Githové

Bojovní githyankové a hloubaví githzerajové jsou rozděleným lidem — dvě kultury, které zcela opovrhují jedna druhou. Před rozdělením na githyanky a githzeraje byli tito tvorové jednou rasou zotročenou mozkožrouty. I když se mnohokrát pokoušeli svrhnout své pány, jejich povstání byla opakovaně potlačována, dokud nepovstala velká vůdkyně jménem Gith.

Po velkém krveprolití Gith a její stoupenci svrhli své jho illitydských pánů, ale v následné bitvě se objevil další vůdce jménem Zerthimon. Zerthimon odmítl Githiny motivy a prohlásil, že její striktní bojové vůdcovství a touha po pomstě je v podstatě jen jiná forma otroctví. Mezi stoupenci obou vůdců vznikla trhlina a nakonec se stali dvěma rasami, jejichž nepřátelství přetrvalo dodnes.

Jestli tito vysocí, vyzáblí tvorové byli klidní nebo divocí, kultivovaní nebo primitivní, než je zotročili a změnili mozkožrouti, nedokáže říct nikdo. Z té vzdálené doby se nedochoval ani původní název jejich rasy.

Githyank

Githyankové loupí v mnoha světech z palub svých astrálních plavidel a na zádech rudých draků. Péra, korálky, drahokamy a vzácné kovy zdobí jejich zbroje a zbraně — legendární stříbrné meče, kterými zapichují své nepřátele. Od osvobození se od mozkožroutů se z githyanků stali bezcitní dobyvatelé, jímž vládne jejich obávaná kostějská královna, Vlákith.

Astrální nájezdníci. Githyankové opovrhují všemi ostatními rasami a podnikají pustošivé nájezdy, které je přivádí z jejich pevností v Astrální sféře do nejzazších koutů mnohovesmíru. Válka je výstižné vyjádření githyankské kultury a jejich bezcitné černé oči neznají slitování. Po nájezdu nechají poničeným přeživším dost jídla a zdrojů, aby nuzně přežili. Později se githyankové vrací ke svým dobytým nepřátelům a olupují je znovu a znovu.

Následovníci Gith. Githyank v jejich vlastním jazyce znamená „následovník Gith“. Pod vedením Gith se githyankové rozvrstvili do vojenské společnosti, se striktním kastovním systémem, oddané pokračujícímu boji proti obětem a úhlavním nepřátelům své rasy. Když zahynula jejich vůdkyně Gith, byla nahrazena svou nemrtvou poradkyní, Vlákith. Tato kostějka a královna zakazuje uctívání všech bytostí, kromě ní.

Ze všech svých nepřátel githyankové nejvíc nesnáší své bývalé pány, mozkožrouty. Jejich blízcí příbuzní, githzerajové, jsou jejich druzí největší nepřátelé. Všechny ostatní tvory jednoduše přezírají. Jejich xenofobní pýcha určuje jejich pohled na podřadné rasy.

Stříbrné meče. V dávných dobách githští rytíři vytvořili zvláštní meče pro boj s jejich mozkožroutími pány. Tyto stříbrné meče usměrňují sílu vůle držitele a způsobují psychické i fyzické zranění. Githyank se nemůže stát rytířem, dokud nezvládne jedinečnou disciplínu potřebnou pro zhmotnění takové čepele. Stříbrný meč je ekvivalentem obouručního meče a v rukou svého tvůrce má vlastnosti obouručního meče +3.

V očích githyanků je každý stříbrný meč drahocennou relikvií a uměleckou prací. Githyankští rytíři dostihnou a zničí každého negithyanka, který se odváží vzít a používat githyankský stříbrný meč, a vymohou ho zpět pro svůj lid.

Jezdci na rudých dracích. Při povstání proti illitydům Gith hledala spojence. Její poradkyně Vlákith se odvolala na Tiamat, bohyni zlých draků, a Gith putovala do Devíti pekel, aby se s ní setkala. Jen Tiamat nyní ví, co se přesně mezi nimi událo, ale Gith se vrátila do Astrální sféry s rudým drakem Efelomonem, manželem Dračí královny, který prohlásil, že jeho druh bude navždy spojencem githyanků. Ne všichni rudí draci ctí spojenectví uzavřené tak dávno, ale většina minimálně nepovažuje githyanky za nepřátele.

Základny v smrtelné říši. Protože tvorové, kteří bydlí v Astrální sféře, nestárnou, githyankové zakládají jesle v odlehlých oblastech Materiální sféry, kde vychovávají své děti. Tyto jesle jsou současně vojenskými akademiemi, které cvičí mladé githyanky používat své psychické a bojové schopnosti. Když githyank dospěje a zabije mozkožrouta jako součást posvátného rituálu přechodu, je mu dovoleno se znovu připojit k jeho lidu v Astrální sféře.

