Ďáblové

Ďáblové zosobňují tyranii, s totalitní společností zasvěcenou nadvládě nad smrtelným životem. Stín Devíti pekel Bátoru se prodlužuje daleko do mnohovesmíru a Asmodeus, temný pán Nessu, se snaží podrobit si kosmos, aby uhasil svou žízeň po moci. Proto musí neustále rozšiřovat svá pekelná vojska a posílat své služebníky do smrtelné říše, aby kazili duše, ze kterých se líhnou noví ďáblové.

Páni tyranie. Životním smyslem ďáblů je dobývat, zotročovat a utiskovat. Mají zvrhlé potěšení v prosazování autority nad slabými a každý tvor, který vzdoruje ďáblově autoritě, čelí rychlému a krutému trestu. Každá interakce je pro ďábla příležitost ukázat svou moc a všichni ďáblové velmi dobře rozumí, jak používat a zneužívat svou moc.

Ďáblové rozumí chybám, jež smrtelníkům zamořují rozum, a tuto znalost využívají k jejich svádění a vedení do temnoty. Mění tvory v otroky své vlastní zkaženosti. Ďáblové v Materiální sféře používají svůj vliv k manipulaci humanoidních vládců. Našeptávají jim zlé myšlenky, podněcují paranoiu a nakonec je vedou k tyranským akcím.

Poslušnost a ambice. V souladu se svým zákonným přesvědčením ďáblové poslouchají, i když na své nadřízené žárlí nebo je nesnáší. Ví, že jejich poslušnost bude odměněna. Hierarchie Devíti pekel závisí na této neochvějné loajalitě, bez níž by se tato běsovská sféra stala anarchistickou jako Propast.

Zároveň je v povaze ďáblů intrikovat, což v některých vytváří touhu vládnout, jež zastiňuje jejich potěšení z podřízenosti. Tato pozoruhodná ambice je nejsilnější mezi arciďábly, které Asmodeus ustanovuje vládnout devíti vrstvám Devíti pekel. Tito vysoce postavení běsi jsou jediní ďábli, kteří kdy zakusí skutečnou moc, jíž si vyprošují jako nejsladší ambrózii.

Temní jednatelé a obchodníci s dušemi. Ďáblové jsou uvězněni v Nižších sférách, ale mohou cestovat mimo ně pomocí portálů či mocné přivolávací magie. Rádi uzavírají dohody se smrtelníky, kteří usilují o získání nějakého prospěchu nebo odměny. Ale smrtelník uzavírající takovou smlouvu se musí mít na pozoru. Ďáblové jsou záludní vyjednavači a vyloženě nelítostní při vymáhání lhůt dohody. Navíc kontrakt s byť i nejnižším ďáblem je vynucován vůlí Asmodea. Smrtelný tvor, který poruší takovou smlouvu, okamžitě ztratí svou duši, a ta je unesena do Devíti pekel.

Vlastnit tvorovu duši znamená mít absolutní moc nad daným tvorem a většina ďáblů nepřijímá žádnou jinou měnu na oplátku za ďábelskou moc a laskavosti, které poskytují. Duše obvykle propadne, když smrtelník zemře přirozeně, neboť ďáblové jsou nesmrtelní a na skončení kontraktu mohou čekat roky. Pokud smlouva ďáblovi umožňuje, aby získal duši smrtelníka ještě před smrtí, může se bezodkladně vrátit do Devíti pekel s duší ve svém vlastnictví. Duši, kterou ďábel získal, může propustit jen božský zásah.

Pekelná hierarchie

Devět pekel má přísnou hierarchii, která definuje každý aspekt jejich společnosti. Asmodeus je nejvyšší vládce všech ďáblů a jediný tvor v Devíti peklech se schopnostmi nižšího boha. Asmodeus inspiruje zlé humanoidní kulty, kteří ho uctívají v Materiální sféře jako nižšího boha a pojmenovávají se po něm. V Devíti peklech rozkazuje mnoha šejtánským generálům, kteří střídavě rozkazují podřízeným legiím.

Asmodeus — svrchovaný tyran, brilantní podvodník a mistr úsudku — chrání svůj trůn tím, že si drží své přátele blízko a své nepřátele ještě blíž. Většinu záležitostí kolem vládnutí svěřuje šejtánům a nižším arciďáblům, kteří tvoří pekelnou byrokracii Devíti pekel, i když ví, že tito mocní ďáblové se spolčují, aby uchvátili Trůn Bátoru, ze kterého vládne. Asmodeus jmenuje arciďábly a může zbavit hodnosti a postavení jakéhokoliv člena pekelné hierarchie, jak se mu zlíbí.

Pokud ďábel zemře mimo Devět pekel, zmizí v oblaku sirnatého kouře, nebo se rozpustí v kaluž krve, a okamžitě se navrátí do své domovské sféry, kde se znovu zformuje v plné síle. Ďáblové, kteří zemřou v Devíti peklech, jsou zničeni navždy — to je osud, kterého se bojí dokonce i Asmodeus.

Arciďáblové. Arciďáblové zahrnují všechny současné a sesazené vládce Devíti pekel (viz tabulka Vrstvy a páni Devíti pekel) i vévody a vévodkyně, kteří tvoří jejich dvory, přichází k nim jako poradci a doufají, že je nahradí. Každý arciďábel je jedinečná bytost se vzhledem, který připomíná jeho konkrétní zlou povahu.

Vyšší ďáblové. Vyšší ďáblové zahrnují šejtány, erínyje, rohaté ďábly a ledové ďábly, kteří velí nižším ďáblům a obsluhují arciďábly.

Nižší ďáblové. Nižší ďáblové zahrnují mnoho druhů běsů, včetně ďáblíků, řetězových ďáblů, trnitých ďáblů, vousatých ďáblů, ostnatých ďáblů a kostěných ďáblů.

Mátohy. Nejnižší forma ďáblů, mátohy, jsou pokroucené a utrápené duše zla a zkažení smrtelníci. Mátoha zabitý v Devíti peklech je nadobro zničen, jen pokud je zabit požehnanou zbraní, nebo pokud se jeho beztvará mrtvola polije svěcenou vodou, než se může navrátit k životu.

