Mumie

Mumie povstává pomocí temných pohřebních rituálů a šourá se z izolovaného klidu chrámu či hrobky. Když je vzbuzena, potrestá viníky svou kacířskou kletbou.

Uchovaný hněv. Dlouhé pohřební rituály, které doprovází pohřbení mumie, pomáhají chránit její tělo před hnilobou. Během balzamovacího procesu se vyjmou orgány nově zemřelého tvora a umístí se do speciálních nádob a mrtvola se natře konzervačními oleji a bylinkami. Když je tělo připraveno, zpravidla se zabalí do plátěných obvazů.

Vůle temných bohů. Nemrtvá mumie vznikne, když kněz boha smrti či jiného temného božstva rituálně prodchne připravenou mrtvolu nekromantickou magií. Plátěné obvazy mumie se popíšou nekromatickými značkami a pak pohřební rituál vyústí vzýváním temnoty. V reakci na podmínky dané rituálem mumie ožije a přetrvá v nemrtvosti. Že mumie povstane, nejčastěji způsobí provinění proti její hrobce, pokladu, zemi nebo kdysi milovaným osobám.

Potrestaní. Jakmile jedinec skoná, nemůže rozhodnout, jestli se jeho tělo stane nebo nestane mumií. Některé mumie bývali mocnými jedinci, kteří se znelíbili veleknězi či faraonovi, nebo kteří spáchali velezradu, cizoložství nebo vraždu. Za trest byli prokleti věčnou nemrtvostí, nabalzámováni, mumifikováni a zataraseni. Jindy mumie slouží jako strážci hrobky a jsou stvořeni z otroků, kteří byli konkrétně zabiti, aby sloužili vyššímu cíli.

Rituální tvor. Mumie se řídí podmínkami a parametry, jež byly stanoveny rituály, které ji stvořily, a žene ji potrestání provinilců. Čirá hrůza, která předchází útoku mumie, může paralyzovat zamýšlenou oběť strachem. Ve dnech, které následují po dotyku mumie, tělo oběti hnije zvenku dovnitř, dokud nezůstane jen prach.

Ukončení kletby mumie. Vzácná magie může odčinit nebo rozptýlit rituál, který dal povstat mumii, a umožnit ji skutečně zemřít. Běžněji lze ale mumii poslat zpět do jejího nekonečného odpočinku odčiněním provinění, kvůli kterému povstala. Posvátnou sošku lze nahradit v jejím výklenku, ukradený poklad lze do hrobky vrátit, nebo chrám lze vyčistit od drancujícího krveprolití.

Pomíjivější nebo trvalejší přečiny, například vyzrazení tajemství, které si mumie přála uchovat, nebo zabití jedince, kterého mumie milovala, nelze tak snadno napravit. V takových případech mumie může zabít všechny zodpovědné tvory, a přesto neuspokojit svůj hněv.

Nemrtvé cíle. Mumie umí mluvit, i když se tím málokdy obtěžují. Z toho důvodu některé slouží jako nemrtvá skladiště ztracených vědomostí a mohou se s nimi radit potomci těch, kteří je vytvořili. Mocní jedinci někdy záměrně zabavují mumie pro občasné konzultace.

Nemrtvá povaha. Mumie nepotřebuje dýchat, jíst, pít ani spát.

Vznešená mumie

V prastarých hrobkách leží v bezesném odpočinku tyranští monarchové a velekněží temných bohů a čekají na dobu, kdy se budou moci znovu chopit svých trůnů a obnovit své dávné říše. Korunovační klenoty jejich strašné vlády stále zdobí jejich plátnem obalená těla, tlející roucha vyšitá zlými symboly a bronzové zbroje s vyleptanými značkami dynastií, které padly před tisíci lety.

Pod vedením nejmocnějších kněží se rituálu, který vytváří mumii, dá zvýšit síla. Vznešená mumie, která povstane z takového rituálu, si ponechá vzpomínky a osobnost svého bývalého života a je obdařena nadpřirozenou nezlomností. Mrtví císaři třímají ty stejné hanebné runové meče jako v legendách. Vznešení čarodějové pracují se zapovězenou magií, která kdysi ovládala vyděšené obyvatelstvo a temní bohové odměňují modlitby mrtvých královských kněží božskými kouzly.

Srdce vznešené mumie. Srdce a vnitřnosti tvora se z mrtvoly vyjmou a umístí do uzavřených nádob jako součást rituálu, který tvoří vznešenou mumii. Tyto nádoby se obvykle vyrábí z vápence či keramiky a vyleptávají nebo malují se na ně náboženské hieroglyfy.