Githzeraj

Githzerajové, soustředění filozofové a přísní asketové, prosazují život s přísným řádem. Jsou hubení a svalnatí a nosí prosté, nezdobené oblečení. Svůj úsudek si nechávají pro sebe a mimo svůj druh věří jen málokomu. Githzerajové se otočili zády ke svým bojovným githyankským příbuzným a udržují striktní mnišský životní styl. Pobývají na ostrůvcích řádu v rozlehlém moři chaosu, kterým je sféra Limbo.

Psioničtí mistři. Předchůdci githzerajů se přizpůsobili psychickému prostředí (a byli jím přeměněni), jenž způsobovali jejich illitydští páni. Pod učením Zerthimona, jenž vyzýval svůj lid k opuštění bojovných ambicí Gith, githzerajové soustředili svou mentální energii na vytvoření fyzických a psychických bariér, které by je chránily před útoky, fyzickými či jinými. Boj je pro githzeraje osobní. Používá svou mysl k zmatení a zneschopnění protivníků, jež zanechává zranitelné vůči fyzickému trestu.

Řád uprostřed chaosu. Githzerajové dobrovolně sídlí v srdci naprostého chaosu v Limbu — pokroucené, nestálé sféře, která má sklon být manipulována a podrobována githzerajskými myslemi, jež jsou dostatečně silné, aby ji ovládali. Limbo je vírem prvotní hmoty a energie, její terén je bouří skály a hlíny smetené v proudech kalné kapaliny, bičovaný silnými větry, ošlehávaný ohněm a chlazený drtícími ledovými zdmi.

Síly Limba ale reagují na vědomí. Githzerajové pomocí síly své mysli krotí chaotické živly sféry, uspořádávají je do pevných a funkčních forem a tvoří oázy a útočiště v onom víru.

Githzerajské opevněné kláštery stojí neochvějně proti chaosu kolem nich. Jsou prakticky izolované od okolní vřavy, protože to tak githzerajové chtějí. Na každý klášter dohlíží mniši. Řídí se striktním rozvrhem chvalozpěvů, jídel, tréninky bojových umění a zbožností dle jejich vlastní filozofie. Za jejich psionicky opevněnými zdmi se githzerajové oddávají zejména myšlení, učení, psionické síle, řádu a disciplíně.

Společenská hierarchie githzerajů je na základě zásluh a ti githzerajové, kteří jsou nejmoudřejšími učiteli a nejdovednějšími ve fyzickém a mentálním souboji, se stávají vůdci. Githzerajové si váží velkých hrdinů a učitelů z minulosti a snaží se dosáhnout ctností těchto postav ve svých každodenních životech.

Zerthimonovy disciplíny. Githzerajové chovají v úctě Zerthimona, zakladatele jejich rasy. I když Gith vydobyla jejich lidu svobodu, Zerthimon ji viděl jako neschopnou pro vedení. Věřil, že její válečné štvaní by z ní brzy udělalo tyrana, o nic lepšího než mozkožrouti.

Zkušení githzerajští mniši, kteří nejlépe dokazují svým příkladem učení a principy Zerthimona, se nazývají zerthové. Tito mocní a disciplinovaní mniši umí přesunovat své tělo z jedné sféry do druhé jen pomocí své mysli.

Mimo Limbo. I když githzerajové jen zřídkakdy jednají v říších mimo Limbo, pokročilí mniši jiných ras občas vyhledávají githzerajský klášter a pokouší se získat vstup jako studenti. Ještě vzácněji githzerajský mistr založí skrytý klášter v Materiální sféře, aby trénoval mladé githzerajce nebo šířil filozofii a učení Zerthimona.

Třebaže jsou githzerajci tak disciplinovaní, nikdy nezapomněli na své dlouhé věznění mozkožrouty. Jako zvláštní zanícení organizují rrakkmy — skupiny na lov illitydů — do ostatních sfér, které se vrací do svých klášterů až tehdy, co zabijí nejméně tolik illitydů, kolik je lovců ve skupině.

„Githyankové a githzerajové byli tak hluboce zjizveni zotročením mozkožrouty, že zapomněli, že bývali spojeni v jedné rase. Když si vydobyli svobodu, vedli proti sobě válku s takovou nenávistí, kterou nikdo neumí zcela pochopit.“

— Žlutý Aristul, Mistr sférických znalostí

Githyankský rytíř
Střední humanoid (gith), zákonně zlý
Obranné číslo 18 (plátová zbroj)
Životy 91 (14k8 + 28)
Rychlost 6 sáhů
 • SIL16 (+3)
 • OBR14 (+2)
 • ODL15 (+2)
 • INT14 (+2)
 • MDR14 (+2)
 • CHA15 (+2)
Záchranné hody Odl +5, Int +5, Mdr +5
Smysly pasivní Vnímání 12
Jazyky githština
Nebezpečnost 8 (3 900 ZK)

Přirozené sesílání kouzel (psionik). Githyankova přirozená sesílací vlastnost je Inteligence (SO záchrany kouzla je 13, útočná oprava kouzla je +5). Umí přirozeně sesílat následující kouzla, jež od něj nevyžadují žádné složky:

Libovolně: mágova ruka (ruka je neviditelná)

3/den každé: jazyky, mlžný krok, nezjistitelnost (jen na sebe), skok

1/den každé: přesun sférami, telekineze

Akce

Vícenásobný útok. Githyank zaútočí dvakrát stříbrným obouručním mečem.