Povýšení a degradování. Když duše zlého smrtelníka klesne do Devíti pekel, získá fyzickou podobu ubohého mátohy. Arciďáblové a vyšší ďáblové mají pravomoc povýšit mátohy na nižší ďábly. Arciďáblové mohou povýšit nižší ďábly na vyšší ďábly a jen Asmodeus může povýšit vyššího ďábla do stavu arciďábla. Toto ďábelské povýšení vyvolá krátkou, bolestivou přeměnu, aniž by to jakkoliv narušilo ďáblovy vzpomínky.

Nízkoúrovňová povýšení jsou obvykle z důvodu potřeby, například když šejtán přemění mátohy na ďáblíky, aby získal neviditelné špehy pod svou kontrolou. Vysokoúrovňová povýšení jsou téměř vždy na základě zásluhy, například když arciďábel přemění svého kostěného ďábla na rohatého ďábla za to, že se vyznamenal v bitvě. Ďáblel je málokdy povýšen o víc než jeden krok najednou v hierarchii pekelných forem.

Degradování je mezi ďábly obvyklý trest za selhání nebo neposlušnost. Arciďáblové nebo vyšší ďáblové mohou degradovat nižšího ďábla na mátohu, který ztratí všechny vzpomínky na svou předchozí existenci. Arciďábel může degradovat vyššího ďábla na nižšího ďábla, ale degradovaný ďábel si uchová své vzpomínky — a může usilovat o odplatu, je-li přísnost degradování přehnaná.

Žádný ďábel nemůže povýšit ani degradovat jiného ďábla, který mu neslíbil věrnost, což zabraňuje soupeřícím arciďáblům, aby si vzájemně degradovali cizí nejmocnější služebníky. Protože všichni ďáblové slíbili věrnost Asmodeovi, ten může volně degradovat jakéhokoliv jiného ďábla a přeměnit ho na jakoukoliv pekelnou formu se mu zamane.

Pekelná hierarchie

 1. mátoha

Nižší ďáblové

 1. ďáblík

 2. trnitý ďábel

 3. vousatý ďábel

 4. ostnatý ďábel

 5. řetězový ďábel

 6. kostěný ďábel

Vyšší ďáblové

 1. rohatý ďábel

 2. erínyje

 3. ledový ďábel

 4. šejtán

Arciďáblové

 1. vévoda či vévodkyně

 2. arcivévoda či arcivévodkyně

Pravá jména ďáblů a talismany

I když všichni ďáblové mají obecná jména, každý s vyšším postavením než mátoha má pravé jméno, které uchovává v tajnosti. Je-li ďábel zmámený, lze ho donutit, aby vyzradil své pravé jméno, a říká se, že existují prastaré svitky a rukověti, které uvádí pravá jména určitých ďáblů.

Smrtelník, který se dozví ďáblovo pravé jméno, ho může pomocí mocné přivolávací magie přivolat z Devíti pekel a uvázat ho do služby. Uvázání lze provést i pomocí ďáblova talismanu. Každá z těchto prastarých relikvií má na sobě napsané pravé jméno ďábla, kterého ovládá, a v době výroby byla vykoupána v krvi důstojné oběti — obvykle někoho, koho tvůrce miloval.

I když je ďábel přivolán do Materiální sféry, obvykle odmítá být přitlačen do služby. Ďábel využije každé příležitosti, aby zkazil svého přivolávače a duše přivolávače tak skončila v Devíti peklech. Jen ďáblíkům skutečně vyhovuje být přivolán a klidně souhlasí sloužit přivolávači jako přítelíček, ale přesto udělají vše, co je v jejich silách, aby zkazili ty, kdo je přivolali.

Devět pekel

Devět pekel jsou jedna sféra skládající se z devíti samostatných vrstev (viz tabulka Vrstvy a páni Devíti pekel). V každé z prvních osmi vrstev vládne jistý arciďábel. Ti se zodpovídají největšímu arciďáblovi ze všech: Asmodeovi, Arcivévodovi Nessu, deváté vrstvy. Ten, kdo chce dosáhnout nejhlubší vrstvy Devíti pekel, musí po pořadě sestoupit skrz všech osm vrstev nad ní. Nejrychlejší způsob, jak to udělat, je po řece Styx, která se noří stále hlouběji, jak teče z jedné vrstvy do další. Jen ti nejodvážnější dobrodruzi snesou utrpení a hrůzu této cesty.

Varianta: Přivolávání ďáblů

Někteří ďáblové mohou mít možnost akce, která jim umožňuje přivolat další ďábly.

Přivolej ďábly (1/den). Ďábel si zvolí, co přivolá, a pokusí se o magické přivolávání.

 • Erínyje má 50% šanci přivolat buď 3k6 trnitých ďáblů, 1k6 vousatých ďáblů, nebo jednu erínyji.
 • Kostěný ďábel má 40% šanci přivolat buď 2k6 trnitých ďáblů, nebo jednoho kostěného ďábla.
 • Ledový ďábel má 60% šanci přivolat jednoho ledového ďábla.
 • Ostnatý ďábel má 30% šanci přivolat jednoho ostnatého ďábla.
 • Rohatý ďábel má 30% šanci přivolat jednoho rohatého ďábla.
 • Šejtán přivolá 2k4 vousatých ďáblů, 1k4 ostnatých ďáblů a jednu erínyji bez šance na neúspěch.
 • Vousatý ďábel má 30% šanci přivolat jednoho vousatého ďábla.

Přivolaný ďábel se objeví na volném místě do 12 sáhů od přivolávače, jedná jako přivolávačův spojenec a nemůže přivolat další ďábly. Vydrží 1 minutu, dokud on sám či jeho přivolávač nezemře, nebo dokud ho přivolávač nezruší jako akci.

Ďáblík

Ďáblíky lze nalézt po celých Nižších sférách. Buď mají úkol jako poslíčci od svých pekelných pánů, nebo špehují rivaly, nebo matou a číhají na smrtelníky. Ďáblík bude hrdě sloužit zlému pánovi jakéhokoliv druhu, ale nelze na něj spoléhat v úkolech, které vyžadují rychlost nebo výkonnost.