Dokud vysušené srdce zůstává celé, vznešenou mumii nelze zničit napořád. Když vznešené mumii klesnou životy na 0, promění se v prach a znovu se zformuje v plné síle o 24 hodin později. Povstane v těsné blízkosti uzavřené nádoby obsahující její srdce. Vznešenou mumii lze zničit nebo jí zabránit, aby se znovu zformovala, spálením jejího srdce na popel. Proto vznešená mumie obvykle uchovává své srdce a vnitřnosti ve skryté hrobce či sklepení.

Srdce vznešené mumie má OČ 5, 25 životů a imunitu vůči všem zraněním kromě ohně.

Doupě vznešené mumie

Vznešená mumie dohlíží na prastarý chrám či hrobku, která je chráněna nižšími nemrtvými a prošpikována pastmi. V tomto chrámu je ukryt sarkofág, ve kterém vznešená mumie uchovává své největší poklady.

Střetnutí se vznešenou mumií v jejím doupěti má nebezpečnost 16 (15 000 ZK).

Akce doupěte

Na iniciativu 20 (prohrávající všechny remízy) může vznešená mumie provést akci doupěte, která způsobí jeden z následujících účinků; vznešená mumie nemůže použít stejný účinek dvě kola po sobě.

 • Každý nemrtvý tvor v doupěti zná polohu každého živého tvora do 24 sáhů od sebe do iniciativy 20 v příštím kole.
 • Každý nemrtvý v doupěti má výhodu k záchranným hodům proti účinkům, které odvrací nemrtvé, do iniciativy 20 v příštím kole.
 • Do iniciativy 20 v příštím kole každý tvor, který není nemrtvý a pokusí se seslat kouzlo 4. či nižší úrovně v doupěti vznešené mumie, zažije bolest. Tvor si může zvolit jinou akci, ale pokud se pokusí seslat kouzlo, musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 16. Když neuspěje, utrpí nekrotické zranění 1k6 za každou úroveň kouzla a kouzlo nepůsobí a vyplýtvá se.

Regionální účinky

Region obsahující chrám nebo hrobku vznešené mumie je deformovaný její přítomností, což vytvoří jeden či více z následujících účinků:

 • Jídlo se okamžitě zkazí a voda vypaří, když se přinese do doupěte. Jiné nemagické nápoje se zkazí — například z vína se stane ocet.
 • Věštecká kouzla seslaná někým jiným než vznešenou mumií mají 25% šanci, že poskytnou falešné výsledky dle volby PJ. Má-li již věštecké kouzlo šanci na neúspěch či nespolehlivost, když se sešle několikrát, ona šance se zvýší o 25 %.
 • Tvor, který ukradne poklad z doupěte, je proklet, dokud se poklad nevrátí. Prokletý cíl má nevýhodu ke všem záchranným hodům. Kletbu lze také odstranit kouzlem sejmi kletbu či jinou magií.

Pokud je vznešená mumie zničena, tyto účinky okamžitě pominou.

Mumie
Střední nemrtvý, zákonné zlo
Obranné číslo 11 (přirozená zbroj)
Životy 58 (9k8 + 18)
Rychlost 4 sáhy
 • SIL16 (+3)
 • OBR8 (-1)
 • ODL15 (+2)
 • INT6 (-2)
 • MDR10 (+0)
 • CHA12 (+1)
Záchranné hody Mdr +2
Zranitelnost vůči zraněním ohnivá
Odolání vůči zraněním bodná, drtivá a sečná z nemagických útoků
Imunity vůči zraněním jedová, nekrotická
Imunity vůči stavům otrávená, paralyzovaná, únava, vystrašená, zmámená
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 10
Jazyky jazyky, které znala za života
Nebezpečnost 3 (700 ZK)
Akce

Vícenásobný útok. Mumie může použít Hrozivý pohled a zaútočit jednou hnilobnou pěstí.

Hnilobná pěst. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 10 (2k6 + 3) plus nekrotické zranění 10 (3k6). Je-li cílem tvor, musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 12, jinak je proklet mumií hnilobou. Prokletý cíl si nemůže obnovit životy a jeho maximum životů klesne o 10 (3k6) za každých uplynulých 24 hodin. Pokud kletba sníží maximum životů cíle na 0, cíl zemře a jeho tělo se rozpadne na prach. Kletba trvá, dokud není odstraněna kouzlem sejmi kletbu nebo jinou magií.

Hrozivý pohled. Mumie zacílí jednoho tvora, kterého vidí do 12 sáhů od sebe. Pokud cíl vidí mumii, musí uspět v záchranném hodu na Moudrost proti této magii se SO 11, jinak se vystraší do konce příštího tahu mumie. Neuspěje-li cíl v záchranném hodu o 5 či více, je také paralyzovaný po stejnou dobu trvání. Cíl, který uspěje v záchranném hodu, je imunní vůči Hrozivému pohledu všech mumií (ale ne vznešených mumií) na příštích 24 hodin.

