Kovatl

Kovatlové jsou dobrotivé hadovité bytosti s velkým intelektem a vhledem. Jejich pestrobarevná křídla a galantní chování vypovídá o jejich nebeském původu.

Božští správci. Kovatlové byli stvořeni jako hlídači a správci dobrotivým bohem, jehož nikdo neuctívá od úsvitu času a jehož si nyní už nikdo nepamatuje kromě kovatlů samých. Většina božských nařízení daných těmto bytostem je dávno splněná nebo neúspěšná. Avšak několik kovatlů stále dohlíží na prastarou sílu a očekává naplnění proroctví, nebo zajišťují stráž dědicům tvorů, které kdysi strážili a ochraňovali. Kovatl raději zůstává skrytý, nezávisle na svém úkolu, a zjevuje se jen jako poslední možnost.

Pravdomluvní. Kovatl neumí lhát, ale umí zatajovat informace a odpovídat na otázky vyhýbavě. Nebo nechá ostatní dojít k nesprávným závěrům, pokud je to třeba k ochránění něčeho, k dodržení slibů, či ke skrytí tajemství o jeho existenci.

Prastaří a nemnozí. Kovatl vydrží celé věky bez potravy, nebo dokonce bez vzduchu, ale může zemřít na nemoc nebo stáří. Umí vycítit svůj konec sto let dopředu, ale nemá potuchy, jak k němu dojde.

Pokud kovatl již splnil, co měl udělat, přijme svůj osud. Ale pokud hrozící smrt ohrožuje splnění jeho cílů, aktivně vyhledá jiného kovatla, se kterým zplodí potomka.

Pářící rituál kovatlů je krásný a propracovaný tanec magie a světla, jenž vyústí ve vejce podobné drahokamu, ze kterého se vylíhne nový kovatl. Rodič, který vyhledal partnera, vychová novorozeného kovatla a dá mu instrukce o jeho povinnostech, aby mohl splnit jakýkoliv úkol, který jeho rodič nedokončil.

Kovatl
Střední nebešťan, zákonné dobro
Obranné číslo 19 (přirozená zbroj)
Životy 97 (13k8 + 39)
Rychlost 6 sáhů, létání 18 sáhů
  • SIL16 (+3)
  • OBR20 (+5)
  • ODL17 (+3)
  • INT18 (+4)
  • MDR20 (+5)
  • CHA18 (+4)
Záchranné hody Odl +5, Mdr +7, Cha +6
Odolání vůči zraněním zářivá
Imunity vůči zraněním psychická; bodná, drtivá a sečná z nemagických útoků
Smysly pravdivé vidění 24 sáhů, pasivní Vnímání 15
Jazyky všechny, telepatie 24 sáhů
Nebezpečnost 4 (1 100 ZK)

Přirozené sesílání kouzel. Kovatlova sesílací vlastnost je Charisma (SO záchrany kouzla je 14). Umí přirozeně sesílat následující kouzla, jež od něj vyžadují jen verbální složky:

Libovolně: najdi magii, najdi zlo a dobro, odhal myšlenky

3/den každé: azyl, nižší navrácení, ochrana před jedem, požehnání, stvoř jídlo a vodu, štít, zhoj zranění

1/den každé: mocné navrácení, sen, sledování

Magické zbraně. Kovatlovy útoky zbraní jsou magické.

Odstíněná mysl. Kovatl je imunní vůči kouzlu sledování a jakémukoliv účinku, který by zjistil jeho emoce, četl mu myšlenky nebo zjistil jeho polohu.

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +8 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden tvor. Zásah: Bodné zranění 8 (1k6 + 5) a cíl musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 13, jinak se otráví na 24 hodin. Dokud toto otrávení neskončí, cíl je v bezvědomí. Jiný tvor může použít akci, aby s cílem zatřásl, a tak ho vzbudil.

Škrcení. Útok na blízko zbraní: +6 k zásahu, dosah 2 sáhy, jeden Střední či menší tvor. Zásah: Drtivé zranění 10 (2k6 + 3) a cíl je uchvácený (SO úniku je 15). Dokud toto uchvácení neskončí, cíl je zadržený a kovatl nemůže škrtit jiný cíl.

Změna podoby. Kovatl se magicky promění v humanoida či zvíře, jehož nebezpečnost je stejná či nižší než jeho, nebo zpět do své skutečné podoby. Pokud zemře, navrátí se do své skutečné podoby. Vybavení, které drží nebo nese, splyne s novou podobou, nebo ho nová podoba ponese (dle kovatlovy volby).

V nové podobě si kovatl uchová své herní statistiky a schopnost mluvit, ale jeho OČ, druhy pohybu, Síla, Obratnost a ostatní akce se nahradí těmi z nové podoby, a získá statistiky a schopnosti (kromě schopností povolání, legendárních akcí a akcí doupěte), které má nová podoba, ale on postrádá. Má-li nová podoba útok kousnutím, kovatl může použít své kousnutí v oné podobě.