpasličí ideály horlivé práce, dovednosti v bitvě a oddanosti ke kovářské výhni.

Jednotliví trpaslíci jsou odhodlaní a oddaní, věrní svému slovu a rozhodní v činech, někdy až zarputilí. Mnoho trpaslíků má silný smysl pro spravedlnost a jen pomalu zapomínají křivdy, které utrpěli. Špatnost provedená jednomu trpaslíkovi je špatnost provedená celému trpasličímu klanu, takže co začíná jako honba po odplatě jednoho trpaslíka, se může plně rozhořet svárem celého klanu.

Klany a království

Trpasličí království se rozpínají hluboko pod horami, kde trpaslíci těží drahokamy a vzácné kovy a kovají skvostné předměty. Bohatství, které nemohou najít v horách, získávají obchodem. Nemají rádi lodě, takže podnikaví lidé a hobiti často obchodují s trpasličím zbožím podél vodních tras. Spolehliví členové ostatních ras jsou v trpasličích sídlech vítaní, ale některé prostory jsou zapovězené i jim.

Hlavní jednotkou trpasličí společnosti je klan a společenského postavení si trpaslíci velmi cení. Dokonce i trpaslíci, kteří žijí daleko od svých království, v sobě chovají svou klanovou příslušnost a vztahy, poznají spřízněné trpaslíky a v přísahách i kletbách se odvolávají na jména svých předků. Trpaslík bez klanu je ten nejhorší osud, co ho může potkat.

Trpaslíci jsou v ostatních zemích zpravidla řemeslníci, zejména zbrojíři, platnéři a klenotníci. Někteří se stávají obchodníky nebo osobními strážci, proslulí svou odvahou a oddaností.

Bohové, zlato a klan

Trpaslíci, co se dají na dráhu dobrodruha, mohou být motivováni touhou po pokladu — pro poklad samotný, pro konkrétní účel, nebo dokonce ze zcela nesobecké touhy pomáhat ostatním. Jiné trpaslíky žene příkaz či vnuknutí božstva, přímé volání, nebo prostě touha přinést slávu jednomu z trpasličích bohů. Klan a předci jsou také důležité motivace. Trpaslík může usilovat o obnovu ztracené cti klanu, pomstu dávné křivdy, jež klan utrpěl, či získání nového místa v klanu poté, co byl vyhnán. Nebo může hledat sekeru mocného předka, která se před staletími ztratila na bitevním poli.

Nedůvěřiví

Trpaslíci vychází jakž takž dobře s většinou ostatních ras „Rozdíl mezi známostí a přátelstvím je přibližně sto let,“ je trpasličí rčení, které je možná nadsázka, ale určitě ukazuje, jak může být těžké pro člena krátce žijící rasy, například lidi, získat trpaslíkovu důvěru.

Lidé. „Poznat člověka nějaký čas trvá, a do té doby je na smrtelné posteli. Máš-li štěstí, bude mít příbuzného — možná syna či vnuka — který bude mít stejně dobré ruce a srdce. V tu chvíli si můžeš udělat dobrého lidského přítele. Ale sleduj ho! Když si lidé něco usmyslí, dostanou to, ať jde o dračí poklad nebo říšský trůn. Musíš ocenit ten druh horlivosti, i když je většinou dostává do problémů.“

Elfové. „Není moudré spoléhat na elfy. Nikdy nevíš, co udělají dál; když se kladivo setká s orčí hlavou, jsou stejně tak schopni začít zpívat, jako vytasit meč. Jsou přelétaví a lehkovážní. Dvě věci je však třeba o nich říct: Nemají mnoho kovářů, ale ti, které mají, dělají velmi dobrou práci. A když se orkové a goblini valí dolů z hor, je dobré mít za zády elfa. Možná ne tak jako trpaslíka, ale nepochybně nesnáší orky stejně jako my.“

Hobiti. „Jistě, jsou příjemný národ. Ale ukaž mi hobitího hrdinu. Říši, vítězné vojsko. Nebo jen poklad dělaný celé věky hobitíma rukama. Nic. Jak je můžeš brát vážně?“

Trpasličí jména

undefinedTrpaslíkovo jméno přiděluje stařešina klanu, v souladu s tradicí. Každé řádné trpasličí jméno se používalo a opětovně používá po generace. Trpasličí jméno patří klanu, ne jedinci. Trpaslíkovi, který se klanovému jménu zpronevěří nebo ho zahanbí, je jméno odňato a je zákonem zakázáno používat namísto něj jakékoliv trpasličí jméno.

Mužská jména: Adrik, Alberich, Baer, Barendd, Brottor, Dain, Darrak, Eberk, Einkil, Fargrim, Gardain, Harbek, Kildrak, Morgran, Orsik, Oskar, Rangrim, Rurik, Taklinn, Toradin, Torin, Tordek, Traubon, Travok, Ulfgar, Veit, Vondal

Ženská jména: Artina, Audhilda, Bardryna, Dagnala, Diesa, Eldeta, Falkrunna, Gunnloda, Gurdisa, Helja, Hlina, Katra, Kristryda, Ildea, Liftrasa, Mardreda, RTiswynna, Sannla, Torbera, Torgga, Vistra

Klanová jména: Balderk, Dankil, Gorunn, Holderhek, Loderr, Lutgehr, Rumnaheim, Strakeln, Torunn, Ungart

Trpasličí rysy

Tvá postava trpaslíka má sortiment vrozených vlastností, jež jsou nedílnou součástí trpasličí přirozenosti.

Zvýšení hodnot vlastností. Tvoje hodnota Odolnosti se zvýší o 2.

Věk. Trpaslíci dospívají stejnou rychlostí jako lidé, ale považují se za mladé, dokud nedosáhnou věku 50 let. V průměru se dožívají asi 350 let.

Přesvědčení. Většina trpaslíků je zákonných, pevně věřících ve výhody dobře organizované společnosti. Také inklinují k dobru, se silným smyslem pro fair play a věří, že každý si zaslouží sdílet výhody spravedlivého řádu.

Velikost. Trpaslíci jsou vysocí 4 až 5 stop a průměrně váží 150 liber. Tvá třída velikosti je Střední.

Rychlost. Tvá základní rychlost chůze je 5 sáhů. Tvá rychlost se nesnižuje nošením těžké zbroje.

Vidění ve tmě. Jsi zvyklý na život pod zemí, mimořádně dobře vidíš za tmy a v šeru. V šeru vidíš 12 sáhů tak, jako by bylo jasno, a ve tmě, jako by bylo šero. Ve tmě nerozeznáš barvy, pouze odstíny šedi.

Trpasličí nezlomnost. Máš výhodu k záchranným hodům proti jedu a jsi odolný vůči jedovým zraněním (vysvětleno v 9. kapitole).