Ďáblík na sebe libovolně může brát zvířecí podobu, ale ve své přirozené podobě připomíná maličkého humanoida s rudou pokožkou, ostnatým ocasem, malými rohy a kožnatými křídly. Zaútočí, když je neviditelný, pomocí svého jedového žihadla.

Varianta: Ďáblík jako přítelíček

Ďáblíky lze najít ve službách smrtelných sesilatelů kouzel jako poradce, špehy a přítelíčky. Ďáblík popichuje svého pána, aby jednal zle. Ví, že smrtelníkova duše je odměna, kterou by mohl nakonec získat. Ďáblíci prokazují svým pánům nebývalou věrnost a ďáblík může být docela nebezpečný, je-li ohrožen jeho pán. Někteří takoví ďáblíci mají následující rys.

Přítelíček. Ďáblík může uzavřít smlouvu s jiným tvorem a sloužit mu jako přítelíček, přičemž naváže telepatické pouto se svým pánem, který s tím souhlasí. Dokud jsou ti dva spojeni, pán dokáže vnímat to, co ďáblík, pokud jsou od sebe navzájem do 1 míle. Když je ďáblík do 2 sáhů od svého pána, jeho pán sdílí ďáblíkův rys Magické odolání. Pokud ďáblíkův pán poruší podmínky smlouvy, ďáblík může ukončit svou službu přítelíčka a ukončit telepatické pouto.

Erínyje

Erínyje, nejkrásnější a nejpozoruhodnější ze všech nižších i vyšších ďáblů, jsou zuřivé a disciplinované válečnice. Vrhají se z nebe a přináší rychlou smrt tvorům, kteří ukřivdili jejich pánům, nebo se vzepřeli nařízením Asmodea. Erínyje vypadají jako mužští nebo ženští humanoidi se sošnou postavou a velkými pernatými křídly. Většina z nich nosí stylizovanou zbroj a rohatou přilbu a znamenitý meč a luk. Některé také chytají do pasti mocné nepřátele pomocí omotávacího lana.

Legendy vypráví, že první erínyje byli andělé, kteří spadli z Vyšších sfér kvůli pokušení či hříchu. Erínyje vždy ochotně využijí toho, když si je někdo splete za nebešťany, při jejich dobyvačných a zhoubných misích.

Kostěný ďábel (Osyluth)

Kostěné ďábly žene nenávist, chtíč a závist. Pracují jako krutí úkoláři Devíti pekel. Zapřahají slabší ďábly do práce a mají zvláštní radost, když jsou svědky degradování běsů, kteří jim odporují. Zároveň prahnou po povýšení a jsou trpce žárliví na své nadřízené. Snaží se jim podlézat, třebaže se jim to protiví.

Kostěný ďábel vypadá jako humanoidní výlupek, s vyschlou kůží natěsno roztaženou po kostře. Má hrůzostrašnou lebkovitou hlavu a škorpioní ocas a vzduch v jeho okolí hnusně zapáchá rozkladem. I když jsou v boji ničiví díky svým drápům, třímají také kostěnou sudlici, kterou používají k utlumení nepřítele, než do něj udeří svým jedovatým ocasem.

Ledový ďábel (Gelugon)

Ledoví ďáblové se nejběžněji nachází v ledových vrstvách Stygie a Canie. Slouží jako velitelé pekelných armád Devíti pekel a trápí nižší ďábly pro zklidnění svého hněvu a odporu. Dychtí po moci svých šejtánských nadřízených, a tak nepřetržitě pracují na svém povýšení. Zabíjí nepřátele Devítí pekel a zmocňují se co nejvíce duší pro své arciďábelské pány.

Ledový ďábel připomíná obří dvounohý hmyz. Má ruce i nohy s drápy, silná kusadla a dlouhý ocas pokrytý ostny ostrými jako břitva. Někteří mají ostnaté kopí, jehož mrazivý dotyk dokáže zneschopnit protivníka v boji.

Mátoha

Mátoha vznikne, když je duše smrtelníka pokroucena zlem a vykázána na věčnost do Devíti pekel. Mátohy, nejnižší typ ďábla, jsou odporní, beztvaří tvorové odsouzení trpět muka, dokud nejsou povýšeni na vyšší formu ďábla, nejčastěji ďáblíka.

Mátoha připomíná tekutou hromadu masa s nejasně humanoidní hlavou a trupem. Jeho tvář je ustavičně zkřivená ztrápeným výrazem a jeho vetchá pusa blábolí, přestože neumí mluvit.

Ostnatý ďábel (Hamatula)

Ostnatí ďábli, tvorové bezuzdné chamtivosti a touhy, pracují jako strážci mocnějších obyvatel Devíti pekel a jejich pokladnic. Ostnatý ďábel připomíná vysokého humanoida pokrytého ostrými ostny, trny a háčky. Má zářící oči, kterýma se neustále rozhlíží, jaké předměty a tvory by si pro sebe mohl uzmout. Tito běsové vítají jakoukoliv šanci na boj, když vítězství slibuje odměnu.

Ostnatí ďáblové jsou známí svou ostražitostí, kvůli níž je těžké je překvapit. Věnují se svým povinnostem, aniž by se nudili nebo nechali něčím rozptylovat. Jako zbraně používají své ostré drápy a na nepřátele, kteří se jim snaží utéct, vrhají ohnivé koule.

Rohatý ďábel (Malebranč)

Rohatí ďáblové jsou líní až do té míry, že jsou agresivní a neochotní se vystavit zranění. Navíc nesnáší a bojí se každého tvora, který je silnější než oni. Když jsou dostatečně vyprovokovaní či znepřátelení, běsnění těchto běsů může být děsivé.

Malebranč je vysoký jako zlobr a je pokrytý šupinami tvrdými jako železo. Létající pěchota pekelných legií rohatých ďáblů plní příkazy do puntíku. Jejich obrovská křídla a rozmáchlé rohy vytváří odstrašující vzhled, když se snáší z nebe a útočí smrtícími vidlemi a šlehajícím ocasem.

