Obři

Prastaré říše kdysi vrhaly dlouhé stíny na svět, který se otřásal pod nohama obrů. V oněch dobách byly tyto vysoko se tyčící postavy drakobijci, snílci, řemeslníci a králové, ale jejich sláva již dávno povadla. Ale i když se obři rozštěpili na samotářské kmeny roztroušené po světě, stále udržují staré zvyky a tradice.

Staří jako legenda. Poslední zbylé podstavce, monolity a sochy velkých obřích říší sklání své hlavy v pustém zapomnění v odlehlých oblastech světa. Tam, kde se kdysi tyto říše rozkládaly napříč všemi zeměmi, žijí obři nyní v izolovaných kmenech a klanech.

Obři jsou téměř stejně staří jako draci, kteří bývali mladí, když těžké nohy obrů poprvé otřásly základy světa. Jak se rozpínali na nová území, obři a draci spolu vedli hořké generační války, které téměř přivedly obě strany do záhuby. Žádný živý obr si už nevzpomíná, co konflikt vyvolalo, ale mýty a příběhy o slavném úsvitu jejich rasy, které hanobí pravěké šarkany, jsou v jejich usedlostech a statcích stále opěvovány. Obři a draci k sobě nadále cítí zášť, a když se potkají nebo obývají stejnou oblast, téměř vždy dojde k boji.

Řažení

Všechny hlavní obří rasy — bouřné, kamenné, kopcové, mrazivé, oblačné a ohnivé obry — spojují společné prvky historie, náboženství a kultury. Považují se za příbuzné a vůči sobě udržují svou vrozenou nevraživost kvůli teritoriu a ctižádosti na minimu.

Obři spadají do kastovního systému zvaného řazení. Řazení přisuzuje každému obrovi společenskou hodnost na základě společenské třídy a je vysoce organizovaný. Díky pochopení svého místa v řazení obr ví, kteří obři jsou mu podřízení či nadřízení, neboť žádní dva obři si nejsou rovni. Každá z obřích ras hodnotí pro určení řazení jinou kombinaci dovedností či kvalit. Obři vidí smysl svých životů ve vynikání v těchto kvalitách.

Na nejvyšší úrovni řazení mají rasy obrů také svůj status. Bouřní obři jsou v řazení nejvýš, následují oblační obři, ohniví obři, mraziví obři, kamenní obři, kopcoví obři a konečně obří příbuzní jako fomoriané, etini a zlobři.

Bez ohledu na obrovu hodnost v jeho vlastní rase, vůdce kmene kopcových obrů je podřízený nejprostším kamenným obrům. Nejníže postavený obr libovolného typu je nadřízený nejvýše postavenému obrovi nižšího typu.

Nectít, či dokonce zradit obra jiného typu se nepovažuje za zlo, pouze za nevychovanost.

„Na naše hradby zaútočily balvany a rozbily je. Zůstaly v nich trhliny, jimiž prošli obři se zbraněmi v rukách.“

— Část z vyprávění kapitána Dwerna Kazokamene o obléhání Zadobrány

Bouřný obr

Bouřní obři jsou rozjímaví věštci, kteří žijí na místech daleko od civilizace smrtelníků. Většina z nich má světle fialovošedou kůži a vlasy, a třpytivé smaragdové oči. Někteří vzácní bouřní obři mají fialovou pleť, tmavě fialové nebo modročerné vlasy a stříbrnošedé nebo fialové oči. Jsou laskaví a moudří, pokud je něco nerozhněvá. Zuřivost rozhněvaného bouřného obra může ovlivnit osud tisíců.

Vzdálení králové proroctví. Bouřní obři žijí v izolovaných útočištích tak vysoko nad povrchem světa nebo pod hladinou moře, že jsou mimo dosah většiny ostatních tvorů. Někteří si dělají své příbytky v do nebe se tyčících hradech, jež jsou tak vysoké, že létající draci vypadají dole jako skvrnky. Jiní žijí na vrcholech hor, které probodávají mraky. Někteří obývají paláce pokryté řasami a korály na dně oceánu, nebo chmurné pevnosti v podmořských trhlinách.

Odloučení věštci. Bouřní obři si připomínají slávu dávných obřích říší vytvořených bohem Annamem. Snaží se obnovit to, co bylo ztraceno, když tyto říše padly. Nesoupeří o postavení v řazení, ale staletí své existence žijí v hloubavém ústraní a pozorují hvězdné nebe a hlubiny oceánu, jestli nespatří znaky, symboly a znamení Annamovy přízně.

