Dodatek C: Sféry existence

Vesmír hry Dungeons & Dragons je neuvěřitelně rozsáhlý. Oplývá spoustou světů i nesčetnými alternativními dimenzemi reality, zvanými sféry existence. To zahrnuje všechny světy, kde Páni jeskyně vedou svá dobrodružství, všechny v relativně obyčejné říši Materiální sféry. Za touto sférou jsou domény surové živelné látky a energie, říše čistého myšlení a étosu, domovy démonů a andělů a državy bohů.

Mnohá kouzla a kouzelné předměty čerpají energii z těchto sfér, přivolávají tamní tvory, komunikují s tamními obyvateli a umožňují dobrodruhům tam cestovat. Když tvá postava dosáhne na vyšších úrovních větší moci, můžeš podstoupit úkol zachránit přítele z hrůzných hlubin Propasti, nebo se ocitnout v situaci, jak si připíjíš korbelem s přátelskými obry Ysgardu. Můžeš kráčet ulicemi z čistého ohně, nebo otestovat svůj temperament na bojišti, kde každý padlý vstane při úsvitu z mrtvých.

Materiální sféra

Materiální sféra je pojítkem, kde se střetávají filozofické a živelné síly, které vymezují ostatní sféry, ve smíšené existenci smrtelného života a obyčejné hmoty. Všechny světy D&D existují v rámci Materiální sféry, která je výchozím bodem pro většinu tažení a dobrodružství. Zbytek mnohovesmíru je vymezen vztahem k Materiální sféře.

Světy Materiální sféry jsou neskonale rozličné, neboť odráží tvůrčí představivost Pánů jeskyně, kteří do nich zasazují své hry, a hráčů, kteří v nich zažívají dobrodružství pomocí svých postav. Zahrnují magicky vyprahlé pouštní planety a vodní světy poseté ostrovy, světy, ve kterých se magie snoubí s pokročilou technikou, a jiné uvězněné v nekonečné Době kamenné, světy, ve kterých chodí bohové, a místa, která opustili. Nejznámější světy v mnohovesmíru jsou ty, co byly vydány během let jako oficiální světy pro hru D&D — mimo jiné Greyhawk, Blackmoor, Dragonlance, Zapomenuté říše, Mystara, Birthright, Dark Sun a Eberron. Každý z těchto světů se honosí svými vlastními typy hrdinských dobrodružství a intrikujících padouchů, svými vlastními starodávnými zříceninami a zapomenutými artefakty, svými vlastními jeskyněmi a draky. Ale pokud se vaše tažení odehrává v jednom z těchto světů, patří vašemu Pánovi jeskyně — lze si to představit jako jednu z tisíců paralelních verzí světa, která se může dalece odchylovat od vydané verze.

Materiální ozvěny

Materiální sféra je magií oplývající místo a jeho magická povaha se odráží ve dvou sférách, které sdílí ústřední postavení v mnohovesmíru. Vílí divočina a Stínopád jsou paralelní dimenze zabírající stejné kosmologické místo, takže se často nazývají ozvěnové sféry či zrcadlové sféry Materiální sféry. Světy a krajiny těchto sfér zrcadlí přírodní svět Materiální sféry, ale odráží je v odlišných formách — ve Vílí divočině jsou zázračnější a magičtější a ve Stínopádu jsou zkreslené a bezbarvé. Tam, kde v Materiální sféře stojí sopka, ve Vílí divočině stojí hora s vrcholem posetým obřími křišťály tyčícími se do mraků, které žhnou vnitřními ohnivými věžemi, a ve Stínopádu je zubatý skalnatý výchoz připomínající lebku.

Vílí divočina, zvaná také Sféra víl, je země světel a divů, malých obyvatel s velkými tužbami, místo hudby a smrti. Je to říše věčného soumraku, s ospalými lucernami houpajícími se v jemném vánku a obrovskými světluškami bzučícími v hájích a na polích. Nebe je osvětlené vybledlými barvami zapadajícího, či spíše vycházejícího, slunce. Ale slunce ve skutečnosti nikdy zcela nezapadne ani nevyje; setrvává na místě, šeré a nízko nad obzorem. Mimo osídlené oblasti, v nichž vládne Šťastný dvůr, je země spletí ostrozubých ostružin a sirupových močálů — perfektní teritorium, ve kterém loví svou kořist Nešťastní. Ve Vílí divočině sídlí vílí tvorové, jako například ti, které lze přivolat do světa pomocí vyvolej lesní bytosti a podobnými kouzly.