Řetězový ďábel (Kyton)

Tento zlověstný běs nosí řetězy jako rubáš. Řetězový ďábel zastrašuje nižší tvory před sebou svým hrůzostrašným pohledem a oživuje řetězy, které pokrývají jeho tělo, i neživé řetězy ve svém okolí, na nichž vyraší háky, čepele a ostny, jež kuchají nepřátele.

Řetězoví ďáblové pracují jako sadističtí žalářníci a mučitelé v pekelných říších. Mají zálibu v bolesti a jejích životním údělem je způsobovat ji jiným. Jsou povoláni mučit duše smrtelníků uvězněné v Devíti peklech, vylívat si svou sadistickou zlost na ošklivých mátohách, v nichž se tyto duše projevují.

Šejtán

Šejtáni, nesporní páni většiny ostatních ďáblů, obsluhují arcivévody a arcivévodkyně Devíti pekel a plní jejich přání. Tito mocní ďáblové jsou generálové Devíti pekel, kteří vedou své pekelné legie do bitvy.

Šejtáni mají nafoukaný pocit nadřazenosti a nároku. Tvoří groteskní šlechtu v pekelné říši. Tito despotičtí a manipulativní tyrani osnují eliminaci všeho, co stojí mezi nimi a jejich tužbami, právě když vedou spletitou a nebezpečnou politiku Devíti pekel.

Šejtán je mohutná nestvůra s ocasem podobným biči a enormními křídly, které kolem sebe ovíjí jako plášť. Jeho tělo pokrývají obrněné šupiny a z jeho zubaté tlamy kape jed, který umí porazit i ty nejmocnější smrtelné tvory. Šejtán nemá strach ze souboje a dává na odiv svou svrchovanost a domýšlivost, která mu brání přiznat jakoukoliv šanci na porážku.

Trnitý ďábel (Trnovec)

Trnovci jsou menší než většina ďáblů. Pracují jako kurýři a špehové pro vyšší ďábly a arciďábly. Jsou očima a ušima Devíti pekel, a dokonce i běsové, kteří pohrdají slabostí trnitého ďábla, k nim chovají špetku úcty.

Tělo a ocas trnitého ďábla se ježí trny a on umí své ocasní trny vrhat jako zbraně na dálku. Trny po dopadu ohnivě vybuchují.

Když trnití ďáblové nedoručují zprávy ani neshromažďují špionážní informace, slouží v pekelných legiích jako létající artilerie. Svou relativní slabost dohání utvářením skupin a přemáhají své nepřátele společně. I když se doprošují povýšení a moci, jsou od přírody zbabělí a rychle se rozprchnou, když se boj vyvíjí proti nim.

Vousatý ďábel (Barbazu)

Vousatí ďáblové slouží arciďáblům jako úderné oddíly, bojující bok po boku a oddávající se slávě bitvy. Odpovídají násilím na jakýkoliv znevážení, skutečné či domnělé, a opájejí se násilím, když si svými pekelnými zubatými kůsami klestí cestu skrz nepřátele.

Vousatý ďábel má humanoidní podobu, se špičatýma ušima, šupinatou pokožkou, dlouhým ocasem a drápy, které jasně prozrazují jeho ďábelskou povahu. Tito ďáblové jsou nazvaní podle hadovitých výrůstků, jež zdobí jejich bradu. Používají je k šlehání a otravě svých nepřátel svým prudce jedovatým jedem.

Vrstvy a páni Devíti pekel

VrstvaNázev vrstvyArcivévoda či arcivévodkyněPředchozí vládciPrimární obyvatelé
1.AvernusZarielBel, TiamatĎáblíci, erínyje, trnití ďáblové
2.DisDispáterĎáblíci, erínyje, trnití ďáblové, vousatí ďáblové
3.MinaurosMamonĎáblíci, řetězoví ďáblové, trnití ďáblové, vousatí ďáblové
4.FlegetosBelial a FirnaĎáblíci, kostění ďáblové, ostnatí ďáblové, trnití ďáblové
5.StygieLevistusGeryonĎáblíci, erínyje, kostění ďáblové, ledoví ďáblové
6.MalbolgeGlasyaMalagarda, MolochĎáblíci, kostění ďáblové, ostnatí ďáblové, rohatí ďáblové
7.MaladominiBalzebulĎáblíci, kostění ďáblové, ostnatí ďáblové, rohatí ďáblové
8.CanieMefistofelesĎáblíci, ledoví ďáblové, rohatí ďáblové, šejtáni
9.NessusAsmodeusVšichni ďáblové
Ďáblík
Drobný běs (ďábel, tvaroměnec), zákonné zlo
Obranné číslo 13
Životy 10 (3k4 + 3)
Rychlost 4 sáhy, létání 8 sáhů
 • SIL6 (-2)
 • OBR17 (+3)
 • ODL13 (+1)
 • INT11 (+0)
 • MDR12 (+1)
 • CHA14 (+2)
Dovednosti Klamání +4, Nenápadnost +5, Přesvědčování +4, Vhled +3
Odolání vůči zraněním chladná; bodná, drtivá a sečná z nemagických útoků, kromě stříbrných zbraní
Imunity vůči zraněním jedová, ohnivá
Imunity vůči stavům otrávený
Smysly vidění ve tmě 24 sáhů, pasivní Vnímání 11
Jazyky ďábelština, obecná řeč
Nebezpečnost 1/4 (50 ZK)

Tvaroměnec. Ďáblík se může pomocí své akce proměnit do zvířecí podoby krkavce (rychlost 4 sáhy, létání 12 sáhů), krysy (4 sáhy), či pavouka (4 sáhy, šplhání 4 sáhy), nebo zpět do své skutečné podoby. Jeho statistiky jsou v každé podobě stejné, kromě uvedených změn rychlosti. Vybavení, které drží nebo nese, se nepřemění. Pokud zemře, navrátí se do své skutečné podoby.

Ďábelský zrak. Magická tma nebrání ďáblíkově vidění ve tmě.

Magické odolání. Ďáblík má výhodu k záchranným hodům proti kouzlům a ostatním magickým účinkům.