Bouřní obři vidí světové události v široké perspektivě. Umí předpovědět vzestup a pád králů a říší, vidí začátky a konce štěstí a neštěstí a hledají vzorce mezi zdánlivě nesouvisejícími událostmi. Čtením znamení a prorokováním se bouřní obři dozvídají tajemství, která byla dříve neznámá, a cenné znalosti, jež byly doslova zapomenuty.

Králové povstanou a padnou, války budou vyhrány a prohrány, a dobro a zlo budou spolu zápasit. Bouřní obři zhlédli tyto události za dobu mnoha lidských životů způsobem smrtelných bohů a vědí, že je zbytečné se vměšovat. I tak může bouřný obr dobrovolně odhalit jistá tajemství laskavým bytostem, které ho navštíví za konkrétním účelem v jeho vzdáleném panství. Ale takoví tvorové musí mluvit a jednat uctivě, neboť popudit bouřného obra k hněvu je naprosto zhoubné.

Osamělé životy. Bouřní obři komunikují s ostatními svého druhu jen občas. Dělají to obvykle proto, aby si porovnali svá znamení a předzvěsti, nebo kvůli vzácným námluvám.

Bouřní obři jako rodiče spolu zůstávají, aby vychovali dítě do dospělosti a pak se vrátí do osamělé izolace, kterou si opatrují.

Některé humanoidní kultury uctívají bouřné obry jako nižší bohy. Vytváří báje a příběhy o smělých činech a obrovských znalostech obrů. Bouřný obr se ale řídí hlasem svého svědomí a ne zákony ani kodexy cti nějaké kultury. Proto bouřný obr, jehož mysl se pokřiví chamtivostí nebo chutí po moci, se může snadno stát strašlivou hrozbou.

Kamenný obr

Kamenní obři jsou samotářští, tiší a klidní, dokud jsou o samotě. Jejich žulově šedá kůže, vyzáblé rysy a černé, zapadlé oči dodávají kamenným obrům přísný výraz. Milují soukromí a skrývají se před světem, jakož i své umění.

Obyvatelé kamenného světa. Domovem kamenných obrů jsou odlehlé jeskyně. Sítě jeskyní jsou jejich města, skalní chodby jejich silnice a podzemní potoky jejich vodní cesty. Izolovaná horská pásma jsou jejich kontinenty, přičemž obrovská rozpětí půdy mezi nimi berou skalní obři jako oceány, které jen zřídkakdy překračují.

Ve svých tmavých, tichých jeskyních kamenní obři němě odštěpují kámen na propracované sochy a měří čas rozléhajícím se kapáním vody do jeskynních tůní. V nejhlubších místnostech osad kamenných obrů, daleko od štěbetajících netopýrů či hlídkujících jeskynních medvědů, kteří jsou společníky obrů, jsou posvátná místa, kde je absolutní ticho a tma. Kámen použitý na tyto jeskyní katedrály je té nejposvátnější kvality a krása jejich opěrných pilířů a sloupů zahanbuje i legendární kamenictví trpaslíků.

Řezbáři a věštci. Umění se mezi kamennými obry považuje za nejvyšší ctnost. Kamenní obři vytváří složité fresky přes celé jeskynní stěny a oddávají se široké škále i jiných uměleckých disciplín. Kamenictví chovají v úctě jako největší z dovedností.

Kamenní obři se snaží dělat tvary ze surového kamene, o nichž věří, že odhalují význam inspirovaný jejich bohem, Skorem Kamenokostrou. Nejlepší kameníky ustanovují za své vůdce, šamany a proroky. Svaté ruce takových obrů se během práce stávají rukami boha.

Ladní atleti. Navzdory své velké velikosti a svalstvu jsou kamenní obři pružní a ladní. Dovední vrhači balvanů mají zaručené vysoké pozice v obřím řazení. Cvičí a předvádí svou schopnost vrhat a chytat enormní balvany. Takoví obři zaujímají přední řady, když kmen musí bránit svůj domov, nebo když útočí na své nepřátele. Ale i v boji je klíčová umělecká zručnost. Kamenný obr vrhající balvan předvádí nejen výkon hodný brutální síly, ale i úžasnou atletiku a postoj.

Snílci pod oblohou. Kamenní obři pohlíží na svět mimo jejich podzemní domovy jako na říši snů, kde nic není zcela opravdové či skutečné. Ve světě na povrchu se chovají způsobem, jakým by se možná chovali humanoidi v jejich vlastních snech. Berou malý ohled na své činy a nikdy úplně nevěří tomu, co vidí a slyší. Slib daný na povrchu není třeba dodržet. Urážky lze říkat bez omluvy. Není žádný důvod cítit vinu ze zabití kořisti nebo vnímající bytosti ve světě snů pod oblohou.