Stříbrný obouruční meč. Útok na blízko zbraní: +9 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 13 (2k6 + 6) plus psychické zranění 10 (3k6). Toto je útok magickou zbraní. Při kritickém zásahu cíle v astrálním těle (jako s kouzlem astrální projekce) může githyank přeseknout stříbrný provázek, který svazuje cíl se svým astrálním tělem, místo způsobení zranění.

Githyankský válečník
Střední humanoid (gith), zákonně zlý
Obranné číslo 17 (poloplátová zbroj)
Životy 49 (9k8 + 9)
Rychlost 6 sáhů
 • SIL15 (+2)
 • OBR14 (+2)
 • ODL12 (+1)
 • INT13 (+1)
 • MDR13 (+1)
 • CHA10 (+0)
Záchranné hody Odl +3, Int +3, Mdr +3
Smysly pasivní Vnímání 11
Jazyky githština
Nebezpečnost 3 (700 ZK)

Přirozené sesílání kouzel (psionik). Githyankova přirozená sesílací vlastnost je Inteligence. Umí přirozeně sesílat následující kouzla, jež od něj nevyžadují žádné složky:

Libovolně: mágova ruka (ruka je neviditelná)

3/den každé: mlžný krok, nezjistitelnost (jen na sebe), skok

Akce

Vícenásobný útok. Githyank zaútočí dvakrát obouručním mečem.

Obouruční meč. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 9 (2k6 + 2) plus psychické zranění 7 (2k6).

Githzerajský mnich
Střední humanoid (gith), zákonně neutrální
Obranné číslo 14
Životy 38 (7k8 + 7)
Rychlost 6 sáhů
 • SIL12 (+1)
 • OBR15 (+2)
 • ODL12 (+1)
 • INT13 (+1)
 • MDR14 (+2)
 • CHA10 (+0)
Záchranné hody Sil +3, Obr +3, Int +3, Mdr +4
Dovednosti Vhled +4, Vnímání +4
Smysly pasivní Vnímání 14
Jazyky githština
Nebezpečnost 2 (450 ZK)

Přirozené sesílání kouzel (psionik). Githzerajova přirozená sesílací vlastnost je Moudrost. Umí přirozeně sesílat následující kouzla, jež od něj nevyžadují žádné složky:

Libovolně: mágova ruka (ruka je neviditelná)

3/den každé: pomalý pád, skok, spatři neviditelné, štít

Psychická obrana. Když na sobě githzeraj nemá žádnou zbroj ani nedrží štít, jeho OČ zahrnuje opravu Moudrosti.

Akce

Vícenásobný útok. Githzeraj zaútočí dvakrát úderem beze zbraně.

Úder beze zbraně. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 6 (1k8 + 2) plus psychické zranění 9 (2k8). Toto je útok magickou zbraní.

Githzerajský zerth
Střední humanoid (gith), zákonně neutrální
Obranné číslo 17
Životy 84 (13k8 + 26)
Rychlost 6 sáhů
 • SIL13 (+1)
 • OBR18 (+4)
 • ODL15 (+2)
 • INT16 (+3)
 • MDR17 (+3)
 • CHA12 (+1)
Záchranné hody Sil +4, Obr +7, Int +6, Mdr +6
Dovednosti Mystika +6, Vhled +4, Vnímání +6
Smysly pasivní Vnímání 16
Jazyky githština
Nebezpečnost 6 (2 300 ZK)

Přirozené sesílání kouzel (psionik). Githzerajova sesílací vlastnost je Moudrost (SO záchrany kouzla je 14, útočná oprava kouzla je +6). Umí přirozeně sesílat následující kouzla, jež od něj nevyžadují žádné složky:

Libovolně: mágova ruka (ruka je neviditelná)

3/den každé: pomalý pád, skok, spatři neviditelné, štít

1/den každé: fantóm, přesun sférami

Psychická obrana. Když na sobě githzeraj nemá žádnou zbroj ani nedrží štít, jeho OČ zahrnuje opravu Moudrosti.

Akce

Vícenásobný útok. Githzeraj zaútočí dvakrát úderem beze zbraně.

Úder beze zbraně. Útok na blízko zbraní: +7 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 11 (2k6 + 4) plus psychické zranění 13 (3k8). Toto je útok magickou zbraní.