Akce

Žihadlo (ve zvířecí podobě Kousnutí). Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 5 (1k4 + 3) a cíl si musí hodit záchranný hod na Odolnost se SO 11. Když neuspěje, utrpí jedové zranění 10 (3k6), nebo poloviční zranění při úspěšném záchranném hodu.

Neviditelnost. Ďáblík se magicky zneviditelní, dokud nezaútočí či neskončí jeho soustředění (jako by se soustředil na kouzlo). Vybavení, které dáblík drží nebo má na sobě, se zneviditelní spolu s ním.

„Žijí mečem a umírají mečem. Jejich krása je ničím v porovnání s jejich hněvem.“

— Z Knihy odporné temnoty

Erínyje
Střední běs (ďáblice), zákonné zlo
Obranné číslo 18 (plátová zbroj)
Životy 153 (18k8 + 72)
Rychlost 6 sáhů, létání 12 sáhů
 • SIL18 (+4)
 • OBR16 (+3)
 • ODL18 (+4)
 • INT14 (+2)
 • MDR14 (+2)
 • CHA18 (+4)
Záchranné hody Obr +7, Odl +8, Mdr +6, Cha +8
Odolání vůči zraněním chladná; bodná, drtivá a sečná z nemagických útoků, kromě stříbrných zbraní
Imunity vůči zraněním jedová, ohnivá
Imunity vůči stavům otrávená
Smysly vidění ve tmě 24 sáhů, pasivní Vnímání 12
Jazyky ďábelština, telepatie 24 sáhů
Nebezpečnost 12 (8 400 ZK)

Pekelné zbraně. Erínyjiny útoky zbraní jsou magické a při zásahu způsobí dodatečné jedové zranění 13 (3k8) (započítáno v útocích).

Magické odolání. Erínyje má výhodu k záchranným hodům proti kouzlům a ostatním magickým účinkům.

Akce

Vícenásobný útok. Erínyje zaútočí třikrát.

Dlouhý meč. Útok na blízko zbraní: +8 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 8 (1k8 + 4), nebo sečné zranění 9 (1k10 + 4), pokud se použije dvěma rukama, plus jedové zranění 13 (3k8).

Dlouhý luk. Útok na dálku zbraní: +7 k zásahu, dostřel 30/120 sáhů, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 7 (1k8 + 3) plus jedové zranění 13 (3k8) a cíl musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 14, jinak se otráví. Jed působí, dokud se neodstraní pomocí kouzla nižší navrácení nebo podobné magie.

Reakce

Parírování. si ke svému OČ přičte 4 proti jednomu útoku na blízko, který by ji zasáhl. Aby to erínyje mohla udělat, musí vidět útočníka a držet zbraň na blízko.

Varianta: Omotávací lano

Některé erínyje nosí omotávací lano (popsané v Průvodci Pána jeskyně). Když taková erínyje použije svůj Vícenásobný útok, může použít lano místo dvou útoků.

Kostěný ďábel
Velký běs (ďábel), zákonné zlo
Obranné číslo 19 (přirozená zbroj)
Životy 142 (15k10 + 60)
Rychlost 8 sáhů, létání 8 sáhů
 • SIL18 (+4)
 • OBR16 (+3)
 • ODL18 (+4)
 • INT13 (+1)
 • MDR14 (+2)
 • CHA16 (+3)
Záchranné hody Int +5, Mdr +6, Cha +7
Dovednosti Klamání +7, Vhled +6
Odolání vůči zraněním chladná; bodná, drtivá a sečná z nemagických útoků, kromě stříbrných zbraní
Imunity vůči zraněním jedová, ohnivá
Imunity vůči stavům otrávený
Smysly vidění ve tmě 24 sáhů, pasivní Vnímání 12
Jazyky ďábelština, telepatie 24 sáhů
Nebezpečnost 9 (5 000 ZK)

Ďábelský zrak. Magická tma nebrání ďáblově vidění ve tmě.

Magické odolání. Ďábel má výhodu k záchranným hodům proti kouzlům a ostatním magickým účinkům.

Akce

Vícenásobný útok. Ďábel zaútočí třikrát: dvakrát drápy a jednou žihadlem.

Drápy. Útok na blízko zbraní: +8 k zásahu, dosah 2 sáhy, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 8 (1k8 + 4).

Žihadlo. Útok na blízko zbraní: +8 k zásahu, dosah 2 sáhy, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 13 (2k8 + 4) plus jedové zranění 17 (5k6) a cíl musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 14, jinak se otráví na 1 minutu. Cíl může zopakovat záchranný hod na konci každého svého tahu a při úspěchu pro něj účinek skončí.

Varianta: Sudlice kostěného ďábla

Někteří kostění ďáblové mají následující možnosti akce.

Vícenásobný útok. Ďábel zaútočí dvakrát: jednou sudlicí a jednou žihadlem.

Sudlice. Útok na blízko zbraní: +8 k zásahu, dosah 2 sáhy, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 17 (2k12 + 4). Je-li cílem Obrovský či menší tvor, je uchvácený (SO úniku je 14). Dokud toto uchvácení neskončí, ďábel nemůže použít sudlici na jiný cíl.

Ledový ďábel
Velký běs (ďábel), zákonné zlo
Obranné číslo 18 (přirozená zbroj)
Životy 180 (19k10 + 76)
Rychlost 8 sáhů
 • SIL21 (+5)
 • OBR14 (+2)
 • ODL18 (+4)
 • INT18 (+4)
 • MDR15 (+2)
 • CHA18 (+4)
Záchranné hody Obr +7, Odl +9, Mdr +7, Cha +9
Odolání vůči zraněním bodná, drtivá a sečná z nemagických útoků, kromě stříbrných zbraní
Imunity vůči zraněním chladná, jedová, ohnivá
Imunity vůči stavům otrávený
Smysly mimozrakové vnímání 12 sáhů, vidění ve tmě 24 sáhů, pasivní Vnímání 12
Jazyky ďábelština, telepatie 24 sáhů
Nebezpečnost 14 (11 500 ZK)

Ďábelský zrak. Magická tma nebrání ďáblově vidění ve tmě.