Kamenní obři, kterým chybí atletický půvab nebo umělecká dovednost, jsou na okraji společnosti. Slouží svému kmenu jako odlehlí strážci a daleko putující lovci. Když vetřelci zabloudí příliš daleko do horského teritoria kmene kamenných obrů, tito strážci je uvítají vrženými balvany a sprškou roztříštěných kamenů. Přeživší po takových střetnutích šíří příběhy o násilí kamenných obrů, aniž by si kdy uvědomili, jak málo tito surovci přebývající ve zdánlivém snovém světě připomínají jejich tiché a umělecké druhy.

Kopcový obr

Kopcoví obři jsou sobečtí, tupí surovci, kteří kvůli neustálému hledání jídla loví, sbírají plody a pořádají nájezdy. Potácí se přes kopce a hvozdy a sežerou, co můžou a zastrašují menší tvory, aby je krmili. Jejich lenost a nechápavost by dávno zapříčinily jejich konec, nebýt jejich hrozivé velikosti a síly.

Primitivní. Kopcoví obři sídlí v horách a horských údolích na celém světě. Shromažďují se v zemědělských usedlostech postavených ze surového dříví nebo ve shlucích dobře chráněných chatrčí z bláta a latí. Jejich pokožka je opálená ze života stráveného taháním vytěženého dříví nahoru a dolů po kopcových svazích a podřimováním na slunci. Jejich zbraněmi jsou vykořeněné stromy a balvany vytažené ze země. Pot z jejich těl přispívá k zápachu surových zvířecích kůží, které nosí, špatně sešitých vlasy a koženými řemínky.

Větší znamená lepší. Ve světě kopcového obra jsou humanoidi a zvířata snadná kořist, kterou lze beztrestně lovit. Tvorové jako draci a ostatní obři jsou tuzí protivníci. Kopcoví obři dávají rovnítko mezi velikost a sílu.

Kopcoví obři si neuvědomují, že se řídí řazením. Jen ví, že jiní obři jsou větší a silnější, což znamená, že je mají poslouchat. Vůdce kmene kopcových obrů je obvykle ten nejvyšší a nejtlustší obr, který se ještě může pohybovat. Jen ve vzácném případě se vyskytne kopcový obr s větším rozumem než mohutností, který

pomocí své prohnanosti získá oblibu obrů s vyšším postavením a chytře rozvrátí společenský řád.

Nenasytní jedlíci. Kopcoví obři jedí tak často, jak to jen jde, nic jiného je tak nezaměstnává. Kopcový obr loví a sbírá plodiny osamoceně nebo se svým lítým vlčím společníkem, aby se nemusel dělit s ostatními členy kmene. Sní cokoliv, co není očividně smrtící jako například tvorové, o kterých je známo, že jsou jedovatí. Ale shnilé maso je v pohodě, stejně jako uhynulé rostliny, a dokonce i bahno.

Statkáři kopcové obry nenávidí a bojí se jich. Tam, kde predátor, například ankheg, rozryje pole a sežere jednu dvě krávy, než je odehnán pryč, kopcový obr sežere celé stádo dobytka, následně se přesune na ovce, kozy a kuřata a pak se vrhne na ovoce, zeleninu a obilí. Je-li nablízku statkářova rodina, může slupnout i ji.

Hloupí a smrtící. Schopnost kopcových obrů strávit téměř cokoliv jim umožnila přežít po věky, jíst a množit se v kopcích jako zvířata. Nikdy se nemuseli přizpůsobit a změnit, takže jejich mysl a emoce zůstávají prosté a nerozvinuté.

Kopcoví obři nemají svou vlastní kulturu. Napodobují tradice tvorů, které se jim podaří nějakou dobu pozorovat, než je sežerou. Ale nepřemýšlí nad svou velikostí a silou. Jsou známy případy kmenů kopcových obrů, které se snažily napodobit elfy a skácely celé lesy, když se pokoušely žít ve stromech. Jiné se snažily převzít humanoidní města či vesnice, ale dostaly se jen ke dveřím a oknům budov a zbouraly jejich zdi a střechy, když se snažily vstoupit.