Trpasličí výcvik se zbraněmi. Jsi zdatný se sekerou, válečnou sekerou, lehkým kladivem a válečným kladivem.

Zdatnost s pomůckami. Získáš zdatnost s jedním řemeslnickým nářadím dle své volby: buď kovářským nářadím, nebo pivovarnickými surovinami, nebo zednickým nářadím.

Znalost kamene. Kdykoliv si házíš na ověření Inteligence (Historie) vztahujícím se ke kamenické práci, považuješ se za zdatného v dovednosti Historie a přičteš si k ověření dvojnásobek svého zdatnostního bonusu, místo svého normálního zdatnostního bonusu.

Jazyky. Umíš mluvit, číst a psát obecnou řečí a trpasličtinou. Tpasličtina je plná tvrdých souhlásek hrdelních zvuků a tyto vlastnosti přechází do každého jiného jazyka, kterým trpaslík mluví.

Rod. Světy D&D obývají dva hlavní rody trpasličího národa: horští trpaslíci a kopcoví trpaslíci. Zvol si jednu z těchto rodů.

Horský trpaslík

Jako horský trpaslík jsi silný a neohrožený, zvyklý na těžký život v drsném terénu. Jsi pravděpodobně spíš vyšší (na trpaslíka) a máš spíš světlejší zbarvení. Štítoví trpaslíci na severu Faerûnu, stejně jako vládnoucí klan Hylarů a urozený klan Daewarů z Dragonlance, jsou horští trpaslíci.

Zvýšení hodnot vlastností. Tvoje hodnota Síly se zvýší o 2.

Trpasličí výcvik se zbrojí. Jsi zdatný s lehkými a středními zbrojemi.

Kopcový trpaslík

Jako kopcový trpaslík máš bystré smysly, hlubokou intuici a pozoruhodnou nezlomnost. Zlatí trpaslíci Faerûnu ve svém mocném jižním království jsou kopcoví trpaslíci, stejně jako vyhnaní Neidaři a zničení Klaři na Krynnu ve světě Dragonlance.

Zvýšení hodnot vlastností. Tvoje hodnota Moudrosti se zvýší o 1.

Trpasličí nezdolnost. Tvoje maximum životů se zvýší o 1 a zvýší se o 1 pokaždé, když získáš úroveň.

Duergaři

Ve městech hluboko v Temných říších žijí duergaři, neboli šedí trpaslíci. Tito zkažení, tajnůstkářští obchodníci s otroky podnikají na povrchu nájezdy na zajatce a pak svou kořist prodávají ostatním rasám v Temných říších. Mají vrozené magické schopnosti zneviditelnění a dočasného nárůstu do obří velikosti.

Drakorozený

Její otec nehybně stál na prvním ze tří schodů vedoucích dolů z portálu. Šupiny jeho tváře narostly na okrajích světlejší, ale Bezkmenový Mehen přesto vypadal, jako by sám dokázal v zápase přemoci lítého medvěda. Jeho důvěrná obnošená zbroj byla pryč, nahrazena dofialova zbarvenou šupinovou zbrojí s lesklými stříbřitými ornamenty. V ruce měl také erbový štít se znakem nějakého cizokrajného rodu. Meč na jeho zádech byl ale stejný. Ten, který nosil odjakživa, už i předtím, než našel opuštěná dvojčata v zavinovačkách u bran Aruš Vayemu.

Celý svůj život Farideh věděla, že čtení z otcovy tváře byla dovednost, které se jí poštěstilo se naučit. Člověk, který nedokázal přihmouřit oči tak jako ona či Havilar, by určitě ve tváři Bezkmenového Mehena viděl jen dračí lhostejnost. Ale hýbání šupin, zaoblení páteře, postavení očí a vzhled zubů — obličej jejího otce mluvil jasně.

Ale tentokrát vypadala každá jeho šupina zcela klidně s dračí lhostejností, dokonce i pro Farideh.

— Erin M. Evans, Protivník

Drakorození, zrozeni z draků, jak napovídá jejich název, kráčí hrdě světem, který je vítá bázlivým nepochopením. Byli stvořeni dračími bohy nebo samotnými draky, původně se vylíhli z vajec jako jedinečná rasa kombinující nejlepší vlastnosti draků a humanoidů. Někteří drakorození jsou věrnými služebníky pravých draků, jiní získali vojenské hodnosti ve velkých válkách a někteří se nechají unášet proudem bez jasné životní vize.

Hrdý dračí rod

Drakorození vypadají hodně jako draci vzpřímení v humanoidním těle, i když nemají křídla ani ocas. První drakorození měli zářivé barvy shodné s barvami svého dračího rodu, ale generace křížení vytvořila jednotnější vzhled. Jejich malé, jemné šupiny mají obvykle mosaznou či bronzovou barvu, občas až šarlatovou, rezavou, zlatou či nazelenale měděnou. Mají vysokou a svalnatou postavu, často měří až skoro 6,5 stop a váží 300 či více liber. Jejich ruce a nohy jsou silné a mají drápovité pařáty a na každé ruce mají čtyři prsty.

V některých drakorozených kmenech koluje velmi silně krev konkrétního druhu draka. Tito drakorození se často chlubí šupinami, které silně připomínají šupiny jejich dračích předků — jasně rudé, modré, bílé či leskle černé, nebo kovově zlaté, stříbrné, mosazné, měděné či bronzové.

Soběstačné kmeny

Pro jakéhokoli drakorozeného je kmen důležitější než jeho vlastní život. Drakorození musí prokazovat svou úctu a oddanost především kmeni, dokonce víc než bohům. Chování každého drakorozeného vyjadřuje čest jeho kmeni a zneuctění kmene může vést k vyloučení a vyhnanství. Každý drakorozený zná své postavení a povinnosti v kmeni a čest vyžaduje jednat v mezích tohoto postavení.

Neustálé úsilí o sebezdokonalování odráží soběstačnost rasy jako celku. Drakorození si cení dovednosti a znamenitosti v jakékoli snaze. Nesnáší selhání a vyvíjí extrémní snahu, než něco vzdají. Jejich celoživotním cílem je dosáhnout mistrovství v konkrétní dovednosti. Pro členy ostatních ras, které sdílí stejnou odevzdanost, je snadné si získat uznání drakorozeného.

Ačkoliv všichni drakorození se snaží být soběstační, připouští, že pomoc je v těžkých situacích občas nutná. Ale nejlepším zdrojem takové pomoci je kmen, a když potřebuje pomoci kmen, obrátí se na jiný drakorozený kmen, než hledá pomoc u jiných ras — nebo dokonce u bohů.