Magické odolání. Ďábel má výhodu k záchranným hodům proti kouzlům a ostatním magickým účinkům.

Akce

Vícenásobný útok. Ďábel zaútočí třikrát: jednou kousnutím, jednou drápy a jednou ocasem.

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +10 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 12 (2k6 + 5) plus chladné zranění 10 (3k6).

Drápy. Útok na blízko zbraní: +10 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 10 (2k4 + 5) plus chladné zranění 10 (3k6).

Ocas. Útok na blízko zbraní: +10 k zásahu, dosah 2 sáhy, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 12 (2k6 + 5) plus chladné zranění 10 (3k6).

Ledová zeď (obnovení 6). Ďábel magicky stvoří neprůhlednou ledovou zeď na pevném povrchu, který vidí do 12 sáhů od sebe. Zeď je 1 stopu tlustá a až 6 sáhů dlouhá a 2 sáhy vysoká, nebo je polokulovitá kopule o průměru 4 sáhy.

Když se zeď objeví, každý tvor na jejím místě je odtlačen mimo ni nejkratší cestou. Tvor si zvolí, na jaké straně zdi skončí, pokud není neschopný. Potom si tvor hodí záchranný hod na Obratnost se SO 17 a utrpí chladné zranění 35 (10k6), nebo poloviční zranění při úspěšném záchranném hodu.

Zeď vydrží 1 minutu, nebo dokud se ďábel nestane neschopný či nezemře. Zeď se dá poškodit a prolomit; každý dvousáhový blok má OČ 5 a 30 životů, je zranitelná vůči ohnivému poškození a imunní vůči chladnému, jedovému kyselinovému, nekrotickému a psychickému zranění. Je-li blok zničen, zanechá po sobě pás ledového vzduchu v místě, kde stála zeď. Kdykoliv tvor skončí v tahu pohyb skrz ledový vzduch, dobrovolně či nedobrovolně, musí si hodit záchranný hod na Odolnost se SO 17. Když tvor neuspěje, utrpí chladné zranění 17 (5k6), nebo poloviční zranění při úspěšném záchranném hodu. Ledový vzduch se ztratí, když zbytek zdi zmizí.

Varianta: Kopí ledového ďábla

Někteří ledoví ďáblové mají následující možnosti akce.

Vícenásobný útok. Ďábel zaútočí dvakrát: jednou kopím a jednou ocasem.

Ledové kopí. Útok na blízko zbraní: +10 k zásahu, dosah 2 sáhy, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 14 (2k8 + 5) plus chladné zranění 10 (3k6). Je-li cílem tvor, musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 15, jinak na 1 minutu se jeho rychlost sníží o 2 sáhy; může používat buď akci, nebo bonusovou akci v každém svém tahu, ne obojí; a nemůže používat reakce. Cíl může zopakovat záchranný hod na konci každého svého tahu a při úspěchu pro něj účinek skončí.

Mátoha
Střední běs (ďábel), zákonné zlo
Obranné číslo 7
Životy 13 (3k8)
Rychlost 3 sáhy
 • SIL10 (+0)
 • OBR5 (-3)
 • ODL11 (+0)
 • INT1 (-5)
 • MDR11 (+0)
 • CHA3 (-4)
Záchranné hody Obr +7, Odl +8, Mdr +6, Cha +8
Odolání vůči zraněním chladná
Imunity vůči zraněním jedová, ohnivá
Imunity vůči stavům otrávený, vystrašený, zmámený
Smysly vidění ve tmě 24 sáhů, pasivní Vnímání 10
Jazyky rozumí ďábelštině, ale neumí mluvit
Nebezpečnost 0 (10 ZK)

Ďábelský zrak. Magická tma nebrání mátohově vidění ve tmě.

Pekelné omlazení. Mátoha, který zemře v Devíti peklech, obživne se všemi svými životy za 1k10 dní, pokud ho nezabije tvor s dobrým přesvědčením a na jeho ostatky se nesešle kouzlo požehnání nebo se (jeho ostatky) nepokropí svěcenou vodou.

Akce

Pěst. Útok na blízko zbraní: +3 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 2 (1k4).

Ostnatý ďábel
Střední běs (ďábel), zákonné zlo
Obranné číslo 15 (přirozená zbroj)
Životy 110 (13k8 + 52)
Rychlost 6 sáhů
 • SIL16 (+3)
 • OBR17 (+3)
 • ODL18 (+4)
 • INT12 (+1)
 • MDR14 (+2)
 • CHA14 (+2)
Záchranné hody Sil +6, Odl +7, Mdr +5, Cha +5
Dovednosti Klamání +5, Vhled +5, Vnímání +8
Odolání vůči zraněním chladná; bodná, drtivá a sečná z nemagických útoků, kromě stříbrných zbraní
Imunity vůči zraněním jedová, ohnivá
Imunity vůči stavům otrávený
Smysly vidění ve tmě 24 sáhů, pasivní Vnímání 18
Jazyky ďábelština, telepatie 24 sáhů
Nebezpečnost 5 (1 800 ZK)

Ostnatá kůže. Na začátku každého svého tahu ostnatý dábel způsobí bodné zranění 5 (1k10) tvorovi, který ho uchvacuje.

Ďábelský zrak. Magická tma nebrání ďáblově vidění ve tmě.

Magické odolání. Ďábel má výhodu k záchranným hodům proti kouzlům a ostatním magickým účinkům.

Akce

Vícenásobný útok. Ďábel zaútočí třikrát na blízko: jednou ocasem a dvakrát drápy. Nebo může použít dvakrát Vrhnutí plamene.

Drápy. Útok na blízko zbraní: +6 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 6 (1k6 + 3).

Ocas. Útok na blízko zbraní: +6 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 10 (2k6 + 3).

Vrhnutí plamene. Útok na dálku kouzlem: +5 k zásahu, dosah 30 sáhů, jeden cíl. Zásah: Ohnivé zranění 10 (3k6). Je-li cílem zápalný předmět, který nikdo nedrží ani nenese, tak i vzplane.