Při rozhovoru jsou kopcoví obři tupí a přímí a mají jen mlhavý pojem o klamání. Kopcového obra by šlo oklamat, aby utekl před jiným obrem, pokud by se několik vesničanů krylo dekami, stáli by si na ramenou a drželi by namalovanou obří dýňovou hlavu. Domluva s kopcovým obrem je marná, i když chytří tvorové ho občas mohou podnítit, aby provedl akce, z nichž budou mít prospěch.

Běsnící tyrani. Kopcový obr, který nabude dojmu, že byl oklamán, uražen nebo že si z něj někdo tropil blázny, si vylije svůj strašlivý hněv na čemkoliv, na co narazí. I poté, co rozbije na padrť ty, co ho urazili, běsní dál, dokud jeho hněv nepoleví, nevšimne si něčeho zajímavějšího nebo nedostane hlad.

Pokud se kopcový obr prohlásí za krále území, na kterém žijí další humanoidi, vládne přísně pomocí strachu a tyranie. Svá rozhodnutí mění podle nálady a pokud zapomene na titul, který si udělil, bez mrknutí oka sežere své poddané.

„A zde padl barbar Angerrot v souboji s obří hordou. Jeho kosti leží tam pod tím balvanem.“

— Stařešina Zelan z Istivinu líčící Války s obry

Mrazivý obr

Mraziví obři, gigantičtí plenitelé ze zmrzlých území mimo civilizaci, jsou divocí, otužilí válečníci, kteří přežívají na kořisti z nájezdů a drancování. Respektují pouze hrubou sílu a zručnost v souboji, jež předvádí svými jizvami a hroznými trofejemi, které odebrali svým nepřátelům.

Srdce z ledu. Mraziví obři jsou tvorové ledu a sněhu. Jejich vlasy a vousy jsou světle bílé nebo světle modré, slepené mrazem a řinčí rampouchy. Jejich tělo je modré jako ledovec.

Mraziví obři obývají vysoké vrcholy a ledovcové trhliny, kde slunce schovává svou zlatou hlavu zimou.

V jejich ledových domovinách nerostou plodiny a kromě toho, co ukořistí na svých nájezdech na civilizované země, chovají jen málo dobytka. V tundrách a horách loví zvěř, ale nevaří ji, neboť čerstvě zabité maso chutná jejich chuťovým buňkám dostatečně horce.

Plenitelé bouře. Válečné rohy mrazivých obrů vyjí, když pochodují ze svých ledových pevností a ledovcových trhlin uprostřed skučící vánice. Když se vánice utiší, vesnice a usedlosti leží v troskách a krkavci se slétají na hostinu z mrtvol tvorů, kteří měli smůlu nebo byli natolik pošetilí, že se postavili do cesty obrům.

Hostince a krčmy trpí pod tíhou škod, jejich sklepy jsou poničené, sudy piva a medoviny pryč. Kovárny jsou také vzhůru nohama, jejich železo a ocel ukradené. Kupodivu neporušené jsou domy lichvářů a bohatých měšťanů, neboť nájezdníci mají pramalé použití pro mince či cetky. Mraziví obři si cení drahokamů a šperků, které jsou okázalé a dostatečně velké, aby je mohli nosit. Avšak i tyto poklady jsou nejčastěji uchovány pro obchodní příležitosti s ostatními obry, kteří jsou zběhlejší v tvorbě kovových zbraní a zbrojí.

Vládci pomocí síly. Mraziví obři si nade vše cení hrubé síly a místo mrazivého obra v řazení závisí na důkazu fyzické síly, jako je špičkové svalstvo, jizvy ze slavných bitev nebo trofeje vyrobené z těl zabitých nepřátel. Činnosti jako lov, výchova dětí a výroba jsou svěřeny obrům na základě jejich fyzické síly a otužilosti.

Když se setkají mraziví obři různých kmenů a jejich postavení je nejasné, zápasí spolu o nadvládu. Taková setkání mohou připomínat slavnosti, kde obři fandí svým šampionům, chvástají se a odvážně se vyzývají. Jindy se neformální obřad může změnit na chaotický otevřený boj, ve kterém se na sebe vrhnou oba kmeny a padají stromy, tříští se led zamrzlých jezer a dochází k lavinám na zasněžených horských stráních.

Válčení, ne vyrábění. Třebaže mraziví obři považují vyrábění věcí za něco podřadného, co jich není hodno, řezbářství a kožedělství jsou ceněné dovednosti. Své oblečení dělají z kůží a kostí zvířat, a z kostí nebo slonoviny vyřezávají šperky a rukojeti zbraní a nástrojů. Opětovně používají zbraně a zbroje menších nepřátel. Štíty navlékají do šupinové zbroje a čepele mečů přivazují k dřevěným ratištím a dělají z nich obří kopí. Největší válečné trofeje pochází ze zdolaných draků. Největší jarlové, vůdci mrazivých obrů, nosí zbroje z dračích šupin nebo cepíny a palice vyrobené z dračích zubů a drápů.