Drakorozená jména

Drakorození získavají svá křestní jména při porodu, ale své kmenové jméno uvádí jako první jako znak cti. Dětská jména či přezdívky se často používají ve skupinách kamarádů jako popisné označení nebo znak náklonnosti. Jméno může připomínat událost nebo obyčej.

Mužská jména: Arjhan, Balasar, Bharash, Donaar, Ghesh, Heskan, Kriv, Medrash, Mehen, Nadarr, Pandjed, Patrin, Rhogar, Shamash, Shedinn, Tarhun, Torinn

Ženská jména: Akra, Biria, Daara, Farideh, Harann, HaviJar, Jheria, Kava, Korinn, Mishanna, Nala, Perra, Raianna, Sora, Surina, Tava, Uadjita

Dětská jména: Artista, Bohumil, Horlivec, Křivič, Lezec, Štítořez

Kmenová jména: Cletintiallor, Daardendrian, Delmirev, Drachedandion, Fenkenkabradon, Kepeshkmolik, Kerrhylon, Kimbatuul, Linxakasendalor, Myastan, Nemmonis, Norixius, Ophinshtalajiir, Prexijandilin, Shestendeliat, Turnurot, Vertisaturgiesh, Yarjerit

Drakorozené rysy

Tvé dračí dědictví se projevuje v různých rysech, které sdílíš s ostatními drakorozenými.

Zvýšení hodnot vlastností. Tvoje hodnota Síly se zvýší o 2 a hodnota Charismatu se zvýší o 1.

Věk. Mladí drakorození rostou rychle. Chodí už několik hodin po vylíhnutí, ve třech letech dosáhnou velikosti a vývoje desetiletého lidského dítěte a dospělosti docílí v 15 letech. Dožívají se zhruba 80 let.

Přesvědčení. Drakorození mají sklony k extrémům a vědomě si volí jednu ze stran vesmírné války dobra a zla (zastoupené Bahamutem a Tiamat, v tomto pořadí). Většina drakorozených je dobrá, ale ti, kdo sympatizují s Tiamat, mohou být strašnými padouchy.

Velikost. Drakorození jsou vyšší a těžší než lidé. Měří dobře přes 6 stop a průměrně váží skoro 250 liber. Tvá třída velikosti je Střední.

Rychlost. Tvá základní rychlost chůze je 6 sáhů.

Dračí původ. Máš dračí původ. Zvol si jeden typ draka z Tabulky dračího původu. Tvůj dračí dech a odolání vůči zranění jsou dány typem draka, jak je uvedeno v tabulce.

Tabulka dračího původu

DrakTyp zraněníDračí dech
BílýChladnéKužel 3 sáhy (záchrana Odl)
BronzovýBleskovéDráha 1 × 6 sáhů (záchr. Obr)
ČernýKyselinovéDráha 1 × 6 sáhů (záchr. Obr)
MěděnýKyselinovéDráha 1 × 6 sáhů (záchr. Obr)
ModrýBleskovéDráha 1 × 6 sáhů (záchr. Obr)
MosaznýOhnivéDráha 1 × 6 sáhů (záchr. Obr)
RudýOhnivéKužel 3 sáhy (záchrana Obr)
StříbrnýChladnéKužel 3 sáhy (záchrana Odl)
ZelenýJedovéKužel 3 sáhy (záchrana Odl)
ZlatýOhnivéKužel 3 sáhy (záchrana Obr)

Dračí dech. Pomocí své akce můžeš vydechnout ničivou energii. Tvůj dračí původ určuje velikost, tvar a typ zranění výdechu.

Když použiješ svůj dračí dech, každý tvor v oblasti výdechu si musí hodit záchranný hod, jehož typ je dán tvým dračím původem. SO tohoto záchranného hodu je roven 8 + tvá oprava Odolnosti + tvůj zdatnostní bonus. Když tvor neuspěje, utrpí zranění 2k6, nebo poloviční zranění při úspěšném záchranném hodu. Zranění se zvýší o 1k6, když dosáhneš 6. úrovně (3k6), 11. úrovně (4k6) a 16. úrovně (5k6).

Poté, co použiješ svůj dračí dech, ho můžeš použít znovu, až si krátce či důkladně odpočineš.

Odolání vůči zranění. Jsi odolný vůči typu zranění, jenž souvisí s tvým dračím původem.

Jazyky. Umíš mluvit, číst a psát obecnou řečí a dračí řečí. Dračí řeč se považuje za jeden z nejstarších jazyků a často se používá při studiu magie. Většině ostatních tvorů zní tvrdě a obsahuje množství tvrdých souhlásek a sykavek.

Drakoniáni

Ve světě Dragonlance se uctívači zlé bohyně Takhisis naučili temný rituál, který jim umožnil pokazit vejce kovových draků a vytvořit zlé drakorozené zvané drakoniáni. Pět typů drakoniánů, odpovídajících pěti typům kovových draků, bojovalo za Takhisis ve Válce kopí: aurakové (zlatí), baazové (mosazní), bozakové (bronzoví), kapakové (mědění) a sivakové (stříbrní). Místo dračích dechů mají unikátní magické schopnosti.

Nevšední rasy

Drakorození a zbytek ras v této kapitole jsou nevšední. Existují jen v některých světech D&D a i tam jsou méně rozšíření než lidé, elfové, hobiti a trpaslíci. V kosmopolitních městech mnohovesmíru D&D si většina obyvatel nijak zvlášť nevšímá ani těch nejexotičtějších ras. Ale malá města a venkov jsou jiné. Prostí obyvatelé nejsou zvyklí vidět členy těchto ras a podle toho se také chovají.

Drakorozený. Je snadné se domnívat, že drakorozený je nestvůra, obzvlášť pokud jeho šupiny prozrazují dědictví barevného draka. Ale pokud drakorozený nezačne chrlit oheň a ničit, tak obyvatelé spíš reagují obezřetně než vyloženě vyděšeně.

Gnóm. Gnómové nevypadají jako hrozba a podezíravost umí rychle odzbrojit dobrým vtipem. Prostí obyvatelé jsou často na gnómy zvědaví. Nejspíš nikdy žádného neviděli, ale jsou vůči nim jen málokdy nepřátelští či bázliví.

Půlelf. I když mnoho obyvatel nikdy nevidělo žádného půlelfa, prakticky všichni ví, že existují. Příchod půlelfího cizince následují klepy o jeho původu a kradmé pohledy v hospodě, spíš než nějaký konflikt nebo otevřená zvědavost.

Půlork. Je obvykle bezpečné předpokládat, že půlrok je agresivní a rychle se naštve, takže obyvatelé si dávají pozor v blízkosti neznámého půlorka. Když půlork vstoupí do obchodu, obchodník může kradmo začít schovávat cenné či křehké zboží, a když vstoupí do hospody, obyvatelé se z ní pomalu vytrácí v obavě, že brzy propukne bitka.