Stínopád, zvaný také Sféra stínů, je temně osvětlená dimenze, svět černé a bílé, kde barva byla ze všeho vyloužená. Je to místo toxické tmy, která nesnáší světlo, kde nebe je černá klenba bez slunce i hvězd.

Pozitivní a negativní sféra

Pozitivní sféra je jako kopule nad ostatními sférami. Je zdrojem zářivé energie a surovou životní silou, která zaplavuje všechny živé bytosti, od mrňavých po velebné. Jejím temným odrazem je negativní sféra, zdroj nekrotické energie, která ničí život a oživuje nemrtvé.

Mimo Materiální sféru

Mimo Materiální sféru jsou různé sféry existence, říše mýtů a tajemství. Nejsou to jen jiné světy, ale zcela jiné stupně bytí, tvořené a řízené duchovními a živelnými principy vyňatými z obyčejného světa.

Sférické cestování

Když dobrodruzi cestují do jiných sfér existence, podstupují legendární cestu skrz prahy existence na bájné místo určení, kde usilují o dokončení svého úkolu. Taková cesta je legendární věc. Čelení říším zemřelých, hledání nebeských služebníků božstva, či vyjednávání s ifrítem v jeho domovském městě bude námětem písní a příběhů v mnoha následujících letech.

Cestování do sfér mimo Materiální sféru lze provést dvěma způsoby: sesláním kouzla nebo použitím sférického portálu.

Kouzla. Množství kouzel umožňuje přímý nebo nepřímý přístup do jiných sfér existence. Přesun sférami a brána mohou transportovat dobrodruhy přímo do jakékoli jiné sféry existence, s různým stupněm přesnosti. Éteričnost umožňuje dobrodruhům vstoupit do Éterické sféry a z ní cestovat do jakékoliv ze sfér, kterých se dotýká — Stínopádu, Vílí divočiny nebo Sfér živlů. A kouzlo astrální projekce umožňuje dobrodruhům promítnout se do Astrální sféry a cestovat do Vnějších sfér.

Portály. Portál je obecný název pro nehybné mezisférické spojení, které spojuje konkrétní místo jedné sféry s konkrétním místem druhé sféry. Některé portály jsou jako průchody, průhledné okno nebo mlhou zahalená chodba a pouhé vkročení skrz vyvolá mezisférické cestování. Jiné portály jsou místa — kruhy menhirů, vznášející se věže, plující lodě, nebo dokonce celá města — která existují v několika sférách najednou, nebo se střídavě mihotají z jedné sféry do druhé. Některé jsou víry, typicky spojující Sféru živlu s velmi podobným místem v Materiální sféře, například srdce sopky (vedoucí do Sféry ohně) či hlubiny oceánu (vedoucí do Sféry vody).

Přechodné sféry

Éterická sféra a Astrální sféra se nazývají Přechodné sféry. Jde o převážně beztvaré říše, které slouží hlavně jako způsob pro cestování z jedné sféry do jiné. Kouzla jako éteričnost a astrální projekce umožňují postavám vstoupit do těchto sfér a překročit je pro dosažení sfér za nimi.

Éterická sféra je mlžná, zamlžená dimenze, která se občas popisuje jako velký oceán. Její břehy, zvané Éterická hranice, překrývají Materiální sféru a Vnitřní sféry, takže každé místo v těchto sférách má odpovídající místo v Éterické sféře. Někteří tvorové vidí do Éterické hranice a kouzla spatři neviditelné a pravdivé vidění propůjčují tuto schopnost. Některé kouzelné účinky také přesahují z Materiální sféry do Éterické hranice. Zejména účinky, které používají silovou energii, například silová klec nebo zeď síly. Hlubiny této sféry, Hluboké éterično, jsou krajem zvířených oparů a barevných mlh.

Astrální sféra je říše myšlení a snění, kde návštěvníci cestují jako odtělesněné duše, aby dosáhli božských a démonských sfér. Je to velké, stříbřité moře, stejné nahoře i dole, se zvířenými bílými a šedými chomáčky lesknoucími se mezi zrnky světla připomínajícími vzdálené hvězdy. Nevyzpytatelné barevné vodní víry se třepotají vysoko nad zemí jako rotující mince. Občas lze nalézt kousky pevné hmoty, ale většina Astrální sféry je nekonečná, otevřená doména.