Oblačný obr

Oblační obři žijí extravagantní životy nad světem a svízele jiných ras je zajímají jen málo, a když, tak pro zábavu. Jsou svalnatí, mají světlou kůži a stříbrné nebo modré vlasy.

Vysocí a mocní. Oblační obři jsou rozprostřeni po větrech a obklopují rozsáhlé oblasti světa. V dobách nesnází se jejich roztroušené rodiny spojují do jednoho kmene. Ale málokdy to dokážou udělat rychle.

Oblační obři jsou sladěni s magií svých vzdušných panství a umí se proměnit v mlhu a vytvořit dmoucí oblaka. Sídlí v hradech na vysokých horských vrcholech, nebo na pevných mracích, které bývaly jejich lény. Tyto magické mraky občas stále zdobí oblohu a jsou trvalým pozůstatkem ztracených obřích říší.

Někteří oblační obři jsou lepší sesilatelé kouzel než většina ostatních obrů a umí ovládat počasí, přinášet bouřky a řídit vítr téměř stejně dobře jako jejich bratranci, bouřní obři.

Zámožná knížata. Ačkoliv jsou oblační obři v řazení níže než bouřní obři, samotářští bouřní obři se jen zřídka zabývají zbytkem obřího plemene. Kvůli tomu se mnozí oblační obři považují za nejvýše postavenou a nejmocnější obří rasu. Přikazují nižším obrům, aby jejich jménem hledali bohatství a umění, zaměstnávají ohnivé obry jako kováře a řemeslníky a využívají mrazivé obry jako plenitele, nájezdníky a lupiče. Pitomí kopcoví obři jim slouží jako bijci a bojové spotřební zboží — někdy bojují pro zábavu oblačných obrů. Oblačný obr může přikázat kopcovým nebo mrazivým obrům, aby kradli v blízkých humanoidních zemích, což se považuje za spravedlivou daň za svou pokračující dobročinnost.

Oblační obři udržují na svých horských hřebenech a pevných mracích mimořádné zahrady. Rostou tam hrozny velké jako jablka, spolu s jablky o velikosti dýní a dýně velké jako vozy. Zbloudilá semena z těchto zahrad dala ve smrtelné říši vzniknout příběhům o magických fazolích a plodinách o velikosti chatrčí.

Stejně jako humanoidní šlechtici chovají v hnízdech lovecké jestřáby, i oblační obři chovají gryfy, perytony a vyverny jako své vlastní létající dravce. Takoví tvorové také hlídají zahrady oblačných obrů v noci, spolu s cvičenými šelmami jako sovodvědy a lvy.

Děti Šejdíře. Božím patronem a otcem oblačných obrů je Šejdíř Memnor, nejchytřejší a nejúskočnější z obřích božstev. Oblační obři se slučují s Memnorovými aspekty a činy, které nejvíc obdivují. Zlí oblační obři napodobují jeho prolhanost a sobeckost a dobří oblační obři napodobují jeho intelekt a vytříbenou mluvu. Členové rodiny se obvykle hlásí ke stejnému směru.

Bohatství a moc. Oblačný obr získává své místo v řazení podle pokladů, které nashromáždí, zdobeného oblečení, které má na sobě, a darů, které věnuje ostatním oblačným obrům. Ale hodnota je pouze jedna část hodnocení. Výstřední oblečení, které oblačný obr nosí, nebo jeho obydlí musí být také krásné či úžasné. Pytle zlata či drahokamů jsou pro oblačného obra bezcenné. Hodí se jen na šperky, které se z nich dají vyrobit a které pak přináší úctu jeho domácnosti.

Spíš než aby si oblační obři kradli navzájem nebo bojovali o poklady, jsou zarytí sázkaři s hladem po vysokých sázkách a vysokých výhrách. Často se sází o výsledek událostí, které jsou nominálně mimo jejich kontrolu, jako například životy nižších tvorů. Postavení v řazení či královské jmění se dá vyhrát či prohrát v sázkách na vojenská vítězství humanoidních národů. Podvádění pomocí zásahu do konfliktu způsobí ztrátu sázky, ale taková zákeřnost se považuje za podvod, jen když je odhalena. Jinak je to vychytralost vzdávající čest Memnorovi.