Tiefling. Půlorkové jsou vítáni s praktickou opatrností, ale tieflingové jsou předmětem mimořádného strachu. Zlo jejich dědictví je jasně viditelné v jejich rysech a co se týče většiny obyvatel, tiefling by mohl dost dobře být čert pří mo z Devíti pekel. Když přichází tielfing, obyvatelé se mohou křižovat, přecházet na druhou stranu ulice, aby kolem něj nemuseli projít, nebo před ním zavírat dveře obchodu na petlici, aby nemohl vejít.

Gnóm

Vyzáblý, s oříškově hnědými vlasy jako len a s překvapivě tyrkysovýma očima měl Burgell poloviční výšku co Aerol, a aby se podíval špehýrkou, musel vyšplhat na stoličku. Tento bytový dům byl postaven pro lidi, jako většina obydlí v Oeble, a menší obyvatelé se vyrovnávali s výslednou nemotorností, jak nejlépe to šlo.

Ale díky relativní prostornosti bytu měl Burgell místo pro vměstnání celé své výbavy gnómské velikosti. Obývací pokoj byl jeho dílnou a obsahoval ohromující směsici nářadí: kladiva, dláta, pily, páčidla, barevné čočky, klenotnické lupy a nádoby s práškovými a drcenými ingrediencemi pro sesílání kouzel. Tlustá šedá kočka, mágův přítelíček, se tulila na lexikonu. Otevřela své oči, hodila na Aerona opovržlivý pohled a pak se zdálo, že zase bude spát.

— Richard Lee Bayers, Černý pugét

Neustálý hluk rušné práce proniká doupaty a sousedstvími, kde gnómové tvoří své úzce spjaté komunity. Hluk zdůrazňují přerušované hlasitější zvuky: vrzání skřípajících ozubených kol tady, drobná exploze tamhle, překvapivé nebo triumfální vyjeknutí, a zejména výbuchy smíchu. Gnómům se život líbí, užívají si každý okamžik vynalézání, objevování, vyšetřování, tvoření a hraní.

Bodří

Gnómova energie a nadšení pro život prozařuje každý kousek jeho drobného těla. Gnómové jsou průměrně o malinko vyšší než 3 stopy a váží 40 až 45 liber. Jejich snědé či hnědé tváře obvykle zdobí úsměv (pod jejich ohromným nosem) a jejich jasné oči svítí vzrušením. Jejich světlé vlasy mají tendenci trčet všemi směry, jako by vyjadřovaly gnómův nenasytný zájem o všechno kolem.

Gnómova osobnost se značně podepisuje v jeho vzhledu. Jeho vousy, na rozdíl od divokých vlasů, jsou pečlivě zkrácené, ale často zformované do zvláštních vidliček nebo úhledných špiček. Gnómské oblečení je však obvykle vyrobeno ve skromných tónech zeminy a komplikovaně ozdobené výšivkami, tiskem nebo lesklými šperky.

Nadšeně horliví

Co se týče gnómů, být naživu je nádherná věc a ze svého tři až pět set let dlouhého života vymačkávají každou kapku radosti. Lidé by si možná mysleli, že tak dlouhý život by je znudil a elfové tráví spoustu času svých dlouhých let vychutnáváním si krás světa, ale u gnómů se zdá, jako by se obávali, že dokonce ani se vším tím časem nestihnou dost věcí, které chtějí dělat a vidět.

Gnómové mluví, jako by nedokázali dostatečně rychle formulovat své myšlenky. I když poskytují nápady a názory na řadu témat, přesto zvládají pečlivě poslouchat ostatní a v průběhu doplňují příslušné výkřiky překvapení a uznání.

I když milují vtipy všeho druhu, zejména slovní hříčky a vylomeniny, jsou stejně horliví i k vážnějším činnostem, jež podnikají. Mnozí gnómové jsou dovední inženýři, alchymisté, vynálezci a kutilové. V průběhu zdokonalování toho, co dělají, jsou ochotní dělat chyby, sami sobě se zasmát, přijímat smělá (občas až ztřeštěná) rizika a snít ve velkém.

Světlé nory

Gnómové si staví své domovy v kopcovitých, lesnatých krajích. Žijí v norách pod zemí se svěžejším vzduchem než v domovech trpaslíků. Kdykoliv můžou, užívají si přírodní, živý svět na povrchu. Jejich domovy jsou dobře skryté pomocí chytrého stavění a jednoduchých iluzí. Vítaní hosté jsou rychle uvedeni do světlé, teplé nory. Ti nevítaní v první řadě nory nejspíš vůbec neobjeví.

Gnómové, kteří se usadili na lidských územích, jsou obvykle brusiči dragokamů, inženýři, mudrci nebo kutilové. Některé lidské rodiny si najímají gnómské učitele, neboť jejich žáci si užívají školu hrou — směsici vážného učení a radostné zábavy. Gnóm může v průběhu svého života učit několik generací jedné lidské rodiny.

Podívání se do světa

Gnómové, zvědaví a impulzivní, se mohou vydat za dobrodružstvím jako způsob, jak se podívat do světa, nebo kvůli lásce k prozkoumávání. Protože milují drahokamy a jiné umělecké předměty, někteří z nich berou dobrodružství jako rychlý, i když nebezpečný způsob, jak si vydělat jmění. Bez ohledu na to, co je podnítilo k dobrodružství, tak ti, co se dají na dráhu dobrodruha, si ji užívají stejně jako jiné činnosti, jež podnikají, občas k velké mrzutosti svých dobrodružných společníků.

Hlubinní gnómové

Třetím rodem gnómů jsou hlubinní gnómové (zvaní také permoníci), kteří žijí v malých komunitách roztroušených v Temných říších. Oproti duergarům a drowům jsou permoníci stejně dobří jako jejich bratranci na povrchu. Ale jejich humor a nadšení jsou utlumeny tísnivým prostředím a jejich vynalézavost se zaměřuje převážně na kamenictví.

Gnómská jména

Gnómové milují jména a většina z nich jich má kolem šesti. Matka, otec, stařešira rodu, tety i strýcové dají každý gnómovi jméno a v průběhu doby k nim mohou přibýt nejrůznější přezdívky téměř od kohokoli. Gnómská jména jsou obvykle varianty jmen předků či vzdálených příbuzných, ale některá jsou zcela nově vymyšlená. Když gnóm jedná s lidmi či ostatními, kdo jsou na jména „úzkoprsí“, naučí se používat nejvýše tři jména: křestní jméno, rodové jméno a přezdívku, přičemž v každé kategorii zvolí to, které zní nejlegračněji.