Vnitřní sféry

Vnitřní sféry obklopují a obalují Materiální sféru a její ozvěny a poskytují surovou živelnou látku, ze které jsou stvořeny všechny světy. Čtyři Sféry živlů — Oheň, Voda, Vzduch a Země — tvoří prstenec kolem Materiální sféry uložený v rozvířeném Chaosu živlů.

Na jejich nejvnitřnějších okrajích, které jsou nejblíže Materiální sféře (v abstraktním, ne-li doslovném zeměpisném smyslu), čtyři Sféry živlů připomínají svět v Materiální sféře. Čtyři živly se mísí jako v Materiální sféře a tvoří zemi, moře a oblohu. Avšak dále od Materiální sféry jsou Sféry živlů nehostinné a nepřátelské. Zde jsou živly v jejich nejčistší formě — ohromné rozlohy pevné země, sálajícího ohně, křišťálově čisté vody a neposkvrněného vzduchu. Tyto kraje nejsou moc známé, takže když se mluví například o Sféře ohně, obvykle se tím myslí jen příhraniční kraj. V nejzazším prostoru Vnitřních sfér se čisté živly rozpouští a prosakují do nekonečné vřavy střetávajících se energií a srážejících se látek, Chaosu živlů.

Vnější sféry

Pokud Vnitřní sféry jsou surovou hmotou a energií, které tvoří mnohovesmír, Vnější sféry jsou směrnicí, myšlenkou a smyslem takové stavby. Proto mnoho mudrců přirovnává Vnější sféry k duchovním sférám, duševním sférám či božským sférám, neboť Vnější sféry jsou známé zejména jako domov bohů.

Když se mluví o něčem, co týká božstev, použitý jazyk musí být velmi metaforický. Jejich skutečné domovy nejsou skutečná „místa“, ale jde o připodobnění myšlenky, že Vnější sféry jsou říšemi myšlenky a ducha. Stejně jako u Sfér živlů si lze představit vnímatelnou část Vnějších sfér jako hraniční kraj, zatímco vzdálenější duševní kraje leží mimo běžně vnímatelnou zkušenost.

Dokonce i v těch vnímatelných krajích mohou být klamné zjevy. Zpočátku vypadá mnoho Vnějších sfér příznivě a povědomě domorodcům z Materiální sféry. Ale krajina se může změnit z rozmaru mocných sil, které žijí ve Vnějších sférách. Touhy mocných sil, které bydlí v těchto sférách, ji mohou zcela předělat a prakticky vymazat a znovu vytvořit pro lepší naplnění jejich vlastních potřeb.

Vzdálenost je ve Vnějších sférách fakticky nesmyslným pojmem. Vnímatelné kraje těchto sfér často vypadají docela malé, ale mohou se i roztáhnout do něčeho, co vypadá jako nekonečno. Bylo by možné zvládnout prohlídku Devíti pekel, z první do deváté úrovně, za jediný den — pokud by si to síly Pekel přály. Ale výprava přes jedinou vrstvu může také trvat týdny a být zatraceně vysilující.

Nejznámější Vnější sféry jsou skupinou šestnácti sfér, které odpovídají osmi přesvědčením (včetně neutrálního) a odlišujícím odstínům mezi nimi.

Vnější sféry

Vnější sféraPřesvědčení
Hora Celestie, Sedm nebesZkD
Bytopie, Dva rájeND, ZkD
Elysium, Požehnaná poleND
Příšeří, DivočinaND, ChD
Arborea, Olympské mýtinyChD
Ysgard, Hrdinské doményChN, ChD
Limbo, Stále se měnící chaosChN
Pandemonium, Návětrné hlubinyChN, ChZ
Propast, Nekonečné vrstvyChZ
Carceri, Tarterianské hlubinyNZ, ChZ
Hády, Šedá pustinaNZ
Gehenna, Holá věčnostNZ, ZkZ
Devět pekel (Bátor)ZkZ
Acheron, Nekonečné bojištěZkN, ZkZ
Mechanus, Strojní nirvánaZkN
Arkádie, Mírumilovná královstvíZkN, ZkD

Sféry s jistým prvkem dobra ve své povaze se nazývají Vyšší sféry. Ve Vyšších sférách bydlí nebeští tvorové, například andělé a pegasové. Sféry s jistým prvkem zla jsou Nižší sféry. V Nižších sférách bydlí běsi, například démoni, ďáblové a yugolotové. Přesvědčení sféry je její podstatou a postavy, jež mají jiné přesvědčení než sféra, v ní zažívají pronikavý pocit nesouladu. Když například dobrý tvor navštíví Elysium, cítí se se sférou spřízněně, ale zlý tvor se cítí rozladěně a velmi nepříjemně.