Ohnivý obr

Ohniví obři, mistrní řemeslníci a organizovaní válečníci, sídlí mezi sopkami, lávovými proudy a skalnatými horami. Jsou to nemilosrdní vojenští bijci, jejichž umění zpracovávat kov je legendární.

Vykovaní v ohni. Pevnosti ohnivých obrů jsou postaveny kolem a uvnitř sopek nebo poblíž jeskyní plných lávy. Prudký žár jejich domovů podporuje výhně ohnivých obrů a způsobuje, že železo v jejich hradbách svítí uklidňující oranžovou barvou. V zemích, které jsou velmi vzdálené od sopečného žáru, ohniví obři těží uhlí na spalování. Tradiční kovárny zaujímají na panstvích čestná místa a kamenné pevnosti obrů neustále chrlí oblaka čadícího kouře. Na vzdálenějších základnách pálí ohniví obři dřevo, aby udrželi hořet své kovářské výhně, odlesňováním půdy široko daleko.

Ohniví obři se vyhýbají zimě, jako se jejich bratranci mraziví obři vyhýbají horku. Ale s úsilím se dokážou přizpůsobit chladnému počasí, kdy nechávají jasně hořet ohně ve svém srdci a nosí těžké vlněné oblečení a kožešiny, aby jim bylo teplo.

Bojoví experti. Ohnivý obr se od narození učí, jak pojmout dědictví války. V kolébce mu rodiče broukají válečné písně. Jako děti si ohniví obři hrají na válku a přes břehy lávových řek na sebe vrhají žhavé balvany. V pozdějších letech se stává integrální součástí života formální bojový výcvik v obřích pevnostech a podzemních říších kouře a popela. Písně ohnivých obrů jsou ódy na vyhrané a prohrané bitvy, zatímco jejich tance jsou bojové formace dupání nohou, které se rozléhají napříč jejich zakouřenými síněmi jako kladiva kovářů.

Stejně jako ohniví obři předávají své řemeslnické znalosti z generace na generaci, jejich proslulá bojová zručnost nepochází z divoké zuřivosti, ale z neutuchající disciplíny a výcviku. Nepřátelé dělají tu chybu, že podceňují ohnivé obry na základě jejich brutálních způsobů, a až příliš pozdě zjistí, že tito obři žijí pro boj a umí být chytrými taktiky.

Feudální páni. Humanoidi dobytí ve válce se stávají nevolníky ohnivých obrů. Nevolníci pracují na statcích a polích v okolí sálů a pevností ohnivých obrů. Starají se o dobytek a obdělávají pole a desátek posílají králům ohnivých obrů.

Ohniví obři řemeslníci se opírají při práci spíš o vhled a zkušenosti než o psaní či počty. Ačkoliv většina ohnivých obrů se moc nezajímá o takové nicotnosti, občas si vydržují otroky u dvora, kteří se vyznají v takových dovednostech. Nevolníci, kteří se nehodí ke dvoru ani na pole (obzvlášť trpaslíci), jsou odvedeni do horských říší ohnivých obrů, aby těžili rudu a drahokamy z hlubin země.

Ohniví obři, kteří mají nízké postavení v řazení, vedou štoly a otroky, kteří v nich dřou, z nichž málokdo přežije těžkou a nebezpečnou práci dlouho. I když jsou ohniví obři zkušení v důlním inženýrství a těžení rudy, bezpečnosti svých otroků přikládají menší důležitost než tavbě a zpracování produkce těchto otroků.

Zkušení řemeslníci. Ohniví obři mají hrůzostrašnou pověst jako vojáci a dobyvatelé a pro svou schopnost pálit, plenit a ničit. Přesto právě ohniví obři produkují největší řemeslníky mezi obry. Vynikají v tavení a řemeslnické práci, stejně jako v inženýrství z kovu a kamene a kvalita jejich umění se ukazuje i v jejich ničících nástrojích a válečných zbraních.

Ohniví obři se snaží vybudovat nejsilnější pevnosti a obléhací zbraně. Experimentují se slitinami, aby vytvořili nejtvrdší zbroj a pak vykovávají meče, které ji dokážou probodnout. Taková práce vyžaduje sílu i inteligenci ve stejné míře a ohniví obři, kteří jsou v řazení vysoko, mají tendenci být nejchytřejší a nejsilnější svého druhu.