Mužská jména: Alston, Alvyn, Boddynock, Brocc, Burgell, Dimble, Eldon, Erky, Fonkin, Frug, Gerbo, Gimble, Glim, Jebeddo, Kellen, Namfoodle, Orryn, Roondar, Seebo, Sindri, Warryn, Wrenn, Zook

Ženská jména: Bimpnollin, Breena, Caramip, Carlin, Donella, Duvamil, ElIa, ElIyjobell, ElIywick, Lilli, Loopmottin, Lorilla, Mardnab, Nissa, Nyx, Oda, Orla, Roywyn, Shamil, Tana, Waywocket, Zanna

Rodová jména: Beren, Daergel, Folkor, Garrick, Nackle, Murnig, Ningel, Raulnor, Scheppen, Timbers, Turen

Přezdívky: Aleslož, Ďolík, Dvojzámek, Jednostřevíc, Jezevec, Krbopopel, Kachnokrok, Ku, Lumpík, Pláštěnka, Třpytiskvost, Štípl, Uličník

Gnómské rysy

Tvá postava gnóma má určité charakteristiky společné se všemi ostatními gnómy.

Zvýšení hodnot vlastností. Tvoje hodnota Inteligence se zvýší o 2.

Věk. Gnómové dospívají stejně rychle jako lidé, ale nejčastěji se usazují do dospělého života ve věku kolem 40. Mohou žít 350 až téměř 500 let.

Přesvědčení. Gnomové jsou nejčastěji dobří. Ti, kdo mají sklon k zákonu, jsou mudrci, inženýry, vědci, učenci, badateli nebo vynálezci. Ti, co mají sklon k chaosu, jsou potulnými zpěváky, šprýmaři, poutníky a fantastickými šperkaři. Gnómové jsou dobrosrdeční, a i jako šprýmaři jsou spíš hraví než jízliví.

Velikost. Gnómové jsou vysocí 3 až 4 stopy a váží v průměru kolem 20 liber. Tvá třída velikosti je Malá.

Rychlost. Tvá základní rychlost chůze je 5 sáhů.

Vidění ve tmě. Jsi zvyklý na život pod zemí, mimořádně dobře vidíš za tmy a v šeru. V šeru vidíš 12 sáhů tak, jako by bylo jasno, a ve tmě, jako by bylo šero. Ve tmě nerozeznáš barvy, pouze odstíny šedi.

Gnómská prohnanost. Máš výhodu ke všem záchranným hodům na Inteligenci, Moudrost a Charisma proti magii.

Jazyky. Umíš mluvit, číst a psát gnómštinou a obecnou řečí. Gnómština, která používá trpasličí písmo, je známá svými technickými spisy a katalogy o přírodním světě.

Rod. Ve světech D&D se nachází hlavně dva rody gnómů: lesní gnómové a skalní gnómové. Zvol si jednu z těchto rodů.

Lesní gnóm

Jako lesní gnóm máš přirozený talent pro iluzi a vrozenou pohotovost a nenápadnost. Ve světech D&D jsou lesní gnómové vzácní a tajnůstkářští. Schází se v tajných společenstvích v sylvánských hvozdech, používají iluze a šalbu ke skrývání se před hrozbami, nebo k maskování svého úniku, kdyby byly objeveni. Lesní gnómové se přátelí s ostatními dobrými lesními národy a elfy a dobré víly považují za nejdůležitější spojence. Tito gnómové se také přátelí s malými lesními zvířaty a spoléhají, že je upozorní, kdyby se v krajině vyskytla nějaká hrozba.

Zvýšení hodnot vlastností. Tvoje hodnota Obratnosti se zvýší o 1.

Přirozený iluzionista. Znáš trik drobná iluze. Tvá sesílací vlastnost pro tento trik je Inteligence.

Mluv s malými zvířaty. Pomocí zvuků a gest můžeš komunikovat jednoduché myšlenky s Malými či menšími zvířaty. Lesní gnómové milují zvířata a často chovají veverky, jezevce, králíky, krtky, datly a jiná zvířata jako své mazlíčky.

Skalní gnóm

Jako skalní gnóm máš přirozenou vynalézavost a odvahu, ještě víc než jiní gnómové. Většina gnómů ve světech D&D jsou skalní gnómové, včetně kutilských gnómů v herním světě Dragonlance.

Zvýšení hodnot vlastností. Tvoje hodnota Odolnosti se zvýší o 1.

Znalost alchymie. Kdykoliv si házíš na ověření Inteligence (Historie) spojené s kouzelnými předměty, alchymistickými předměty či technickými zařízeními, můžeš si přičíst dvojnásobek svého zdatnostního bonusu místo zdatnostního bonusu, který bys použil normálně.

Kutil. Jsi zdatný s řemeslnickým nářadím (kutilským nářadím). Pomocí tohoto nářadí a surovin v hodnotě 10 zl můžeš za 1 hodinu sestrojit Drobné mechanické zařízení (OČ 5, 1 žt). Toto zařízení přestane fungovat za 24 hodin (pokud nestrávíš 1 hodinu jeho opravou, aby dál fungovalo), nebo když použiješ akci k jeho rozmontování; tehdy můžeš znovu získat suroviny, které jsi použil k jeho sestrojení. Najednou můžeš mít aktivní až tři taková zařízení.

Když sestrojíš zařízení, zvol si jednu z následujících možností.

Hudební skříňka: Když se tato hudební skříňka otevře, zahraje středně hlasitě jednu písničku. Písnička přestane hrát, když skončí, nebo když se skříňka zavře.

Mechanická hračka: Tato hračka je mechanické zvíře, nestvůra nebo osoba, například žába, myš, pták, drak či voják. Když se položí na zem, každý tvůj tah se pohne po zemi o 1 sáh náhodným směrem. Vydává zvuky příslušné tvorovi, kterého představuje.

Zapalovač: Zařízení vyrábí miniaturní plamen, který můžeš použít k zapálení svíčky, pochodně nebo táborového ohně. Použití zařízení vyžaduje tvou akci.

Vždy uznalí

Nestává se, že by gnóm byl nepřátelský či zlomyslný, pokud neutrpěl těžké poranění. Gnómové ví, že většina ras nesdílí jejich smysl pro humor, ale jsou rádi za každou společnost, stejně jako je těší vše, co si zvolili, že budou dělat.

