Sukuba nebo inkubus

Sukuby a inkubové obývají všechny Nižší sféry. Tyto chlípné běsy s tmavými křídly lze najít ve službách ďáblů, démonů, nočních ježibab, rakšázů a yugolotů. Asmodeus, vládce Devíti pekel, pomocí těchto běsů svádí smrtelníky k zlým skutkům. Démonický pán Graz‘zt používá sukuby a inkuby jako poradce a chotě.

I když legendy o nich mluví samostatně, jakákoli sukuba se může stát inkubem a naopak. Většina těchto běsů dává přednost jedné podobě před druhou. Smrtelníci vidí sukubu či inkuba ve skutečné podobě ale jen vzácně, neboť tento běs obvykle začíná své kažení zastřenějšími, záludnějšími způsoby.

Krásní kaziči. Sukuba či inkubus se nejprve zjevují v éterické podobě, kdy prochází zdmi jako duch, číhají u smrtelníkovy postele a našeptávají mu zakázané rozkoše. Spící oběti jsou pokoušeny, aby se oddaly svým nejtemnějším tužbám, dopřály si tabu a nasytily své zakázané chutě. Když běs plní sny oběti prostopášnými obrázky, ta se stává náchylnější k pokušení v každodenním životě.

Běs nevyhnutelně vstoupí do smrtelné říše ve svůdné podobě, aby přímo ovlivnil tvorovy akce. V přestrojení vypadá jako humanoid, který se předtím zjevoval jen ve snech oběti. Sukuba nebo inkubus svede oběť, nebo se s ní spřátelí, a vyhoví všem jejím touhám, aby provedla zlé činy ze své vlastní svobodné vůle. Smrtelník odkáže svou duši běsovi jinak než formálním slibem nebo smlouvou. Když sukuba či inkubus tvora zcela zkazí — někteří říkají, že tím, že způsobí, že oběť spáchá tři zrady myšlenkou, slovem a skutkem — pak duše oběti patří běsovi. Čím je kořist běsa ctnostnější, tím kažení trvá déle, ale tím je pád vděčnější. Když sukuba nebo inkubus oběť zkazí, zabije ji a zkažená duše sestoupí do Nižších sfér.

Sukuba či inkubus se uchýlí k magickému zmámení oběti, jen když je to nutné, obvykle jako forma sebeobrany. Zmámený tvor není zodpovědný za své akce, takže donucení, aby se choval proti své vůli, nepřivede běsa blíž k nejvyšší ceně: duši oběti.

Smrtící polibek. Polibek sukuby či inkuba je odrazem prázdnoty, která je běsovou touhou po zkažené duši. Ani příjemce běsova polibku z něj nezíská uspokojení a zažije jen bolest a hlubokou prázdnotu, kterou tento běs propůjčuje. Polibek je téměř jako útok, který běs obvykle provede jako konečné sbohem, než odejde.

Běsovský potomek. Sukuby a inkubové se spolu mohou množit, aby jich bylo víc. Méně obvykle se sukuba či inkubus množí s humanoidem. Z tohoto kacířského spojení se zplodí kambion. Běsovský potomek je neměnně stejně zlý jako jeho běsovský rodič.

Sukuba nebo inkubus
Střední běs (tvaroměnec), neutrální zlo
Obranné číslo 15 (přirozená zbroj)
Životy 66 (12k8 + 12)
Rychlost 6 sáhů, létání 12 sáhů
  • SIL8 (-1)
  • OBR13 (+3)
  • ODL13 (+1)
  • INT15 (+2)
  • MDR12 (+1)
  • CHA20 (+5)
Dovednosti Klamání +9, Nenápadnost +7, Přesvědčování +9, Vhled +5, Vnímání +5
Odolání vůči zraněním blesková, chladná, jedová, ohnivá; bodná, drtivá a sečná z nemagických útoků
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 15
Jazyky démonština, ďábelština, obecná řeč, telepatie 12 sáhů
Nebezpečnost 4 (1 100 ZK)

Telepatické pouto. Běs ignoruje omezený dosah své telepatie, když komunikuje s tvorem, kterého zmámil. Ti dva ani nemusí být ve stejné sféře existence.

Tvaroměnec. Běs se může pomocí své akce proměnit do Malého či Středního humanoida, nebo zpět do své skutečné podoby. Bez křídel běs přijde o svou rychlost létání. Jeho statistiky, kromě jeho velikosti a rychlosti, jsou v každé podobě stejné. Vybavení, které drží nebo nese, se nepřemění. Pokud zemře, navrátí se do své skutečné podoby.

Akce

Drápy (jen v podobě běsa). Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 6 (1k6 + 3).

Zmámení. Jeden humanoid, kterého běs vidí do 6 sáhů od sebe, musí uspět v záchranném hodu na Moudrost se SO 15, jinak ho běs magicky zmámí na 1 den. Zmámený cíl plní běsovy slovní a telepatické rozkazy. Utrpí-li cíl zranění nebo obdrží-li sebevražedný rozkaz, může záchranný hod zopakovat a při úspěchu účinek skončí. Pokud cíl uspěje v záchraně proti účinku, nebo pokud účinek skončí, bude cíl imunní vůči Zmámení tohoto běsa 24 hodin.

V jednu chvíli může mít běs zmámený jen jeden cíl. Zmámí-li jiný, účinek pro předchozí cíl skončí.

Vysávací polibek. Běs políbí tvora, kterého zmámil, nebo tvora, který s tím souhlasí. Cíl si musí hodit záchranný hod na Odolnost proti této magii se SO 15. Když neuspěje, utrpí psychické zranění 32 (5k10 + 5), nebo poloviční zranění při úspěšném záchranném hodu. Maximum životů cíle se sníží o množství rovné utrpěnému zranění. Toto snížení trvá, dokud si cíl důkladně neodpočine. Sníží-li tento účinek maximum životů cíle na 0, cíl zemře.

Éteričnost. Běs magicky vstoupí z Materiální do Éterické sféry, nebo naopak.