Bohové obrů

Když padly obří říše, Annam, otec všech obrů, opustil své děti a svět. Přísahal, že se na nic z toho znovu nepodívá, dokud obři nezískají zpět svou slávu a prvorozené právo jako vládci světa. Důsledkem toho se obři nemodlí k Annamovi, ale k jeho božským dětem a spoustě hrdinských božstev a božských padouchů, kteří tvoří panteon obrů.

Těmto bohům vévodí děti Annama, jehož synové představují každý typ obra: Stronmaus bouřného obra, Memnor oblačného obra, Skorus Kamenokostra kamenného obra, Thrym mrazivého obra, Surtur ohnivého obra a Grolantor kopcového obra. Ale ne všichni obři automaticky uctívají primární božstvo svého druhu. Mnoho dobrých oblačných obrů odmítá uctívat prolhaného Memnora a bouřný obr sídlící v ledových horách na severu může vzdávat větší hold Thrymovi než Stronmausovi. Jiní obři cítí silnější spojení s Annamovými dcerami, které zahrnují Hiateu, lovkyni a strážkyni domova; Iallanisu, bohyni lásky a míru; a Diankastru, vznětlivou a domýšlivou podvodnici.

Někteří obři se vzdávají svých vlastních bohů a přechází na uctívání démonických kultů. Uctívají Bafometa nebo Kostšije. Uctívat je nebo jiné neobří božstvo je velkým hříchem proti řazení a téměř jistotou, že bude obr vyhnán.

Bouřný obr
Obrovský obr, chaotické dobro
Obranné číslo 16 (šupinová zbroj)
Životy 230 (20k12 + 100)
Rychlost 10 sáhů, plavání 10 sáhů
 • SIL29 (+9)
 • OBR14 (+2)
 • ODL20 (+5)
 • INT16 (+3)
 • MDR18 (+4)
 • CHA18 (+4)
Záchranné hody Sil +14, Odl +10, Mdr +9, Cha +9
Dovednosti Atletika +14, Historie +8, Mystika +8, Vnímání +9
Odolání vůči zraněním chladná
Imunity vůči zraněním blesková, hromová
Smysly pasivní Vnímání 19
Jazyky gigantština, obecná řeč
Nebezpečnost 13 (10 000 ZK)

Obojživelník. Obr může dýchat vzduch a vodu.

Přirozené sesílání kouzel. Obrova přirozená sesílací vlastnost je Charisma (SO záchrany kouzla je 17). Umí přirozeně sesílat následující kouzla, jež od něj nevyžadují žádné surovinové složky:

Libovolně: levitace, najdi magii, pomalý pád, světlo

3/den každé: ovládni počasí, vodní dech

Akce

Vícenásobný útok. Obr zaútočí dvakrát obouručním mečem.

Obouruční meč. Útok na blízko zbraní: +14 k zásahu, dosah 2 sáhy, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 30 (6k6 + 9).

Balvan. Útok na dálku zbraní: +14 k zásahu, dostřel 12/48 sáhů, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 35 (4k12 + 9).

Bleskový úder (obnovení 5 – 6). Obr vrhne magický blesk do bodu, který vidí do 100 sáhů od sebe. Každý tvor do 2 sáhů od tohoto bodu si musí hodit záchranný hod na Obratnost se SO 17. Když tvor neuspěje, utrpí bleskové zranění 54 (12k8), nebo poloviční zranění při úspěšném záchranném hodu.

Kamenný obr
Obrovský obr, neutrální
Obranné číslo 17 (přirozená zbroj)
Životy 126 (11k12 + 55)
Rychlost 8 sáhů
 • SIL23 (+6)
 • OBR15 (+2)
 • ODL20 (+5)
 • INT10 (+0)
 • MDR12 (+1)
 • CHA9 (-1)
Záchranné hody Obr +5, Odl +8, Mdr +4
Dovednosti Atletika +12, Vnímání +4
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 14
Jazyky gigantština
Nebezpečnost 7 (2 900 ZK)

Kamenné maskování. Obr má výhodu k ověřením Obratnosti (Nenápadnosti) při schovávání ve skalnatém terénu.

Akce

Vícenásobný útok. Obr zaútočí dvakrát těžkým kyjem.

Těžký kyj. Útok na blízko zbraní: +9 k zásahu, dosah 3 sáhy, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 19 (3k8 + 6).

Balvan. Útok na dálku zbraní: +9 k zásahu, dostřel 12/48 sáhů, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 28 (4k10 + 6). Je-li cílem tvor, musí uspět v záchranném hodu na Sílu se SO 17, jinak je sražen k zemi.

