Sněti

Sněti, probuzené rostliny nadané inteligencí a pohyblivostí, ničí území zamořená temnotou. Sněť nasává tuto temnotu z půdy, vykonává vůli prastarého zla a pokouší se šířit toto zlo kdekoliv může.

Kořeny Gultyasova stromu. Legendy vypráví o upírovi jménem Gultyas, který ovládal strašlivou magii a postavil odpornou věž zvanou Noční tesák. Gultyas byl zničen, když mu hrdina prohnal srdcem dřevěný kůl. Ale když byl upír zničen, jeho krev vlila do kůlu hroznou sílu. Za čas ze dřeva vyrašily nové zelené výhonky a vyrostl z něj stromek naplněný zlou esencí upíra. Říká se, že stromek objevil šílený druid a přesadil ho do podzemní jeskyně, kde mohl růst. Z Gultyasova stromu vznikla semena, z nichž byly zasety první sněti.

Temné dobývání. Kdekoli je strom či rostlina znečištěna kouskem zlé mysli nebo síly, může povstat Gultyasův strom, aby zamořil a zkazil okolní les. Prostřednictvím kořenů a půdy se jeho zlo šíří do ostatních rostlin, které zvadnou, nebo se změní na sněti. Jak se tyto sněti šíří, tráví a vykořeňují zdravé rostliny a nahrazují je ostružiním, jedovatým plevelem a ostatními svého druhu. Toto zamoření může časem změnit zemi nebo les na zkažené místo.

Stromy a rostliny v zamořených lesích rostou nepřirozeně rychle. Réva a podrost se rapidně šíří budovami a zarůstají stezky a silnice. Až sněti zabijí nebo vyženou obyvatele, celé vesnice zmizí na daném místě během dní.

Ovládaní zlem. Sněti jsou nezávislí tvorové, ale většina jedná pod kontrolou Gultyasova stromu. Často zobrazují zvyky a rysy životní síly nebo duše, která je zplodila. Pokračují v odkazu dávno ztraceného zla tím, že útočí na dávné nepřátele svého předka, nebo hledají poklady, které jsou pro něj cenné.

Jehličnatá sněť

Ve stínech hvozdu by jehličnaté sněti mohly být z dálky pokládány za nepoctivé, shrbené humanoidy. Zblízka se ukáže, že tito tvorové vypadají jako hrozné rostliny, na jejichž tělech rostou jehličnaté jehlice v rozechvěných chomáčích. Jehličnatá sněť se těmito jehlicemi ohání, nebo je střílí v chomáčích a může jimi prorazit zbroj a maso.

Když jehličnaté sněti postřehnou hrozbu, vypustí pyl, který vítr zanese k ostatním jehličnatým snětím po celém hvozdu.

Na upozornění o poloze nepřátel se seběhnou jehličnaté sněti ze všech stran, aby smočily své kořeny v krvi.

Pohleď na dědictví upíra Gultyase: rostliny s touhou po krvi.

Révová sněť

Révové sněti vypadají jako masy plazících se popínavých rostlin. Skrývají se v podrostu a čekají na kořist, která se přiblíží. Révové sněti oživí rostliny kolem sebe a než na své nepřátele zaútočí, prve je omotají a zbrzdí.

Révové sněti jsou jediné sněti, které jsou schopné mluvit. Révová sněť mluví skrz své spojení se zlou duší Gultyjasova stromu, kterému slouží, roztříštěnou verzí hlasu svého mrtvého pána. Posmívá se obětem a vyjednává s mocnými nepřáteli.

Větevní sněť

Větevní sněti mohou zakořenit v půdě, což dělají, když je nedostatek živé kořisti. Když jsou zakořeněné, připomínají dřevnaté křoví. Když větevní sněť vytáhne své kořeny z půdy, aby se pohnula, větve větevní sněti se zkroutí dohromady a utvoří humanoidně vypadající tělo s hlavou a končetinami.