Půlelf

Flint zašilhal do zapadajícího slunce. Zdálo se mu, že vidí postavu muže kráčejícího stezkou vzhůru. Flint vstal, ustoupil do stínu vysoké borovice, aby viděl lip. Mužova chůze byla lehká a elegantní — měla elfí půvab, řekl by Flint; avšak postava měla rozložitost a svalnatost člověka a také porost tváře byl nepochybně člověčí. Vše, co trpaslík z mužovy tváře pod zelenou kápí zahlédl, byla opálená kůže a hnědorudé vousy. Dlouhý luk mu visel přes rameno a po levém boku se pohupoval meč. Byl oblečený v měkké kůži, pečlivě zpracované a zvláštního střihu, který elfové milují. Ale žádný elf na celém Krynu si nevypěstuje plnovous, kromě...

„Tanis?“ řekl rozpačitě Flint, když se muž přiblížil.

„Týž.“ Mužova tvář se jakoby rozštípla do širokého úsměvu. Rozpřáhl náruč a než ho trpaslík mohl zarazit, sevřel Flinta v obětí a zvedl ho vzhůru. Trpaslík krátce objal svého přítele a pak, když si vzpomněl na svoji důstojnost, rázně se vykroutil z půlelfovy náruče.

— Margaret Weisová a Tracy Hickmanová, Draci podzimního soumraku

Kráčí dvěma světy, ale skutečně nepatří do žádného z nich. Někteří tvrdí, že půlelfové spojují nejlepší přednosti svých elfích a lidských rodičů: lidskou zvědavost a ctižádostivost zmírněné noblesností, láskou k přírodě a uměleckým vkusem elfů. Někteří půlelfové žijí mezi lidmi, vyčlenění svou citovou a fyzickou odlišností, sledují kamarády a své milované, jak stárnou, zatímco jich se čas téměř nedotýká. Ti druzí žijí s elfy. V nadčasových elfích říších nezadržitelně rostou, až dosáhnou dospělosti, zatímco jejich vrstevníci dál žijí jako děti. Mnoho půlelfů nedokáže zapadnout do žádné společnosti a volí si život osamělého putování, nebo se připojí k ostatním bídníkům a vyvrhelům do dobrodružného života.

Ze dvou světů

Lidem připadají půlelfové jako elfové a elfům připadají jako lidé. Výškově jsou na to stejně jak oba rodiče, ale nejsou tak štíhlí jako elfové, ani tak širocí jako lidé. Jsou vysocí 5 až 6 stop a váží 100 až 180 liber, přičemž muži jsou trochu vyšší a těžší než ženy. Půlelfí muži mají vousy a občas si nechávají narůst bradku, aby zakryli svého elfího předka. Zbarvení a rysy půlelfů jsou někde mezi lidským a elfím rodičem, a tak jsou ještě zřetelněji různorodější než samotní lidé či elfové. Oči mají zpravidla po svém elfím rodiči.

Diplomaté a poutníci

Půlelfové nemají žádnou svoji zemi, ale jsou vítaní v lidských městech a o něco méně vítaní v elfích hvozdech. Ve velkoměstech v krajích, kde se elfové a lidé potkávají častěji, jsou půlelfové občas dostatečně početní, aby vytvořili své vlastní malé komunity. Mají rádi společnost ostatních půlelfů, neboť ti jediní skutečně rozumí, jaké je to žít mezi těmito dvěma světy.

Ve většině částí světa ale půlelfové nejsou až tak běžní, takže půlelf může prožít několik let, aniž by potkal jiného půlelfa. Někteří půlelfové se raději vyhýbají jakékoli společnosti a putují divočinou jako zálesáci, lesníci, lovci nebo dobrodruzi a civilizaci navštěvují jen sporadicky. Podobně jako elfové mají cestovatelskou vášeň, která vychází z jejich dlouhověkosti. Ostatní půlelfové se naopak naplno vrhají do společnosti a skvěle využívají své charisma a sociální dovednosti v diplomatických rolích nebo jako podvodníci.

Vynikající velvyslanci

Mnoho půlelfů se v útlém věku učí, jak vyjít s každým, jak přemoci nepřátelství a jak najít společné východisko. Jako rasa mají elfí šarm bez elfí rezervovanosti a lidskou energii bez lidské neomalenosti. Jsou z nich často vynikající velvyslanci a prostředníci (kromě prostřednictví mezi elfy a lidmi, neboť každá ze stran podezřívá půlelfa z nadržování té druhé).

Půlelfí jména

Půlelfové používají buď lidská, nebo elfí pojmenování. Aby zdůraznili, že nepatří do žádné společnosti, půlelfové vychovaní mezi lidmi si dávají často elfí jména a ti vychovaní mezi elfy si dávají často lidská jména.

Půlelfí rysy

Tvá postava půlelfa má vrozené vlastnosti, které jsou běžné pro elfy, a některé, které jsou jedinečné pro půlelfy.

Zvýšení hodnot vlastností. Tvoje hodnota Charismatu se zvýší o 2 a další dvě hodnoty vlastností dle tvé volby se zvýší o 1.

Věk. Půlelfové rostou stejně rychle jako lidé a dospívají ve věku kolem 20 let. Žijí ale mnohem déle než lidé, často přes 180 let.

Přesvědčení. Půlelfové sdílí chaotické sklony svých elfích předků. Cení si osobní svobody a tvůrčího vyjádření a dávají najevo, že nemají zájem být vůdci ani poddaní. Pravidla je rozčilují, odmítají požadavky ostatních a občas se ukazují jako nespolehliví, či přinejmenším nepředvídatelní.

Velikost. Půlelfové jsou zhruba stejně velcí jako lidé, měří 5 až 6 stop. Tvá třída velikosti je Střední.

Rychlost. Tvá základní rychlost chůze je 6 sáhů.

Vidění ve tmě. Díky elfí krvi máš dokonalejší vidění ve tmě a šeru. V šeru vidíš 12 sáhů tak, jako by bylo jasno, a ve tmě, jako by bylo šero. Ve tmě nerozeznáš barvy, pouze odstíny šedi.

Vílí původ. Máš výhodu k záchranným hodům proti zmámení a magie tě nemůže uspat.

Dovednostní všestrannost. Získáš zdatnost ve dvou dovednostech dle své volby.

Jazyky. Umíš mluvit, číst a psát elfštinou, obecnou řečí a jedním jazykem navíc dle své volby.

Půlork

Náčelník Mhurren vstal ze spacích kožešin a od svých žen a nasadil si krátkou kroužkovou košili z těžkých kovových kroužků na svůj šlachovitý, dobře vypracovaný trup. Obvykle vstával dřív než většina jeho válečníků, protože mu kolovala v žilách velká část lidské krve a denní světlo mu nevadilo tolik, co většině jeho kmene. Mezi Krvavými lebkami se válečník posuzoval podle síly, divokosti a důvtipu. Lidský původ válečníka neposkvrňoval — pokud byl každým coulem tak silný, odolný a krvežíznivý jako čistokrevný ork. Půlorkové byli slabší než jejich orčí druhové a kvůli tomu mezi Krvavými lebkami ani jinými orčími kmeny nevydrželi dlouho. Ale bylo často pravdou, že trocha lidské krve dávala válečníkovi ten správný poměr mazanosti, ctižádosti a sebekázně, aby to dotáhl skutečně daleko, jako Mhurren. Byl pánem kmene, jež shromáždil dva tisíce kopí, a nejsilnějším náčelníkem v Tharu.