Reakce

Chytání balvanů. Letí-li na obra balvan či podobný předmět a obr uspěje v záchranném hodu na Obratnost se SO 10, může ho chytit a neutrpí z něj žádné drtivé zranění.

Kopcový obr
Obrovský obr, chaotické zlo
Obranné číslo 13 (přirozená zbroj)
Životy 105 (10k12 + 40)
Rychlost 8 sáhů
 • SIL21 (+5)
 • OBR8 (-1)
 • ODL19 (+4)
 • INT5 (-3)
 • MDR9 (-1)
 • CHA6 (-2)
Dovednosti Vnímání +2
Smysly pasivní Vnímání 12
Jazyky gigantština
Nebezpečnost 5 (1 800 ZK)
Akce

Vícenásobný útok. Obr zaútočí dvakrát těžkým kyjem.

Těžký kyj. Útok na blízko zbraní: +8 k zásahu, dosah 2 sáhy, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 18 (3k8 + 5).

Balvan. Útok na dálku zbraní: +8 k zásahu, dostřel 12/48 sáhů, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 21 (3k10 + 5).

Mrazivý obr
Obrovský obr, neutrální zlo
Obranné číslo 15 (slátaná zbroj)
Životy 138 (12k12 + 60)
Rychlost 8 sáhů
 • SIL23 (+6)
 • OBR9 (-1)
 • ODL21 (+5)
 • INT9 (-1)
 • MDR10 (+0)
 • CHA12 (+1)
Záchranné hody Odl +8, Mdr +3, Cha +4
Dovednosti Atletika +9, Vnímání +3
Imunity vůči zraněním chladná
Smysly pasivní Vnímání 12
Jazyky gigantština
Nebezpečnost 8 (3 900 ZK)
Akce

Vícenásobný útok. Obr zaútočí dvakrát obouruční sekerou.

Obouruční sekera. Útok na blízko zbraní: +9 k zásahu, dosah 2 sáhy, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 25 (3k12 + 6).

Balvan. Útok na dálku zbraní: +9 k zásahu, dostřel 12/48 sáhů, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 28 (4k10 + 6).

Oblačný obr
Obrovský obr, neutrální dobro (50%) či neutrální zlo (50%)
Obranné číslo 14 (přirozená zbroj)
Životy 200 (16k12 + 96)
Rychlost 8 sáhů
 • SIL27 (+8)
 • OBR10 (+0)
 • ODL22 (+6)
 • INT12 (+1)
 • MDR16 (+3)
 • CHA16 (+3)
Záchranné hody Odl +10, Mdr +7, Cha +7
Dovednosti Vhled +7, Vnímání +7
Smysly pasivní Vnímání 17
Jazyky gigantština, obecná řeč
Nebezpečnost 9 (5 000 ZK)

Bystrý čich. Obr má výhodu k ověřením Moudrosti (Vnímání), která se opírají o čich.

Přirozené sesílání kouzel. Obrova přirozená sesílací vlastnost je Charisma. Umí přirozeně sesílat následující kouzla, jež od něj nevyžadují žádné surovinové složky:

Libovolně: najdi magii, oblak mlhy, světlo

3/den každé: leť, mlžný krok, pomalý pád, telekineze

1/den každé: mlžná podoba, ovládni počasí

Akce

Vícenásobný útok. Obr zaútočí dvakrát kropáčem.

Kropáč. Útok na blízko zbraní: +12 k zásahu, dosah 2 sáhy, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 21 (3k8 + 8).

Balvan. Útok na dálku zbraní: +8 k zásahu, dostřel 12/48 sáhů, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 30 (4k10 + 8).

Ohnivý obr
Obrovský obr, zákonné zlo
Obranné číslo 18 (plátová zbroj)
Životy 162 (13k12 + 78)
Rychlost 6 sáhů
 • SIL25 (+7)
 • OBR9 (-1)
 • ODL23 (+6)
 • INT10 (+0)
 • MDR14 (+2)
 • CHA13 (+1)
Záchranné hody Obr +3, Odl +10, Cha +5
Dovednosti Atletika +11, Vnímání +6
Imunity vůči zraněním ohnivá
Smysly pasivní Vnímání 16
Jazyky gigantština
Nebezpečnost 9 (5 000 ZK)
Akce

Vícenásobný útok. Obr zaútočí dvakrát obouručním mečem.

Obouruční meč. Útok na blízko zbraní: +11 k zásahu, dosah 2 sáhy, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 28 (6k6 + 7).

Balvan. Útok na dálku zbraní: +11 k zásahu, dostřel 12/48 sáhů, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 29 (4k10 + 7).