Ostatní sféry

Mezi či za známými sférami existence se nějak nachází nejrůznější další říše.

Sigil a Mimozemě

Mimozemě je sférou mezi Vnějšími sférami. Je to sféra neutrality, ale není to neutralita nicoty. Naopak v sobě spojuje ze všeho trochu a udržuje to v paradoxní rovnováze — zároveň ve shodě i neshodě. Je to rozsáhlý kraj různorodého terénu, s otevřenými prériemi, nebetyčnými horami a klikatými, mělkými řekami silně připomíná normální svět Materiální sféry.

Mimozemě je kruhová, jako velký disk — a vskutku, ti, kdo spatřili ve své vizi Vnější sféry jako body kola Mimozemě, to nazvali mikrovesmírem sfér. Toto tvrzení je nepodložené, ale je možné, že uspořádání Mimozemě jako první inspirovalo nápad Velkého kola.

Kolem vnějšího okraje kruhu jsou rovnoměrně rozložená vstupní města: šestnáct osad, přičemž každá je vybudována kolem portálu vedoucího do jedné z Vnějších sfér. Každé město sdílí mnoho charakteristik se sférou, kam vede jeho brána.

Ve středu Mimozemě, jako hřídel sférického kola, je hora Věž tyčící se neuvěřitelně vysoko do nebe. Nad tenkým vrcholem této hory se vznáší kruhové město Sigil, Město dveří. Jde o rušnou sférickou metropoli pojímající nespočet portálů do jiných sfér a světů.

Sigil je obchodní velkoměsto. Zboží a informace do něj proudí ze všech sfér. Je zde čilý obchod s informacemi o sférách, zejména se zaklínadly či předměty potřebnými pro obsluhování konkrétních portálů. Tyto portálové klíče jsou nejžádanější a mnoho cestovatelů pátrá ve městě po konkrétním portálu či portálovém klíči, který by jim umožnil pokračovat v jejich cestě.

Polosféry

Polosféry jsou malé mimodimenzionální prostory s jejich vlastními unikátními pravidly. Jsou to kousky reality, které zdánlivě nezapadají nikam jinam. Polosféry vznikají různými způsoby. Některé jsou stvořeny kouzly, například polosférou, nebo vygenerovány na přání mocného božstva či jiné síly. Mohou existovat přirozeně, jako lom existující reality, který byl přiškrcen od zbytku mnohovesmíru, nebo jako nově narozený vesmír, co roste na síle. Do dané polosféry se dá vstoupit skrz jediný bod, kde se dotýká s jinou sférou. Kouzlo přesun sférami by teoreticky také mohlo přenést cestovatele do polosféry, ale je extrémně těžké získat správnou frekvenci nutnou pro sladění žezla. Kouzlo brána je spolehlivější, pokud sesilatel o polosféře ví.

Vzdálená říše

Vzdálená říše leží mimo známý mnohovesmír. Vlastně to může být zcela oddělený mnohovesmír se svými vlastními fyzikálními a magickými zákony. Na místě, kde proniknou zbloudilé energie ze Vzdálené říše do jiné sféry, se život a hmota zbortí a pokroutí do cizáckých tvarů, které popírají normální geometrii a biologii.

Bytosti, které bydlí ve Vzdálené říši, jsou pro normální mysl příliš cizácké, aby je pochopila bez poškození. Titánští tvorové plavou skrz nicotu, posedlí šílenstvím. Nepopsatelné věci šeptají hrozné pravdy těm, kdo se odváží poslouchat. Pro smrtelníky je znalost Vzdálené říše vítězstvím rozumu nad primitivními omezeními hmoty, prostoru a nakonec i duševního zdraví.

Do Vzdálené říše nevedou žádné známé portály, přinejmenším žádné, které by byly stále funkční. Dávní elfové v hoře zvané Skála ohnivé bouře kdysi prorazili hranici věků rozsáhlým portálem do Vzdálené říše, ale jejich civilizace implodovala krvavým terorem a místo portálu — a dokonce i jeho domovský svět — byl dávno zapomenut. Stále mohou existovat jiné portály, poznačené cizáckými silami prosakujícími do Materiální sféry, jež usilují o její zkažení.