„Než otevřeš sarkofág, zapal si pochodeň.“

— 11. pravidlo přežití v jeskyni Mystika X

Vznešená mumie
Střední nemrtvý, zákonné zlo
Obranné číslo 17 (přirozená zbroj)
Životy 97 (13k8 + 39)
Rychlost 4 sáhy
 • SIL18 (+4)
 • OBR10 (+0)
 • ODL17 (+3)
 • INT11 (+0)
 • MDR18 (+4)
 • CHA16 (+3)
Záchranné hody Odl +8, In +5, Mdr +9, Cha +8
Dovednosti Historie +5, Náboženství +5
Zranitelnost vůči zraněním ohnivá
Imunity vůči zraněním jedová, nekrotická; bodná, drtivá a sečná z nemagických útoků
Imunity vůči stavům otrávená, paralyzovaná, únava, vystrašená, zmámená
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 14
Jazyky jazyky, které znala za života
Nebezpečnost 15 (13 000 ZK)

Magické odolání. Vznešená mumie má výhodu k záchranným hodům proti kouzlům a ostatním magickým účinkům.

Omlazení. Zničená vznešená mumie získá nové tělo za 24 hodin, pokud je její srdce neporušené, obnoví si všechny životy a stane se znovu aktivní. Nové tělo se objeví do 1 sáhu od srdce vznešené mumie.

Sesílání kouzel. Vznešená mumie je sesilatelka kouzel 10. úrovně. Její sesílací vlastnost je Moudrost (SO záchrany kouzla je 17, útočná oprava kouzla je +9). Vznešená mumie má připravena následující klerická kouzla:

Triky (libovolně): divotvorství, posvátný plamen

 1. úroveň (4 pozice): naváděcí blesk, rozkaz, štít víry

 2. úroveň (3 pozice): duchovní zbraň, ticho, znehybni osobu

 3. úroveň (3 pozice): oživ mrtvého, rozptyl magii

 4. úroveň (3 pozice): strážce víry, věštění

 5. úroveň (2 pozice): hmyzí zhouba, nákaza

 6. úroveň (1 pozice): zraň

Akce

Vícenásobný útok. Mumie může použít Hrozivý pohled a zaútočit jednou hnilobnou pěstí.

Hnilobná pěst. Útok na blízko zbraní: +9 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 14 (3k6 + 4) plus nekrotické zranění 21 (6k6). Je-li cílem tvor, musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 16, jinak je proklet mumií hnilobou. Prokletý cíl si nemůže obnovit životy a jeho maximum životů klesne o 10 (3k6) za každých uplynulých 24 hodin. Pokud kletba sníží maximum životů cíle na 0, cíl zemře a jeho tělo se rozpadne na prach. Kletba trvá, dokud není odstraněna kouzlem sejmi kletbu nebo jinou magií.

Hrozivý pohled. Vznešená mumie zacílí jednoho tvora, kterého vidí do 12 sáhů od sebe. Pokud cíl vidí vznešenou mumii, musí uspět v záchranném hodu na Moudrost proti této magii se SO 16, jinak se vystraší do konce příštího tahu mumie. Neuspěje-li cíl v záchranném hodu o 5 či více, je také paralyzovaný po stejnou dobu trvání. Cíl, který uspěje v záchranném hodu, je imunní vůči Hrozivému pohledu všech mumií a vznešených mumií na příštích 24 hodin.

Legendární akce

Vznešená mumie může provést 3 legendární akce, přičemž si vybírá z níže uvedených možností. Najednou je možné použít jen jednu legendární akci a pouze na konci tahu jiného tvora. Vznešená mumie si obnoví utracené legendární akce na začátku svého tahu.

Útok. Vznešená mumie může zaútočit jednou hnilobnou pěstí, nebo použít Hrozivý pohled.

Oslepující prach. Kolem vznešené mumie se magicky rozvíří oslepující prach a písek. Každý tvor do 1 sáhu od vznešené mumie musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 16, jinak oslepne do konce svého příštího tahu.

Rouhavé slovo (stojí 2 akce). Vznešená mumie pronese rouhavé slovo. Každý tvor do 2 sáhů od ní, který magický projev slyší a sám není nemrtvý, musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 16, jinak je ochromen do konce příštího tahu vznešené mumie.

Vypuštění negativní energie (stojí 2 akce). Vznešená mumie magicky vypustí negativní energii. Tvorové do 12 sáhů od ní, včetně těch za bariérami a rohy, si nemohou obnovit životy do konce příštího tahu vznešené mumie.

Písečný vír (stojí 2 akce). Vznešená mumie se magicky přemění v písečný vír, pohne se až 12 sáhů a znovu se navrátí do své normální podoby. Během doby, co je v podobě písečného víru, je imunní vůči všem zraněním a nelze ji ochromit, srazit na zem, uchvátit, zadržet ani zkamenět. Vybavení, které vznešená mumie drží nebo má na sobě, si ponechá.