— Richard Baker, Mág meče

Lidské a orčí kmeny občas uzavírají spojenectví, ať už pod vedením mocného černokněžníka, nebo po probojování se do mrtvého bodu letitého konfliktu, a spojují své síly do větší hordy, aby terorizovaly okolní civilizované země. Když se takové spojenectví zpečetí manželstvím, narodí se půlorkové. Někteří půlorkové se vypracují na hrdé náčelníky orčích kmenů, jejich lidská krev jim dává výhodu nad jejich čistokrevnými orčími rivaly. Jiní se vydají do světa, aby prokázali své zásluhy mezi lidmi a jiným civilizovanějšími rasami. Mnozí z nich se stávají dobrodruhy a dosahují významnosti díky svým úžasným skutkům a proslulosti díky svým barbarským zvykům a divošskému běsnění.

Zjizvení a silní

Šedavé zbarvení, šikmé čelo, vyčnívající čelisti, vynikající zuby a ohromná postava na první pohled nezapřou orčí dědictví půlorků. Půlorkové jsou vysocí 6 až 7 stop a obvykle váží 180 až 250 liber.

Na jizvy z boje pohlíží jako na odznaky hrdosti a na ozdobné jizvy jako na krásné ornamenty. Jiné jizvy ale označují orka či půlorka jako bývalého otroka či zneuctěného vyhnance. Každý půlork, který žil poblíž orků či mezi nimi, má jizvy, buď jako znaky ponížení, nebo pýchy, vypovídající o jeho činech či zraněních. Takový půlrok, když žije mezi lidmi, je může hrdě vystavovat, nebo je zahanbeně skrývat.

Grúmšovo znamení

Orky stvořil jednooký bůh Grúmš, a dokonce i ti orkové, kteří se odvrátili od jeho uctívání, se nemohou zcela vymanit z jeho vlivu. To stejné platí o půlorcích, i když jejich lidská krev mírní dopad jejich orčího dědictví. Někteří půlorkové slyší šeptání Grúmše ve snech, které na ně volá, ať rozpoutají svůj hněv, který v nich vaří. Jiní cítí Grúmšovo jásání, když se zapojí do boje tváří v tvář — a buď jásají spolu s ním, nebo se klepou strachy a odporem. Půlorkové nejsou od přírody zlí, ale zlo v nich číhá, bez ohledu na to, jestli ho přijímají, nebo ho potlačují. Půlorkové silně prožívají všechny emoce, nejen Grúmšovu zuřivost. Zuřivost jim nejenom zrychlí pulz, ale rozpálí jejich těla. Urážka pálí jako kyselina a žal podkopává jejich sílu. Ale smějí se hlasitě a srdečně a prosté tělesné požitky — jídlo, pití, zápasení, bubnování a divoké tancování — naplňují jejich srdce radostí. Mají sklony k prchlivosti a někdy až mrzutosti, raději jednají než uvažují a raději bojují než polemizují. Nejvyzrálejší půlorkové jsou ti, co mají dostatek sebeovládání, které se jim dostalo v civilizované zemi.

Kmeny a chudinské čtvrti

Půlorkové nejčastěji žijí mezi orky. Z ostatních ras je nejvíc přijímají lidé a pokud nežijí mezi orčími kmeny, nejčastěji žijí právě v lidských zemích. Ať už se vyskytují mezi hrubými barbarskými kmeny, nebo se snaží přežívat v chudinských čtvrtích velkoměst, spoléhají na svou fyzickou sílu, odolnost a čiré odhodlání, které zdědili od svého lidského předka.

Zdráhavé přijetí

Každý půlork hledá způsob, jak by ho přijali ti, kdo nesnáší orky. Někteří jsou odtažití a snaží se nepřitahovat na sebe pozornost. Hrstka z nich projevuje zbožnost a laskavost, jak nejvíc veřejně to jde (bez ohledu na to, jestli takový projev je upřímný). A někteří se prostě snaží jen být co největší tvrďáci, aby se jim ostatní zkrátka vyhýbali.

Půlorčí jména

Půlorkové mají obvykle jména podle kultury, ve které byli vychováni. Půlork, který chce zapadnout mezi lidi, si může změnit orčí jméno na lidské. Někteří půlorkové s lidskými jmény se rozhodují pro přijetí hrdelního orčího jména, neboť si myslí, že díky nim budou působit strašlivěji.

Mužská jména: Dench, Feng, Gell, Henk, Holg, Imš, Ket, Krusk, Mhurren, Ront, Šump, Tokk

Ženská jména: Baggi, Emen, Engong, Jevelda, Kansif, Myev, Nýga, Ovak, Owka, Šauta, Suta, Vola, Volena

Půlorčí rysy

Tvá postava půlorka má určité rysy zděděné po svém orčím předkovi.

Zvýšení hodnot vlastností. Tvoje hodnota Síly se zvýší o 2 a hodnota Odolnosti se zvýší o 1.

Věk. Půlorkové dospívají trochu rychleji než lidé. Dospělosti dosahují ve věku kolem 14 let. Stárnou znatelně rychleji a jen vzácně se dožívají více než 75 let.

Přesvědčení. Půlorkové dědí tendenci k chaosu od svého orčího rodiče a neuchylují se nějak silně k dobru. Půlorkové vychovaní mezi orky, kteří jsou ochotní prožít své životy mezi nimi, jsou obvykle zlí.

Velikost. Půlorkové jsou o něco větší a tlustší než lidé. Měří od 5 stop po víc jak 6 stop. Tvá třída velikosti je Střední.

Rychlost. Tvá základní rychlost chůze je 6 sáhů.

Vidění ve tmě. Díky orčí krvi máš dokonalejší vidění ve tmě a šeru. V šeru vidíš 12 sáhů tak, jako by bylo jasno, a ve tmě, jako by bylo šero. Ve tmě nerozeznáš barvy, pouze odstíny šedi.

Hrozivý. Máš zdatnost v dovednosti Zastrašování.

Zarytá houževnatost. Když ti klesnou životy na 0, ale nejsi namístě mrtvý, klesnou ti místo toho na 1. Tento rys můžeš použít znovu, až si důkladně odpočineš.