Větevní sněti vyhledávají tábořiště a jezírka, kde zakoření, aby se připravili na útok ze zálohy na potenciální oběti, které se přijdou napít nebo si odpočinout. Větevní sněti se choulí k sobě ve skupinách a splývají s přírodní vegetací nebo s hromadami hlušiny či palivovým dřívím.

Vzhledem k tomu, jak jsou větevní sněti suché, jsou obzvlášť náchylné na oheň.

Jehličnatá sněť
Střední rostlina, neutrální zlo
Obranné číslo 12 (přirozená zbroj)
Životy 11 (2k8 + 2)
Rychlost 6 sáhů
 • SIL12 (+1)
 • OBR12 (+1)
 • ODL13 (+1)
 • INT4 (-3)
 • MDR8 (-1)
 • CHA3 (-4)
Imunity vůči stavům hluchá, slepá
Smysly mimozrakové vnímání 12 sáhů (mimo tento okruh je slepá), pasivní Vnímání 9
Jazyky rozumí obecné řeči, ale neumí mluvit
Nebezpečnost 1/4 (50 ZK)
Akce

Drápy. Útok na blízko zbraní: +3 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 6 (2k4 + 1).

Jehlice. Útok na dálku zbraní: +3 k zásahu, dostřel 6/12 sáhů, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 8 (2k6 + 1).

Révová sněť
Střední rostlina, neutrální zlo
Obranné číslo 12 (přirozená zbroj)
Životy 26 (4k8 + 8)
Rychlost 2 sáhy
 • SIL15 (+2)
 • OBR8 (-1)
 • ODL14 (+2)
 • INT5 (-3)
 • MDR10 (+0)
 • CHA3 (-4)
Dovednosti Nenápadnost +1
Imunity vůči stavům hluchá, slepá
Smysly mimozrakové vnímání 12 sáhů (mimo tento okruh je slepá), pasivní Vnímání 10
Jazyky obecná řeč
Nebezpečnost 1/2 (100 ZK)

Falešný vzhled. Dokud sněť zůstává nehybná, je k nerozeznání od spleti révy.

Akce

Škrcení. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 2 sáhy, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 9 (2k6 + 2) a Velký či menší cíl je uchvácený (SO úniku je 12). Dokud toto uchvácení neskončí, cíl je zadržený a sněť nemůže škrtit jiný cíl.

Zaplétající rostliny (obnovení 5 – 6). V okruhu o poloměru 3 sáhy kolem sněti vyrostou uchvacující kořeny a révy, a po 1 minutě uvadnou. Po dobu trvání je tato oblast těžkým terénem pro nerostlinné tvory. Mimo to, když se rostliny objeví, tak každý tvor dle volby sněti v této oblasti musí uspět v záchranném hodu na Sílu se SO 12, jinak se stane zadržený. Tvor může použít svou akci k hodu na ověření Síly se SO 12, aby při úspěchu osvobodil sebe či jiného zapleteného tvora v dosahu.

Větevní sněť
Malá rostlina, neutrální zlo
Obranné číslo 13 (přirozená zbroj)
Životy 4 (1k6 + 1)
Rychlost 4 sáhy
 • SIL6 (-2)
 • OBR13 (+1)
 • ODL12 (+1)
 • INT4 (-3)
 • MDR8 (-1)
 • CHA3 (-4)
Dovednosti Nenápadnost +3
Zranitelnost vůči zraněním ohnivá
Imunity vůči stavům hluchá, slepá
Smysly mimozrakové vnímání 12 sáhů (mimo tento okruh je slepá), pasivní Vnímání 9
Jazyky rozumí obecné řeči, ale neumí mluvit
Nebezpečnost 1/8 (25 ZK)

Falešný vzhled. Dokud sněť zůstává nehybná, je k nerozeznání od odumřelého keře.

Akce

Drápy. Útok na blízko zbraní: +3 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 3 (1k4 + 1).