Rohatý ďábel
Velký běs (ďábel), zákonné zlo
Obranné číslo 18 (přirozená zbroj)
Životy 178 (17k10 + 85)
Rychlost 4 sáhů, létání 12 sáhů
 • SIL22 (+6)
 • OBR17 (+3)
 • ODL21 (+5)
 • INT12 (+1)
 • MDR16 (+3)
 • CHA17 (+3)
Záchranné hody Sil +10, Obr +7, Mdr +7, Cha +7
Odolání vůči zraněním chladná; bodná, drtivá a sečná z nemagických útoků, kromě stříbrných zbraní
Imunity vůči zraněním jedová, ohnivá
Imunity vůči stavům otrávený
Smysly vidění ve tmě 24 sáhů, pasivní Vnímání 13
Jazyky ďábelština, telepatie 24 sáhů
Nebezpečnost 11 (7 200 ZK)

Ďábelský zrak. Magická tma nebrání ďáblově vidění ve tmě.

Magické odolání. Ďábel má výhodu k záchranným hodům proti kouzlům a ostatním magickým účinkům.

Akce

Vícenásobný útok. Ďábel zaútočí třikrát na blízko: dvakrát vidlemi a jednou ocasem. Místo nějakého útoku na blízko může použít Vrhnutí plamene.

Vidle. Útok na blízko zbraní: +10 k zásahu, dosah 2 sáhy, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 15 (2k8 + 6).

Ocas. Útok na blízko zbraní: +10 k zásahu, dosah 2 sáhy, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 10 (1k8 + 6). Je-li cílem tvor, který není nemrtvý ani výtvor, musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 17, jinak na začátku každého svého tahu ztratí 10 (3k6) životů kvůli pekelnému poranění. Pokaždé, když ďábel zasáhne tvora poraněného tímto útokem, zranění způsobované tímto poraněním vzroste o 10 (3k6). Jakýkoliv tvor může provést akci k ošetření tohoto poranění úspěšným ověřením Moudrosti (Lékařství) se SO 12. Poranění se také ošetří, pokud cíl obdrží magické léčení.

Vrhnutí plamene. Útok na dálku kouzlem: +7 k zásahu, dosah 30 sáhů, jeden cíl. Zásah: Ohnivé zranění 14 (4k6). Je-li cílem zápalný předmět, který nikdo nedrží ani nenese, tak i vzplane.

Řetězový ďábel
Střední běs (ďábel), zákonné zlo
Obranné číslo 16 (přirozená zbroj)
Životy 85 (10k8 + 40)
Rychlost 6 sáhů
 • SIL18 (+4)
 • OBR15 (+2)
 • ODL18 (+4)
 • INT11 (+0)
 • MDR12 (+1)
 • CHA14 (+2)
Záchranné hody Odl +7, Mdr +4, Cha +5
Odolání vůči zraněním chladná; bodná, drtivá a sečná z nemagických útoků, kromě stříbrných zbraní
Imunity vůči zraněním jedová, ohnivá
Imunity vůči stavům otrávený
Smysly vidění ve tmě 24 sáhů, pasivní Vnímání 11
Jazyky ďábelština, telepatie 24 sáhů
Nebezpečnost 8 (3 900 ZK)

Ďábelský zrak. Magická tma nebrání ďáblově vidění ve tmě.

Magické odolání. Ďábel má výhodu k záchranným hodům proti kouzlům a ostatním magickým účinkům.

Akce

Vícenásobný útok. Ďábel zaútočí dvakrát řetězem.

Řetěz. Útok na blízko zbraní: +8 k zásahu, dosah 2 sáhy, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 11 (2k6 + 4). Cíl je uchvácený (SO úniku je 14), pokud ďábel už neuchvacuje nějakého tvora. Dokud toto uchvácení neskončí, cíl je zadržený a na začátku každého svého tahu utrpí bodné zranění 7 (2k6).

Oživení řetězů (obnovení po krátkém či důkladném odpočinku). Na až čtyřech řetězech, které nikdo nedrží ani nenese a které ďábel vidí do 12 sáhů od sebe, magicky vyraší ostny ostré jako břitva a řetězy ožijí pod ďáblovou kontrolou.

Každý oživlý řetěz je předmět s OČ 20, 20 životy, odoláním vůči bodnému poškození a imunitou vůči hromovému a psychickému poškození. Když ďábel použije ve svém tahu Vícenásobný útok, může použít každý oživlý řetěz k jednomu dodatečnému útoku řetězem. Oživlý řetěz může uchvátit jednoho tvora sám, ale během uchvacování nemůže útočit. Oživlý řetěz se navrátí do svého neživého stavu, pokud mu klesnou životy na 0, nebo pokud se ďábel stane neschopný či zemře.

Reakce

Skličující maska. Když tvor, kterého ďábel vidí, začne svůj tah do 6 sáhů od ďábla, může ďábel vytvořit iluzi, aby vypadal jako jedna z tvorových zesnulých milovaných osob nebo trpkých nepřátel. Pokud tvor ďábla vidí, musí uspět v záchranném hodu na Moudrost se SO 14, jinak se vystraší do konce svého tahu.

„Vaše válkou zničené království je v naprostém rozkladu, jeho obyvatelé umírají hladem a sváry. Volají po novém vedení – někom s charismatem a odvahou skoncovat s nepokojem a strádáním. Vy byste mohli být tím někým.“

— šejtán Hrdinobal

Šejtán
Velký běs (ďábel), zákonné zlo
Obranné číslo 19 (přirozená zbroj)
Životy 300 (24k10 + 168)
Rychlost 6 sáhů, létání 12 sáhů
 • SIL26 (+8)
 • OBR14 (+2)
 • ODL14 (+7)
 • INT22 (+6)
 • MDR18 (+4)
 • CHA24 (+7)
Záchranné hody Obr +8, Odl +13, Mdr +10
Odolání vůči zraněním chladná; bodná, drtivá a sečná z nemagických útoků, kromě stříbrných zbraní
Imunity vůči zraněním jedová, ohnivá
Imunity vůči stavům otrávený
Smysly pravdivé vidění 24 sáhů, pasivní Vnímání 14
Jazyky ďábelština, telepatie 24 sáhů
Nebezpečnost 20 (25 000 ZK)

Aura strachu. Každý tvor, který je vůči šejtánovi nepřátelský a začne svůj tah do 4 sáhů od něj, si musí hodit záchranný hod na Moudrost se SO 21, pokud šejtán není neschopný. Pokud tvor neuspěje, bude vystrašený do začátku svého příštího tahu. Je-li tvorův záchranný hod úspěšný, bude vůči šejtánově Auře strachu imunní 24 hodin.