Divoké útoky. Když způsobíš kritický zásah útokem na blízko zbraní, můžeš si hodit jednou z kostek zranění zbraně ještě jednou navíc a přičíst ji k dodatečnému zranění kritického zásahu.

Jazyky. Umíš mluvit, číst a psát obecnou řečí a orkštinou. Orkština je drsný, hrubý jazyk s tvrdými souhláskami. Nemá svoje vlastní písmo, ale píše se v ní trpasličím písmem.

Tiefling

„Ale ty přece vidíš, jak se na tebe lidé dívají, ďáblovo dítě.“

Ty černé oči, chladné jako sněhová bouře, zíraly přímo do jejího srdce a nenadálá vážnost v jeho hlase s ní otřásla.

„Co tedy říkají?“ zeptal se. „Jedni mluví o zvědavosti, druzí o intrikách...“

„A třetí o kletbě,“ dokončila. „Myslíš, že jsem o těch nesmyslech ještě neslyšela?“

„Já vím, že jo.“ Když na něj hleděla, dodal: „Nemysli si, že do tebe vidím, má milá. To je břímě každého tieflinga. Některé zlomí, pro některé je mlýnským kamenem kolem krku a někteří se jím opájí.“ Znovu naklonil hlavu a pohlédl na ni se zlým zábleskem v očích. „Ale zápasíš s tím, že? Vsadím se, že jako malá divoká kočka. Každé popíchnutí a poznámka jen ostří tvé drápy.“

— Erin M. Evansová, Síroví andělé

Být vítán upřenými pohledy a šepotem, snášet násilí a urážky na ulici, vidět v očích všech nedůvěru a strach: to je osud tieflinga. A aby toho nebylo málo, tieflingové vědí, že to je kvůli paktu, který před generacemi zasáhl do jejich rodokmenu a byl naplněn samotným Asmodeem — vládcem Devíti pekel. Jejich vzhled a povaha nejsou jejich chybou, ale výsledkem pradávného hříchu, za který společně se svými dětmi a dětmi svých dětí navždy ponesou zodpovědnost.

Pekelný rodokmen

Tieflingové pochází z lidského rodokmene a v nejširším možném smyslu stále vypadají jako lidé. Avšak jejich pekelné dědictví zanechalo zřetelnou stopu na jejich vzhledu. Mají velké rohy, které mohou mít různorodý tvar: někteří mají zakroucené rohy jako beran, jiní mají rovné a dlouhé rohy jako gazela a někteří je mají zahnuté nahoře jako antilopí. Mají tlustý ocas, dlouhý 4 až 5 stop, kterým šlehají nebo jej svíjí kolem nohou, když se naštvou, nebo jsou nervózní. Jejich špičáky jsou ostře špičaté a jejich oči jsou jednobarevné — černé, červené, bílé, stříbrné či zlaté — bez viditelného bělma či zornic. Zbarvení kůže je ve stejném rozsahu jako u lidí, ale zahrnuje také různé odstíny rudé. Vlasy, jež jim spadají dolů za rohy, jsou obvykle tmavé, od černé, či hnědé po tmavě zrzavou, modrou či nachovou.

Samostatní a podezíraví

Tieflingové žijí ve skrovných menšinách většinou v lidských městech či velkoměstech, zpravidla v nejhorších čtvrtích, kde vyrůstají spolu s podvodníky, zloději a šéfy zločineckých gangů. Občas žijí mezi ostatními menšinami v enklávách, kde s nimi zachází trochu uctivěji.

Nemají svou vlastní zemi a vědí, že si musí vydobýt ve světě svou vlastní cestu a že musí být silní, aby přežili. Nevěří hned tak někomu, kdo se prohlašuje za jejich přítele, ale když tieflingovi společníci prokážou, že mu věří, naučí se tiefling prokazovat stejnou důvěru jim. A jakmile tiefling někomu důvěřuje, je věrným přítelem či spojencem po celý život.

Tieflingská jména

Tieflingská jména spadají do třech širokých kategorií. Tieflingové narození v jiné kultuře mají obvykle jména podle dané kultury. Někteří mají jména odvozená z ďábelštiny, jež přechází z generace na generaci a odráží jejich ďábelský původ. A někteří mladší tieflingové, kteří se snaží najít své místo ve světě, přijímají jméno, které značí ctnost či jiné pojetí, a pak se snaží toto pojetí ztělesňovat. Pro některé je zvolené jméno šlechetným posláním. Pro jiné je ponurým osudem.

Mužská ďábelská jména: Akmenos, Amnon, Barakas, Damakos, Ekemon, Iados, Kairon, Leucis, Melech, Mordai, Mortos, Pelaios, Skamos, Terai

Ženská ďábelská jména: Akta, Anakis, Bryseis, Criella, Damaia, Ea. Felaia, Kallista, Lerissa, Makaria, Nemeia, Orianna, Rieta

„Ctnostná“ jména: Hudba, Chvalozpěv, Ideál, Mršina, Muka, Naděje, Náhoda, Odhalení, Poezie, Poslání, Prázdnota, Sláva, Smělost, Strach, Úcta, Umění, Únava, Víra, Výtečnost, Zoufalství, Žal

Tieflingské rysy

Tieflingové mají určité společné rysy jak výsledek jejich pekelného rodu.

Zvýšení hodnot vlastností. Tvoje hodnota Inteligence se zvýší o 1 a hodnota Charismatu se zvýší o 2.

Věk. Tieflingové dospívají stejně rychle jako lidé, ale žijí o něco déle.

Přesvědčení. Tieflingové nemusí mít vrozený sklon ke zlu, ale mnozí tak skončí. Ať zlí či ne, jejich nezávislá povaha kloní mnohé tieflingy k chaotickému přesvědčení.

Velikost. Tieflingové jsou zhruba stejně velcí a mají podobnou postavu jako lidé. Tvá třída velikosti je Střední.

Rychlost. Tvá základní rychlost chůze je 6 sáhů.

Vidění ve tmě. Díky svému pekelnému dědictví máš dokonalejší vidění ve tmě a šeru. V šeru vidíš 12 sáhů tak, jako by bylo jasno, a ve tmě, jako by bylo šero. Ve tmě nerozeznáš barvy, pouze odstíny šedi.

Pekelné odolání. Jsi odolný vůči ohnivému zranění.

Pekelné dědictví. Znáš trik divotvorství. Když dosáhneš 3. úrovně, můžeš seslat pekelné pokárání jako kouzlo 2. úrovně a znovu, až si důkladně odpočineš. Když dosáhneš 5. úrovně, můžeš seslat také kouzlo tma a znovu, až si důkladně odpočineš. Tvá sesílací vlastnost pro tato kouzla je Charisma.

Jazyky. Umíš mluvit, číst a psát ďábelštinou a obecnou řečí.