Magické odolání. Šejtán má výhodu k záchranným hodům proti kouzlům a ostatním magickým účinkům.

Magické zbraně. Šejtánovy útoky zbraní jsou magické.

Přirozené sesílání kouzel. Šejtánova sesílací vlastnost je Charisma (SO záchrany kouzla je 21). Šejtán může přirozeně sesílat následující kouzla, jež od něj nevyžadují surovinové složky:

Libovolně: najdi magii, ohnivá koule

3/den každé: ohnivá zeď, znehybni nestvůru

Akce

Vícenásobný útok. Šejtán zaútočí čtyřikrát: jednou kousnutím, jednou drápy, jednou palcátem a jednou ocasem.

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +14 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 22 (4k6 + 8). Cíl musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 21, jinak se otráví. Když je cíl otrávený tímto způsobem, nemůže si obnovit životy a utrpí jedové zranění 21 (6k6) na začátku každého svého tahu. Otrávený cíl může zopakovat záchranný hod na konci každého svého tahu a při úspěchu pro něj účinek skončí.

Drápy. Útok na blízko zbraní: +14 k zásahu, dosah 2 sáhy, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 17 (2k8 + 8).

Palcát. Útok na blízko zbraní: +14 k zásahu, dosah 2 sáhy, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 15 (2k6 + 8) plus ohnivé zranění 21 (6k6).

Ocas. Útok na blízko zbraní: +14 k zásahu, dosah 2 sáhy, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 24 (3k10 + 8).

Trnitý ďábel
Malý běs (ďábel), zákonné zlo
Obranné číslo 13 (přirozená zbroj)
Životy 22 (5k6 + 5)
Rychlost 4 sáhů, létání 8 sáhů
 • SIL10 (+0)
 • OBR15 (+2)
 • ODL12 (+1)
 • INT11 (+0)
 • MDR14 (+2)
 • CHA8 (-1)
Záchranné hody Obr +7, Odl +8, Mdr +6, Cha +8
Odolání vůči zraněním chladná; bodná, drtivá a sečná z nemagických útoků, kromě stříbrných zbraní
Imunity vůči zraněním jedová, ohnivá
Imunity vůči stavům otrávený
Smysly vidění ve tmě 24 sáhů, pasivní Vnímání 12
Jazyky ďábelština, telepatie 24 sáhů
Nebezpečnost 2 (450 ZK)

Ďábelský zrak. Magická tma nebrání ďáblově vidění ve tmě.

Oblet. Ďábel nevyvolává příležitostné útoky, když odletí z dosahu nepřítele.

Omezené trny. Ďábel má dvanáct ocasních trnů. Použité trny mu dorostou, když si důkladně odpočine.

Magické odolání. Ďábel má výhodu k záchranným hodům proti kouzlům a ostatním magickým účinkům.

Akce

Vícenásobný útok. Ďábel zaútočí dvakrát: jednou kousnutím a jednou vidlemi, nebo dvakrát ocasním trnem.

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +2 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 5 (2k4).

Vidle. Útok na blízko zbraní: +2 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 3 (1k6).

Ocasní trn. Útok na dálku zbraní: +4 k zásahu, dostřel 4/16 sáhů, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 4 (1k4 + 2) plus ohnivé zranění 3 (1k6).

„Leťte, mí krasavci, leťte! Leťte!“

— Firna, arcivévodkyně Flegetosu, přikazující svým legiím trnitých ďáblů

Vousatý ďábel
Střední běs (ďábel), zákonné zlo
Obranné číslo 13 (přirozená zbroj)
Životy 52 (8k8 + 16)
Rychlost 6 sáhů
 • SIL16 (+3)
 • OBR15 (+2)
 • ODL15 (+2)
 • INT9 (-1)
 • MDR11 (+0)
 • CHA11 (+0)
Záchranné hody Sil +5, Odl +4, Mdr +2
Odolání vůči zraněním chladná; bodná, drtivá a sečná z nemagických útoků, kromě stříbrných zbraní
Imunity vůči zraněním jedová, ohnivá
Imunity vůči stavům otrávený
Smysly vidění ve tmě 24 sáhů, pasivní Vnímání 10
Jazyky ďábelština, telepatie 24 sáhů
Nebezpečnost 3 (700 ZK)

Ďábelský zrak. Magická tma nebrání ďáblově vidění ve tmě.

Magické odolání. Ďábel má výhodu k záchranným hodům proti kouzlům a ostatním magickým účinkům.

Neochvějný. Ďábla nelze vystrašit, když vidí svého spojence do 6 sáhů od něj.

Akce

Vícenásobný útok. Ďábel zaútočí dvakrát: jednou vousy a jednou kůsou.

Vousy. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden tvor. Zásah: Bodné zranění 6 (1k8 + 2) a cíl musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 12, jinak se otráví na 1 minutu. Když je cíl otrávený tímto způsobem, nemůže si obnovit životy. Cíl může zopakovat záchranný hod na konci každého svého tahu a při úspěchu pro něj účinek skončí.

Kůsa. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 2 sáhy, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 8 (1k10 + 3). Je-li cílem tvor, který není nemrtvý ani výtvor, musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 12, jinak na začátku každého svého tahu ztratí 5 (1k10) životů kvůli pekelnému poranění. Pokaždé, když ďábel zasáhne tvora poraněného tímto útokem, zranění způsobované tímto poraněním vzroste o 5 (1k10). Jakýkoliv tvor může provést akci k ošetření tohoto poranění úspěšným ověřením Moudrosti (Lékařství) se SO 12. Poranění se také ošetří, pokud cíl obdrží magické léčení.